Návrh soutěžitele na povolení spojení soutěžitelů


01. Identifikační kód

02. Kód životní situace

03. Pojmenování (název) životní situace

Návrh soutěžitele na povolení spojení soutěžitelů podaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále též "Úřad").

04. Základní informace k životní situaci

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jsou povinni obrátit se soutěžitelé, mezi nimiž dochází ke spojení, v případě, že splňují notifikační kritéria stanovená zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon").

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Společný návrh na povolení spojení jsou povinni podat všichni soutěžitelé, kteří podle § 12 odst. 1, 2 a 5 se hodlají spojit fúzí, mají získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část nebo zakládají společně kontrolovaného soutěžitele.

Za dotčené soutěžitele jsou oprávněny jednat jejich statutární orgány či osoby k tomuto jednání na základě plné moci zmocněné nebo další osoby oprávněné jednat za právnické osoby v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že dotčenými soutěžiteli jsou fyzické osoby, pak tyto mohou jednat osobně.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

První podmínkou je skutečnost, že transakce mezi soutěžiteli zakládá spojení ve smyslu § 12 zákona.

Dle § 12 odst. 1 zákona dochází ke spojení soutěžitelů fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů.

Dle § 12 odst. 2 zákona se za spojení soutěžitelů považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

Částí soutěžitele se rozumí rovněž soubor jmění soutěžitele, který slouží k provozování jeho činnosti a kterému lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou pobočku závodu.

Kontrolou se rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména na základě

a) vlastnického práva nebo práva užívání k závodu kontrolovaného soutěžitele nebo k části kontrolovaného soutěžitele, anebo

b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.

Dle § 12 odst. 5 zákona se za spojení soutěžitelů považuje i založení soutěžitele, který je společně kontrolován více soutěžiteli a který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.

V případě, že ke spojení soutěžitelů dochází jedním z výše uvedených způsobů, je pro určení, zda spojení podléhá povolení Úřadu či nikoli, zásadní velikost obratů dosažených spojujícími se soutěžiteli.

Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže:

a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo

b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky

1. v případě spojení podle § 12 odst. 1 zákona alespoň jedním z účastníků fúze,

2. v případě spojení podle § 12 odst. 2 zákona soutěžitelem nebo jeho částí, nad nímž je získávána kontrola, nebo

3. v případě spojení podle § 12 odst. 5 zákona alespoň jedním ze soutěžitelů zakládajících společně kontrolovaného soutěžitele

je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Metoda výpočtu obratu je pak stanovena v § 14 zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návrh na povolení spojení soutěžitelů musíte podat písemně, a to před uskutečněním navrhovaného spojení.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, tel: 542 167 111.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Veškeré náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů jsou stanoveny v § 15 odst. 3 písm. b) zákona ve spojení s vyhláškou č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení (dále též "vyhláška").

Povinnou součástí každého návrhu na povolení spojení je řádně a úplně vyplněný dotazník k povolení spojení dle přílohy č. 1 vyhlášky, resp. řádně a úplně vyplněný zjednodušený dotazník k povolení spojení dle přílohy č. 2 vyhlášky, jedná-li se o návrh, který se má projednávat ve zjednodušeném řízení (viz § 16a zákona). Rovněž je vhodné předložit jako součást návrhu na povolení spojení i doklad o zaplacení správního poplatku.

K návrhu se dále připojí:

 
 •  

písemné plné moci udělené zástupcům všech navrhovatelů, jsou-li tito v řízení o povolení spojení zastoupeni,

 
 •  

výpisy z obchodního rejstříku, popř. z jiného obdobného registru, ne starší než 3 měsíce, týkající se všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost být v obchodním rejstříku nebo obdobném registru zapsáni,

 
 •  

listiny, na jejichž základě ke spojení došlo nebo má dojít, anebo listiny osvědčující vznik spojení, došlo-li k němu na základě jiné právní skutečnosti; v případě spojení v důsledku nabytí účastnických cenných papírů při nabídce převzetí jsou všichni spojující se soutěžitelé povinni tyto listiny předložit ihned po jejich sepsání,

 
 •  

výroční zprávy včetně auditu ročních účetních závěrek za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost provádět audit podle zvláštních právních předpisů,

 
 •  

konsolidované účetní závěrky za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle zvláštních právních předpisů,

 
 •  

schéma a způsob výpočtu obratu, jehož výše odůvodňuje podání návrhu, a z něhož je patrno, jakého čistého obratu (§ 14 zákona) dosáhli v daném účetním období:

 

 

 • spojující se soutěžitelé,
 

 

 • osoby, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,
 

 

 • osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,
 

 

 • osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma nebo více osobami uvedenými v předchozích odrážkách,
 
 •  

rozbory, zprávy, studie, přehledy a jakékoliv jiné srovnatelné dokumenty, které byly připraveny pro kteréhokoli člena (členy) dozorčí rady, statutárního orgánu nebo pro jinou osobu, která vykonává podobnou funkci nebo která byla podobnou funkcí pověřena nebo jí byla tato funkce svěřena, nebo pro valnou hromadu akcionářů za účelem posouzení nebo rozboru spojení s ohledem na podmínky hospodářské soutěže, soutěžitele skutečné i možné, odůvodnění spojení, možnost obchodního růstu nebo expanze na jiné výrobkové a zeměpisné trhy a obecné tržní podmínky; pro každý z těchto dokumentů se uvede, pokud to není obsaženo v dokumentu samém, den vypracování, jméno a postavení každé osoby, která každý takový dokument připravila.

Návrh, včetně všech jeho součástí a příloh, se předkládá v českém jazyce. U cizojazyčných listin a dokladů se předkládá jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Bližší detaily vztahující se k náležitostem návrhu na povolení spojení soutěžitelů lze nalézt v Oznámení Úřadu o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů.   

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Základní formulář k podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů představuje "Dotazník k povolení spojení", resp. "Zjednodušený dotazník k povolení spojení", jejichž znění jsou součástí vyhlášky nebo jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů činí 100 000 Kč a jeho úhrada se provádí prostřednictvím platby na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, vedený u ČNB v Brně, číslo účtu:     19-24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ27 0710 0000 1900 2482 5621, BIC: CNBACZPP; je nutno připočíst poplatek za transakci). Konstantní symbol pro bezhotovostní platbu - 1148, konstantní symbol pro platbu v hotovosti (poštovní poukázkou typu A) - 1149. Jako variabilní symbol uveďte kmenovou část daňového identifikačního čísla poplatníka.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nepodléhá-li spojení povolení Úřadu, vydá o tom do 30 dnů od zahájení řízení rozhodnutí.

V případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu a kdy jím nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá v téže lhůtě rozhodnutí, kterým spojení povolí.

Zjistí-li Úřad, že spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, písemně to v téže lhůtě oznámí účastníkům řízení a sdělí, že pokračuje v řízení.

Oznámí-li Úřad písemně účastníkům řízení dle § 16 odst. 2 zákona, že pokračuje v řízení o návrhu na povolení spojení, je povinen vydat rozhodnutí do 5 měsíců od zahájení řízení.

V případě spojení soutěžitelů, kdy:

 
 •  

žádný ze soutěžitelů na něm zúčastněných nepůsobí na stejném relevantním trhu, příp. je jejich společný podíl na takovém trhu menší než 15 %, a zároveň žádný ze soutěžitelů na něm zúčastněných nepůsobí na trhu vertikálně navazujícím na relevantní trh, na kterém působí jiný z těchto soutěžitelů, příp. je jejich podíl na každém takovém trhu menší než 25 %, nebo

 
 •  

soutěžitel nabývá výlučnou kontrolu nad společným podnikem, ve kterém se dosud podílel na společné kontrole,

může být podán tzv. zjednodušený návrh na povolení spojení.

Pokud je takový návrh podán a Úřad dospěje k závěru, že spojení nepodléhá jeho povolení, vydá o tom do 20 dnů od zahájení řízení rozhodnutí ve věci. V případech, kdy spojení podléhá povolení Úřadu, ale nebude vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá v téže lhůtě rozhodnutí, kterým spojení povolí. Zjistí-li Úřad, že by spojení mohlo vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, vyzve do 20 dnů účastníky řízení, aby podali úplný návrh na povolení spojení; lhůta pro vydání rozhodnutí dle § 16 odst. 2 zákona začíná běžet ode dne doručení úplného návrhu na povolení spojení Úřadu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení jsou pouze osoby, které mají povinnost podat návrh na povolení spojení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Úřad může v průběhu správního řízení vyžadovat informace, které jsou nezbytné pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů; účastník řízení je povinen tyto údaje úplně a správně doplnit.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na povolení spojení soutěžitelů může být doručen i elektronickou poštou do datové schránky Úřadu: fs2aa2t

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů je rozklad podaný předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí účastníkovi řízení, či jeho právnímu zástupci.

V případě vydání druhoinstančního rozhodnutí je opravným prostředkem žaloba podaná k správnímu soudu dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úřad může fyzické osobě jako soutěžiteli uložit za přestupek spočívající v porušení pečeti umístěné v průběhu šetření dle § 21f odst. 2 písm. e) zákona pokutu do 300 000 Kč a za přestupky spočívající v uskutečnění spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona, v nesplnění závazků dle § 17 odst. 4 zákona či opatření dle § 18 odst. 5 zákona, nebo v nesplnění opatření k nápravě uložené Úřadem dle § 20 odst. 4 zákona nebo jiné povinnosti stanovené rozhodnutím Úřadu pokutu do 10 000 000 Kč.

Úřad může právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit za správní delikt spočívající v porušení pečeti umístěné v průběhu šetření dle § 21f odst. 2 písm. e) zákona pokutu do 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období a za správní delikty spočívající v uskutečnění spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona, v nesplnění závazků dle § 17 odst. 4 zákona či opatření dle § 18 odst. 5 zákona, nebo v nesplnění opatření k nápravě uložené Úřadem dle § 20 odst. 4 zákona nebo jiné povinnosti stanovené rozhodnutím Úřadu pokutu do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

Je-li tato pokuta ukládána sdružení soutěžitelů, může být uložena až do výše 10 % z úhrnu čistých obratů dosažených za poslední ukončené účetní období jeho členy; každý člen sdružení ručí za zaplacení takto uložené pokuty do výše 10 % ze svého čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období.

Soutěžiteli lze rovněž uložit pořádkovou pokutu až do výše 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jestliže nesplní povinnost poskytnout Úřadu na jeho písemnou žádost ve lhůtě jím stanovené úplné, správné a pravdivé podklady a informace, včetně obchodních knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení.

Pořádkovou pokutu lze udělit i opakovaně, celková výše opakovaně ukládaných pokut však nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Nejčastější dotazy veřejnosti jsou zveřejněny na internetové adrese Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

22. Další informace

Můžete se obrátit písemně, faxem či elektronickou poštou na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Spojování soutěžitelů

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Sekce hospodářské soutěže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Oddělení fúzí

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Vitula, vedoucí Oddělení fúzí 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19. 10. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

19. 10. 2016

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz