číslo jednací: VO II/S142A/02

Instance I.
Věc Zneužití dominantního postavení společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Účastníci
  1. Česká rafinérská a.s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Výrok nepříznání postavení účastníka řízení - § 21 odst. 1
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 14. 10. 2002
Související rozhodnutí VO II/S142A/02
R053/2002
S142/02
R73/2002
R73/2002-11916/2014/320/HBa
S142/02-10501/2016/820/AKu
Dokumenty file icon pis10726.pdf 66 KB

S 142A/02-1705/02-VO II V Brně dne 5.8.2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 142/02 vedeném s účastníkem řízení, jímž je společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, IČ 62741772, ve věci možného zneužití dominantního postavení v souvislosti s přerušením dodávek surovin do společnosti CHEMOPETROL, a.s., se sídlem Litvínov, Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČ 25003887, k němuž došlo dne 31.5.2002 po dobu cca 39 hodin, vydává k žádosti společnosti CHEMOPETROL, a.s. o přiznání postavení účastníka řízení dle § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů toto

r o z h o d n u t í :

Společnosti CHEMOPETROL, a.s., se sídlem Litvínov, Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČ 25003887, se ve správním řízení č.j. S 142/02, vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. ve věci možného zneužití dominantního postavení v souvislosti s přerušením dodávek surovin do společnosti CHEMOPETROL, a.s. dne 31.5.2002 po dobu cca 39 hodin, postavení účastníka správního řízení dle § 21 odst. 1 věta druhá zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů

n e p ř i z n á v á.

O d ů v o d n ě n í :

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 26.7.2002 žádost společnosti CHEMOPETROL, a.s., se sídlem Litvínov, Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČ 25003887 (dále jen "CHL") o přiznání postavení účastníka řízení dle § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") ve správním řízení, zahájeném dne 1.7.2002 z vlastního podnětu Úřadu dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), ve spojení s § 21 zákona, s účastníkem řízení společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, IČ 62741772 (dále jen "ČER"). Správní řízení bylo zahájeno ve věci možného zneužití dominantního postavení ČER v souvislosti s přerušením dodávek surovin do společnosti CHL dne 31.5.2002 po dobu cca 39 hodin.

Ve své žádosti CHL uvádí, že je existenčně závislý na dodávkách surovin z ČER, a proto mohou být práva CHL rozhodnutím Úřadu vydaným ve správním řízení č.j. S 142/02 podstatně dotčena. CHL rovněž uvádí, že má na tomto rozhodnutí Úřadu ve věci naléhavý zájem, který prokazuje skutečnostmi uvedenými v podnětech podaných jak ve věci zneužití dominantního postavení ČER, tak i k vydání předběžného opatření z důvodu ohrožení dodávek surovin do CHL v období od 1.8.2002, jakož i v ostatních informacích a vysvětleních, které CHL Úřadu v uvedené věci již doručil.

K tomu Úřad uvádí:

Pro účely správního řízení zahájeného z vlastního podnětu Úřadu (tedy i správního řízení ve věci možného zneužití dominantního postavení), platí speciální definice účastníka řízení uvedená v § 21 odst. 1 zákona, dle které je účastníkem řízení ten, o jehož právech nebo povinnostech stanovených zákonem má být v řízení rozhodnuto. Dle citovaného ustanovení zákona může Úřad dále přiznat postavení účastníka řízení i osobě, jejíž práva nebo povinnosti mohou být rozhodnutím Úřadu vydaným podle zákona podstatně dotčena, pokud tato osoba před ukončením řízení o přiznání postavení účastníka řízení Úřad požádá. Právní úprava účastenství v řízení dle zákona se tak zásadně odlišuje od obecného pojetí účastníka řízení ve správním řádu. Zúžená definice účastníka řízení v zákoně - oproti široce chápanému účastenství ve správním řádu, recipuje pouze případy, kdy Úřad rozhoduje o právech nebo povinnostech soutěžitele tímto zákonem stanovených. Účastníkem řízení je tudíž vždy ten, o jehož právech a povinnostech má být v řízení jednáno a rozhodnuto, respektive rozhodnuto o jeho nárocích plynoucích z práva objektivního, nikoli o zájmech, které objektivní právo chrání. Zákonná definice účastníka řízení tak slouží ve prospěch efektivního naplňování účelu zákona, kterým je existenční ochrana hospodářské soutěže jako ekonomického jevu, nikoli individuální ochrana jednotlivých soutěžitelů. Tito jsou nepřímo chráněni rozhodnutími Úřadu, kterými se jiným soutěžitelům nebo jejich sdružením zabraňuje narušovat hospodářskou soutěž ve smyslu § 1 odst. 1 zákona.

Ohrožením či narušením soutěžního prostředí může být fakticky dotčena řada soutěžitelů a nepřímo každý spotřebitel daného zboží. Smyslem zákona není těmto subjektům fakultativně přiznat postavení účastníka řízení, neboť obecně rozhodnutím Úřadu vydaným k naplnění účelu zákona Úřad chrání nepřímo i práva a zájmy těchto ostatních subjektů (včetně těch, které mají na výsledku řízení zájem z hlediska soukromoprávního). Dle konkrétních okolností případu však lze fakultativně přiznat postavení účastníka řízení, je-li to nezbytné k naplnění účelu zákona - ochraně hospodářské soutěže a tedy i zákonem chráněných práv soutěžitele.

Správní řízení, v jehož rámci žádá CHL o přiznání postavení účastníka řízení, je Úřadem vedeno ve věci možného zneužití dominantního postavení společností ČER v souvislosti s přerušením dodávek surovin do společnosti CHL, k němuž došlo dne 31.5.2002. Toto přerušení dodávek petrochemických surovin trvalo v délce cca 39 hodin, poté došlo mezi CHL a ČER k dohodě o úpravě cenových podmínek pro dodávky surovin z ČER do CHL a k obnovení dodávek surovin do CHL dne 2.6.2002, a tedy k nápravě narušeného stavu. Dne 31.7.2002informoval CHL Úřad, že dne 30.7.2002 se akcionáři ČER dohodli na smluvním řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi CHL a ČER s tím, že ještě 31.7.2002 bude uzavřena dohoda o podmínkách dodávek surovin do CHL v období od 1.8.2002 do 31.12.2002. Tato dohoda byla následně dne 31.7.2002 uzavřena.

K žádosti CHL o přiznání postavení účastníka řízení proto Úřad nejprve zkoumal, zda rozhodnutím Úřadu vydaným ve výše uvedené věci mohou být podstatně dotčena práva a povinnosti CHL, a to zejména právo na rovné podmínky účasti ve férové hospodářské soutěži a na ochranu před jednáním jiných soutěžitelů, které existenčně hospodářskou soutěž narušuje. Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že ve správním řízení má být rozhodnuto o tom, zda došlo ke zneužití dominantního postavení ČER na újmu CHL v souvislosti s přerušením dodávek surovin, bude zároveň rozhodnuto i o tom, zda bylo či nebylo porušeno právo CHL na účast v takové hospodářské soutěži, která není existenčně narušována jednáním jiného soutěžitele.

Úřad se dále zabýval tím, zda je pro naplnění účelu zákona, kterým je ochrana hospodářské soutěže, třeba využít fakultativního oprávnění Úřadu přiznat společnosti CHL postavení účastníka řízení (dle ust. § 21 odst. 1 zákona). K tomu uvádí, že ve smyslu § 32 odst. 1 správního řádu je Úřad povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí. K tomuto účelu provádí šetření nutná k objasnění rozhodujících okolností a rozhodná pro posouzení věci. V průběhu správního řízení Úřad vyžádal informace a podklady rovněž od společnosti CHL a posuzuje a zohledňuje veškerá její vyjádření tak, aby bylo rozhodnutí ve věci v souladu se zásadou materiální pravdy. S ohledem na tyto skutečnosti a s přihlédnutím k tomu, že jednání ČER, které je předmětem správního řízení, má ukončený (minulostní) charakter a trvalo po časově omezenou dobu (viz výše), Úřad zákonem dané fakultativní oprávnění nevyužil, neboť ochrana práv CHL vyplývajících ze zákona pak bude dostatečně zajištěna prostřednictvím rozhodnutí Úřadu ve věci samé.

Ze všech uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) podat rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Šárka Vlašínová

ředitelka odboru

Rozhodnutí obdrží:

CHEMOPETROL, a.s.

Litvínov - Záluží 1

436 70 Litvínov

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en