číslo jednací: R053/2002

Instance II.
Věc Zneužití dominantního postavení společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Účastníci
  1. Česká rafinérská a.s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí rozkladem napadené rozhodnutí změněno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 14. 10. 2002
Související rozhodnutí VO II/S142A/02
R053/2002
S142/02
R73/2002
R73/2002-11916/2014/320/HBa
S142/02-10501/2016/820/AKu
Dokumenty file icon pis4505.pdf 75 KB

Čj. R 53/2002 V Brně dne 11. 10. 2002

V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. 8. 2002 č.j. S 142A/02-1705/02-VOII o nepřiznání postavení účastníka řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, podala společnost CHEMOPETROL, a.s., IČ 25 00 38 87, se sídlem Litvínov, Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70, jsem podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona

r o z h o d l

takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 5. 8. 2002 č.j. S 142A/02-1705/02-VOII

m ě n í m

takto:

Společnosti CHEMOPETROL, a.s., IČ 25 00 38 87, se sídlem Litvínov, Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70, se postavení účastníka správního řízení č.j. S 142/02 zahájeného dne 1. 7. 2002 z vlastního podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., IČ 62 74 17 72, se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70, ve věci možného porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v souvislosti s přerušením dodávek surovin do společnosti CHEMOPETROL, a.s., ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 věta druhá téhož zákona, přiznává.

O d ů v o d n ě n í

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 5. 8. 2002 rozhodnutí č.j. S 142A/02-1705/02-VOII, v jehož výroku deklaroval, že postavení účastníka správního řízení č.j. S 142/02 vedeného se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., IČ 62 74 17 72, se sídlem Litvínov, Záluží 2, PSČ 436 70 (dále též jen "společnost ČER"), ve věci možného zneužití dominantního postavení v souvislosti s přerušením dodávek surovin do společnosti CHEMOPETROL, a.s. dne 31. 5. 2002 po dobu cca 39 hodin, se společnosti CHEMOPETROL, a.s., IČ 25 00 38 87, se sídlem Litvínov, Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70 (dále jen "žadatel"), ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 věta druhá zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), nepřiznává.

Rozhodnutí o nepřiznání postavení účastníka řízení žadateli bylo odůvodněno tím, že ochrana práv tohoto subjektu vyplývajících ze zákona bude dostatečně zajištěna prostřednictvím rozhodnutí Úřadu ve věci samé, bude-li jím zároveň rozhodnuto i o tom, zda bylo či nebylo porušeno právo navrhovatele na účast v takové hospodářské soutěži, která není existenčně narušována jednáním jiného soutěžitele. S ohledem na tuto skutečnost, jakož i na to, že jednání společnosti ČER, které je předmětem správního řízení ve věci, má minulostní charakter a trvalo po časově omezenou dobu, Úřad zákonem dané fakultativní oprávnění přiznat žadateli postavení účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 věta druhá zákona nevyužil.

Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel včas rozklad, ve kterém zopakoval dosavadní důvody pro přiznání postavení účastníka řízení č.j. S 142/02, uvedené mimo jiné již v podání - "návrhu na zahájení řízení" ze dne 3. 6. 2002, jakož i v předchozích podáních vztahujících se k řízení č.j. S 142/02, a navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno, resp. změněno a postavení účastníka řízení č.j. S 142/02 mu přiznáno.

Žadatel zejména namítl, že jeho práva mohou být ve srovnáním s jinými dotčenými soutěžiteli rozhodnutím Úřadu v předmětné věci podstatně dotčena, a to zejména proto, že je existenčně závislý na dodávkách ze společnosti ČER, neboť výrobní zařízení žadatele je konstrukčně uspořádáno pro zásobování surovinami ze společnosti ČER, když tato společnost a žadatel jsou přímo propojeny produktovody a žadatel využívá zásobníků společnosti ČER. Žadatel poukázal na skutečnost, že suroviny, jež jsou předmětem dodávek ze společnosti ČER, nemůže získat z jiných rafinérií z důvodů nedostatečné kapacity železniční vlečky a chybějících dalších zařízení, které jsou majetkem společnosti ČER.

Žadatel dále uvedl, že mu sice byly přerušeny dodávky pouze po omezenou dobu, kdy poté byly uzavřeny Dohody upravující ceny a cenové podmínky dodávek surovin, tyto dohody uzavřené mezi oběma společnostmi dne 1. 6. 2002, stejně jako dohoda ze dne 31. 7. 2002, však byly uzavírány jako dočasné - prozatímní. Upozornil rovněž na hrozbu opětovného zastavení, přerušení dodávek surovin ze strany společnosti ČER.

Zásadní nesouhlas vyjádřil žadatel s názorem Úřadu uvedeným v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že ochrana jeho práv bude dostatečně zajištěna prostřednictvím rozhodnutí ve věci samé.

Správní orgán rozhodující v prvním stupni neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 správního řádu postoupil věc k rozhodnutí orgánu rozhodujícímu o rozkladu. Ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 správního řádu jsem proto napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a dospěl k následujícím závěrům.

Pokud jde o názor žadatele, že mu svědčí postavení účastníka řízení, neboť rozhodnutím Úřadu mohou být jeho práva podstatně dotčena, nejprve obecně uvádím, že zákon o ochraně hospodářské soutěže konstruuje takové pojetí účastníka řízení, že je jím pouze ten, o jehož právech a povinnostech stanovených tímto zákonem má být rozhodnuto, jak vyplývá z ust. § 21 odst. 1 věty první, případně jím může být také ten, kdo prokáže, že jeho práva a povinnosti mohou být rozhodnutím Úřadu podstatně dotčeny a o přiznání účastenství před ukončením řízení Úřad požádá. Tato druhá definice účastníka řízení, použitelná pro správní řízení vedená podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, vyplývá z ust. § 21 odst. 1 věty druhé. Ve správních řízeních ve věcech ochrany hospodářské soutěže se rozhoduje o nárocích účastníků řízení plynoucích z práva objektivního, nikoliv však o subjektivních zájmech, které toto objektivní právo chrání. Účastníkem řízení tedy nemůže být ten, kdo v daném případě nedisponuje pozitivně vymezeným právem nebo není stižen pozitivně vymezenou povinností, kdy právě o těchto konkrétních právech či povinnostech má být v příslušném řízení před Úřadem rozhodnuto, popřípadě ten, jehož práva či povinnosti, jež by vyplývaly z práva objektivního, nemohou být rozhodnutím Úřadu podstatně dotčeny. Úprava ustanovení § 21 odst. 1 zákona v první i druhé větě je tak speciální zužující odchylnou úpravou od obecné definice účastníka řízení obsažené v ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu a je dána samotným charakterem správního řízení před Úřadem, kdy účelem a tak i předmětem všech řízení vedených před Úřadem je ochrana efektivní hospodářské soutěže jako fenoménu.

Žadatel dotčení svých práv a povinností dovozuje z rozhodnutí Úřadu, které bude vydáno v řízení zahájeném pro možné zneužití dominantního postavení společností ČER na újmu navrhovatele v souvislosti s přerušením dodávek surovin, kdy argumentuje zejména existenční závislostí na dodávkách ze společnosti ČER z důvodů, jež uvedl v rozkladu a jež jsou shora shrnuty.

Poté, kdy jsem přezkoumal napadené rozhodnutí a námitky obsažené v rozkladu, zjistil jsem, že byť se prvostupňový orgán snažil v rozhodnutí vysvětlit, proč bylo žadateli přiznání postavení účastníka řízení odepřeno, v rámci správního uvážení, jež vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, nepřiznal dostatečný a šetřeným okolnostem přiměřený význam argumentaci žadatele věcnými důvody, které jej vedly k podání žádosti o přiznání postavení účastníka předmětného správního řízení. Při rozhodování o žádosti o přiznání postavení účastníka řízení, jež byla podána žadatelem, je třeba mít především na zřeteli, že jednání, jehož míra právní aprobovanosti z pohledu veřejného soutěžního práva je předmětem řízení ve věci, a zejména výsledek tohoto řízení, jenž bude zachycen ve správním rozhodnutí, nejen přímo stanoví právo či povinnost soutěžiteli v dominantním postavení, jímž je společnost ČER, ale také významným způsobem determinuje právo žadatele, aby vůči němu nebylo jednání dominantního soutěžitele, jež je adresné a cílené toliko proti žadateli, nadále realizováno, bude-li takové jednání tohoto soutěžitele shledáno jako protiprávní, popř. aby žadatel do budoucna strpěl takové jednání, bude-li v řízení ve věci shledáno, že jde o postup v souladu s právem hospodářské soutěže. Je třeba dostatečně zohlednit intenzitu posuzovaného jednání z pohledu žadatele.

Vzhledem k tomu, že se prvostupňovému orgánu podařilo shromáždit všechna relevantní fakta, z nichž bylo možno spolehlivě dovodit, zda je možno žadateli účastenství
v řízení označeném č.j. S 142/02 ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 věty druhé zákona přiznat v souladu se zákonem, zjištěné skutečnosti jsem bez nového dokazování opětovně posoudil. Zabýval jsem se přitom opakovaně otázkou, zda rozhodnutím Úřadu ve věci, v níž se žadatel domáhá postavení účastníka řízení, mohou být jeho práva či povinnosti dotčeny. Dospěl jsem přitom k závěru, že tato podmínka je splněna. Poté jsem se zabýval otázkou, zda jde o dotčení podstatné, přičemž jsem vzal v úvahu zvláště věcné důvody žadatelem uváděné, zejména možné dopady posuzovaného jednání na žadatele. Usoudil jsem, že se v tomto případě zcela nepochybně ve vztahu k žadateli jedná o možnost podstatného dotčení.

Poté, kdy jsem přezkoumal zjištěné skutečnosti jak jednotlivě, tak ve všech souvislostech, dospěl jsem tedy k závěru, že důvody, které žadatel uvedl ve své žádosti
o přiznání postavení účastníka řízení, které Úřad vede se společností ČER, jakož i důvody, které uvedl v rozkladu, jímž napadl rozhodnutí o nepřiznání tohoto postavení, prokázaly, že jeho práva či povinnosti by mohly být rozhodnutím Úřadu v tomto řízení podstatně dotčeny. Žadatel dovozuje dotčení svých práv nikoli pouze v obecné rovině poukazem na negativní dopad jednání společnosti ČER na hospodářskou soutěž. Je možno konstatovat, aniž předjímám výsledek řízení ve shora uvedené věci, že v řízení ve věci bude rozhodováno
o právu žadatele odpovídajícímu povinnosti společnosti ČER ukončit závadné jednání, nebo
o povinnosti žadatele nadále strpět jednání, ohledně kterého nebude konstatováno, že je zneužitím dominantního postavení. Vzhledem k tomu, že žadatel v řízení prokázal možnost podstatného dotčení svých práv či povinností v důsledku rozhodnutí Úřadu v předmětné věci, byla tím splněna základní podmínka pro využití fakultativního oprávnění Úřadu k přiznání účastenství v řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 věty druhé zákona. Za situace, kdy jsem neshledal důvody pro nevyužití této fakultativní možnosti přiznat žadateli postavení účastníka řízení ve věci, jsem návrhu na změnu napadeného rozhodnutí obsaženému v podaném rozkladu vyhověl a rozhodnutí Úřadu ze dne 5. 8. 2002 č.j. S 142A/02-1705/02-VOII změnil tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:

CHEMOPETROL, a.s.

Litvínov, Litvínov-Záluží 1, PSČ 436 70

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 10. 2002 a stalo se vykonatelným dne 14. 10. 2002.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en