číslo jednací: 29174/2020/533/HKu
spisová značka: S0327/2020/VZ

Instance I.
Věc Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení
Účastníci
 1. město Mohelnice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 2. 12. 2020 (výroky I. a VI. rozhodnutí)
Související rozhodnutí 29174/2020/533/HKu
35123/2020/321/EDo
Dokumenty file icon 2020_S0327.pdf 612 KB

Spisová značka:

 

ÚOHS-S0327/2020/VZ

 

Číslo jednací:

 

ÚOHS-29174/2020/533/HKu

Brno: 17. září 2020

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupcích zahájeném z moci úřední dne 17. 8. 2020, jehož účastníkem je

 • obviněný – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice,

ve věcimožného spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obviněným – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice – při zadávání veřejné zakázky „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018,

rozhodl takto:

I.

Obviněný – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice    se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018, pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 48 odst. 8 ve spojení s ust. § 48 odst. 2 písm. a) citovaného zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele – PRUKON s.r.o., IČO 47674237, se sídlem Jateční 169, 760 01 Zlín, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 1. 6. 2018 uzavřel s uvedeným vybraným dodavatelem smlouvu na plnění citované veřejné zakázky.

II.

Obviněný – město Mohelnice,  IČO  00303038,  se sídlem  U Brány  916/2,  789 85  Mohelnice    se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 citovaného  zákona,  když  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  v rámci šetření  podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0306/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 citovaného zákona ode dne doručení výzvy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která byla obviněnému doručena dne 18. 6. 2020, tedy nejpozději dne 29. 6. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

III.

Obviněný – město Mohelnice,  IČO  00303038,  se sídlem  U Brány  916/2,  789 85  Mohelnice    se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 citovaného  zákona,  když  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  v rámci  šetření  podnětu   k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0208/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 citovaného zákona ode dne doručení výzvy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která byla obviněnému doručena dne 16. 4. 2020, tedy nejpozději dne 27. 4. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

IV.

Obviněný – město Mohelnice,  IČO  00303038,  se sídlem  U Brány  916/2,  789 85  Mohelnice    se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 citovaného  zákona,  když  Úřadu  pro  ochranu  hospodářské  soutěže  v rámci  šetření  podnětu   k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0013/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 citovaného zákona ode dne doručení výzvy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která byla obviněnému doručena dne 14. 1. 2020, tedy nejpozději dne 24. 1. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

V.

Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až IV. tohoto rozhodnutí se obviněnému – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice – podle § 268  odst.  2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 240 000 Kč (dvě sta čtyřicet tisíc korun českých)

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VI.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se obviněnému – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice – ukládá

uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.                            Obviněný – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“), jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1  písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 23. 3. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace z téhož dne (dále jen „výzva“) na profilu zadavatele zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144.

2.                            Předmětem plnění veřejné zakázky jsou podle bodu 2. výzvy „stavební úpravy v bývalé mateřské škole Lidická č. p. 745/4 v Mohelnici, kterými bude přebudovaná na domov pro seniory. Přístavbou přízemní spojovací haly se vstupem, schodištěm a výtahem bude tento objekt propojený se stávajícím Domovem pro seniory a pečovatelskou službu Mohelnice, Lidická č.p. 1382/6, který byl vybudovaný v I. Etapě.“.

3.                            Z „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 15. 5. 2018 vyplývá, že zadavatel jako nejvýhodnější nabídku vybral nabídku účastníka PRUKON s.r.o., IČO 47674237, se sídlem Jateční 169, 760 01 Zlín (dále jen „vybraný dodavatel“ nebo „PRUKONs.r.o.“).

4.                            Dne 1. 6. 2018 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

 

 

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

5.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 , a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 10. 1. 2020, dne 3. 4. 2020 a dne 16. 6. 2020 podněty k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, které byly zaevidovány pod sp. zn. P0013/2020/VZ, P0208/2020/VZ a P0306/2020/VZ.

6.             V rámci šetření každého z výše uvedených podnětů si Úřad vyžádal od obviněného vyjádření k jeho postupu a dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

7.             V rámci prověřování podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0306/2020/VZ požádal Úřad obviněného dopisem č. j. ÚOHS-20742/2020/533/HKu ze dne 9. 7. 2020 mj. o zaslání chybějících částí dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, konkrétně o zaslání listinných kopií nabídek dodavatelů FORTEX-AGS, a.s., IČO 00150584, se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk (dále jen „FORTEX-AGS, a.s.“), NOSTA, s.r.o., IČO 47671416, se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín (dále jen „NOSTA, s.r.o.“), VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s., IČO 05546711, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava (dále jen „VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.“) a vybraného dodavatele a o zaslání CD obsahujícího elektronickou podobu nabídky vybraného dodavatele.

8.             Dne14.7.2020obviněnýdoručilÚřadusvévyjádřeníztéhoždne,vněmžmj.uvedl,že

„nevidí důvod pro předložení kopií nabídek, jelikož již byly ÚOHS předloženy originální dokumenty. Dle zadavatele se jedná ze strany ÚOHS o nadbytečný požadavek, jež nemá za daných okolností žádné opodstatnění ani právní základ. I z toho důvodu, že zadavatel vede soudní spor ohledně této veřejné zakázky se společností PRUKON, s. r. o., nepovažuje zadavatel za vhodné mít veškeré dokumenty – originály i kopie na ÚOHS.“. Obviněný ve svém vyjádření rovněž uvedl, že Úřadu již potřetí zaslal originály nabídek, a to i přesto, že podle závěrů Krajského soudu v Brně uvedených v rozsudku č. j. 31 Af 82/2018 – 55 není zadavatel povinen předkládat pouze originály dokumentů. Dále obviněný uvedl, že CD, které vybraný dodavatel přiložil k nabídce,  obsahuje  soubory, které  se týkají  veřejné zakázky  „Přístavba  a přestavba objektu DDM Mohelnice“, o kterou se vybraný dodavatel také ucházel. Uvedené CD obviněný doručil Úřadu dne 17. 7. 2020.

9.             Dopisem č. j. ÚOHS-21727/2020/533/HKu ze dne 17. 7. 2020 Úřad obviněného opakovaně vyzval k zaslání listinných kopií nabídek výše uvedených dodavatelů, přičemž upřesnil, že příslušné  dokumenty  si  vyžádal  od  obviněného   v návaznosti  na   skutečnosti  uvedené v podnětu, který byl Úřadu doručen dne 16. 6. 2020, a které je Úřad, jakožto orgán vykonávající dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem, povinen prošetřit.

10.         Obviněný požadované listinné kopie nabídek Úřadu nedoručil.

11.         Z obsahu  spisů  vedených v souvislosti s šetřením podnětů zaevidovaných  pod sp. zn. P0013/2020/VZ a P0208/2020/VZ vyplývá, že obviněný nedoručil listinné kopie nabídek ani v rámci šetření těchto podnětů, ačkoliv dle § 258 odst. 1 zákona tuto povinnost měl.

12.         V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Úřad dospěl k závěru, že obviněný nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když neodeslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení v zákonné lhůtě.

13.         Současně Úřad v návaznosti na skutečnosti uvedené v podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0306/2020/VZ, který Úřad obdržel dne 16. 6. 2020, dospěl Úřad po přezkoumání dokumentace o zadávacím řízení k závěru, že obviněný nedodržel pravidlo stanovené zákonem prozadání veřejnézakázky, kdyžnevyloučil vybranéhododavatele  z účasti  v zadávacím řízení.

14.         Vzhledem k tomu, že Úřad považoval skutková zjištění vyplývající z předložených materiálů za dostatečná a považoval za prokázané, že se obviněný dopustil přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona, zahájil postupem podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), a podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o přestupcích z moci úřední vydáním příkazu č. j. ÚOHS-25452/2020/533/HKu  ze dne 17. 8. 2020 (dále jen „příkaz“).

15.         Ve výroku I. příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 48 odst. 8 ve spojení s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 1. 6. 2018 uzavřel   s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

16.         Ve výroku II. příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost  stanovenou v § 258 odst. 1 zákona,  když Úřadu    v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0013/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 14. 1. 2020, tedy nejpozději dne 24. 1. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

17.         Ve výroku III. příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím,  že nesplnil povinnost  stanovenou v § 258 odst. 1 zákona,  když Úřadu   v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0208/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 16. 4. 2020, tedy nejpozději dne 27. 4. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

18.         Ve výroku IV. příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím,  že nesplnil povinnost  stanovenou v § 258 odst. 1 zákona,  když Úřadu   v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0306/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 18. 6. 2020, tedy nejpozději dne 29. 6. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

19.         Ve výroku V. příkazu Úřad obviněnému za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až IV. příkazu uložil pokutu ve výši 250 000 Kč splatnou do jednoho měsíce od nabytí právní moci příkazu.

 

III.           PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

20.         Příkaz  byl obviněnému doručen  dne 17. 8. 2020 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 správníhořádu a § 150  odst.  1  správního  řádu  zahájeno  řízení o přestupcích z moci úřední.

21.         Účastníkem řízení o přestupcích je podle § 256 zákona obviněný.

22.         Proti uvedenému příkazu podal obviněný dne 25. 8. 2020 odpor. Podle § 150 odst. 3 správního řádu se podáním odporu příkaz ruší a řízení pokračuje, přičemž lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-26475/2020/533/HKu ze dne 26. 8. 2020 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které byl podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko.

24.         Usnesením č. j. ÚOHS-27510/533/HKu ze dne 4. 9. 2020 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 správního řádu mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

 

Odpor obviněného

25.         Ve svém odporu proti příkazu ze dne 25. 8. 2020, který byl Úřadu doručen téhož dne, obviněný uvádí, že postup Úřadu v předmětné věci je nezákonný, a že příkaz vykazuje znaky nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti,  zejména z důvodu  nesprávného právního  posouzení a nedostatečného odůvodnění.

26.         Ve vztahu k přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, kterého se podle Úřadu měl obviněný dopustit tím, že nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, obviněný uvádí, že požadavek na předložení „harmonogramu plnění“ nevychází ze žádného zákonného ustanovení na prokázání způsobilosti či kvalifikace a není možné jej s odkazem na zákon jako obligatorní vyžadovat. Podle obviněného nelze harmonogram prací podřadit pod žádnou část zadávacích podmínek, jež si může zadavatel v zadávací dokumentaci vymezit jako zadávací podmínku. Obviněný zastává názor, že pokud zákon stanoví mantinely, jaké může zadavatel maximálně jako obligatorní požadovat po účastnících v rámci  prokázání jejich způsobilosti, není možné účastníka vyloučit pro nesplnění požadavku na nevymahatelný dokument, jenž nemá oporu v zákoně a nemůže být definován jako zadávací podmínka. Dodává, že případné předložení harmonogramu prací nevypovídánic

o schopnosti daného účastníka splnit předmět veřejné zakázky. Dále uvádí, že § 46 odst. 1 zákona nabízí zadavateli možnost, nikoliv povinnost, žádat účastníky zadávacího řízení

o objasnění nabídek, a je tedy na zadavateli, zda a v jakém rozsahu tuto možnost využije.

27.         Ve vztahu k přestupkům § 268 odst. 1 písm. e) zákona, kterých se podle Úřadu měl obviněný dopustit tím, že ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzev neodeslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obviněný uvádí, že postup Úřadu je v dané věci nezákonný a je v rozporu s judikaturou nadřízených správních soudů. Obviněný upozorňuje na závěry rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31Af82/2018    55  ze  dne  29.  4.  2020  a  na  závěry  předsedy  Úřadu  uvedené  v rozhodnutí  č. j. ÚOHS-24392/2020/323/PMo ze dne 7. 8. 2020. Konkrétně upozorňuje na závěr Krajského soudu v Brně, že paušální požadavek Úřadu na předkládání dokumentů pro  splnění povinnosti zadavatele dle § 252 odst. 1 zákona vždy v originále (či podoby mu postavené na roveň) je v rozporu se zákonem. Dodává, že Krajský soud v Brně nezpochybnil fakt, že v určitých případech je nutné trvat na doručení originálů dokumentů pro posouzení splnění zákonné povinnosti (např. povinnosti dle § 211 odst. 5 zákona), či pokud je předmětem sporu manipulace s dokumenty, přičemž za takové situace má Úřad v případě obdržení kopie dokumentu zadavatele informovat a vyzvat jej k doložení požadovaných originálů, a  tento  požadavek  řádně  odůvodnit,  nikoli  jen  paušálně  odkázat  na  obecnou a neexistující povinnost předkládat dokumentaci vždy v podobě originálů, či v podobě výstupů autorizované konverze.

28.         Dále obviněný uvádí, že ani z § 216 odst. 2 zákona není možné dovodit nutnost paušálně předkládat dokumentaci Úřadu v originálu (resp. konverzi). Předmětné ustanovení podle Krajského soudu v Brně zakotvuje povinnost pořizovat a vést dokumentaci průběžně tak, aby v každé fázi zadávacího řízení mohl Úřad dokumenty přezkoumat.

29.         Z výše uvedeného obviněný dovozuje, že požadavek na předložení kopií nabídek pro pouhý přezkum postupu zadavatele v rámci administrace veřejné zakázky za situace, kdy byly Úřadu již řádně ve stanovené lhůtě předloženy originální dokumenty a originály nabídek účastníků veřejné zakázky, je nadbytečný a v rozporu se zákonem.

 

Vyjádření obviněného ze dne 2. 9. 2020

30.         Dne 2. 9. 2020 obdržel Úřad vyjádření obviněného z téhož dne, v němž obviněný uvádí, že trvá na svých předchozích sděleních zaslaných Úřadu, a že nesouhlasí s podezřením Úřadu o možném spáchání přestupků dle § 268 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona. Obviněný žádá, aby bylo řízení zastaveno.

 

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

31.         Úřad přezkoumal na základě ustanovení  § 248  a  následujících  ustanovení  zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dostupné dokumentace o zadávacím řízení a na základě vlastního zjištění konstatuje, že obviněný nepostupoval v souladu se zákonem, k čemuž uvádí následující skutečnosti.

K výroku I. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

32.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se pro účely tohoto zákona zadávacími podmínkami rozumí veškeré zadavatelem stanovené

1.  podmínky průběhu zadávacího řízení,

2.  podmínky účasti v zadávacím řízení,

3.   pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4.  pravidla pro hodnocení nabídek,

5.  další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

33.         Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se pro účely tohoto zákona zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

34.         Podle § 37 odst. 2 zákona zadavatel může stanovit požadavky na obsah, formu nebo způsob podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

35.         Podle § 48 odst. 1 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

36.         Podle § 48 odst. 2 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a)    nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

b)   nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle

§ 46, nebo

c)  neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

37.         Podle § 48 odst. 8 zákona vybraného dodavatele zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle § 48 odst. 2 zákona nebo může prokázat naplnění důvodů podle § 48 odst. 5 písm. a) až c) zákona.

38.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

39.         V čl. 1 zadávací dokumentace je uvedeno: „(…) Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně  a bez  výhrad zadávací  podmínky  včetně  všech příloh a případných dodatků   k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.(…).“.

40.         V čl. 11.2. „Náležitosti nabídky“ zadávací dokumentace je uvedeno:

 • „krycí list nabídky,
 • seznam prací poddodavatelů vč. souhlasného prohlášení poddodavatelů,
 • prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 7 Zadávací dokumentace,
 • návrh smlouvy o dílo včetně všech příloh podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za účastníka,
 • harmonogram postupu prací,
 • další čestná prohlášení dle odst. 11.3 zadávací dokumentace – Součást nabídky“.

41.         Z obsahu nabídky vybraného dodavatele vyplývá, že tato neobsahuje harmonogram postupu prací.

Posouzení věci

42.         Úřad  nejprve  obecně  uvádí,  že  zákon   dává  zadavateli v ustanovení  §  48  oprávnění, a v některých uvedených případech přímo povinnost, za konkrétně stanovených podmínek vyloučit účastníka zadávacího řízení. Zadavatel je v možnosti vyloučit účastníka ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 1 zákona limitován, a to tak, že jej může vyloučit pouze z důvodů zákonem aprobovaných. Úřad dodává,  že mezi tyto  důvody  patří rovněž  důvody  uvedené v § 48 odst. 2 písm. a) zákona, jež stanoví, že účastníka lze ze zadávacího řízení vyloučit, jestliže jím předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely neodpovídají zadávacím podmínkám nebo je účastník ve stanovené lhůtě nedoložil. V případě, že zadavatel po posouzení  splnění  podmínek  účasti  vybraného dodavatele v zadávacím  řízení  dospějek závěru, že jeho nabídka nesplňuje všechny stanovené požadavky, jsou dle zákona přípustné dva způsoby dalšího postupu: (1) vybraného dodavatele bez dalšího vyloučit pro nesplnění zadávacích podmínek, nebo (2) jej vyzvat dle § 46 odst. 1 zákona k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, přičemž pokud by výzva dle § 46 odst. 1 zákona nesplnila svůj účel, tj. údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené vybraným dodavatelem by nebyly objasněny nebo doplněny nebo by prokazovaly nesplnění zadávacích podmínek, musel by vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit [viz § 48 odst. 8 zákona v návaznosti na § 48 odst. 2 písm. a) zákona].

43.         Jak vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, zadavatel si v čl. 11.2. zadávací dokumentace (viz odstavec 40 odůvodnění tohoto rozhodnutí) vyhradil, aby součástí nabídky účastníka byl harmonogram postupu prací. Současně v čl. 1 zadávací dokumentace (viz odstavec 39 odůvodnění tohoto rozhodnutí) vymezil, že účastník, který předloží nabídku neodpovídající zadávacím podmínkám, může být ze zadávacího řízení vyloučen. Z obsahu nabídky vybraného dodavatele však vyplývá, že harmonogram postupu prací neobsahuje, přičemž uvedený dokument není uveden ani v rámci obsahu nabídky (str. 1 nabídky vybraného dodavatele) a jakékoliv informace o harmonogramu postupu prací nejsou uvedeny na žádné ze 108 stran nabídky vybraného dodavatele (žádný z dokumentů obsažených v nabídce vybraného dodavatele materiálně neodpovídá zadavatelem  požadovanému harmonogramu).

44.         Z dokumentace o zadávacím řízení nevyplývá, že by zadavatel v souvislosti s výše uvedeným absentujícím dokladem v nabídce vybraného dodavatele využil postupu podle § 46 odst. 1 zákona za účelem doplnění uvedeného dokladu a dne 1. 6. 2018 s vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky. Úřad s ohledem na výše uvedené konstatuje, že  v případě, kdy nabídka vybraného dodavatele neobsahovala veškeré náležitosti zadavatelem požadované v zadávací dokumentaci, a kdy chybějící doklad, který měl být dle zadávací dokumentace součástí nabídky, nebyl vybraným dodavatelem doplněn ani v průběhu zadávacího řízení, byla tímto naplněna zákonná povinnost zadavatele postupovat podle § 48 odst. 8 zákona, tj. vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, neboť předložené údaje a doklady předložené v nabídce vybraného dodavatele neodpovídaly zadávacím podmínkám a vybraný dodavatel je ani dodatečně v průběhu zadávacího řízení nedoložil.

45.         K názoru obviněného, podle něhož požadavek na předložení „harmonogramu plnění“ nevychází ze žádného zákonného ustanovení na prokázání způsobilosti či kvalifikace, že jej není možné s odkazem na zákon jako obligatorní vyžadovat, a že tedy uvedený požadavek nelze podřadit pod žádnou část zadávacích podmínek, Úřad uvádí následující.

46.         Podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona se zadávacími podmínkami rozumí veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu v zadávacím řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona. Podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona se zadávací dokumentací rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky. Úřad podotýká, že v zásadě vše, co zadavatel uvede v zadávací dokumentaci, je třeba považovat za zadávací podmínky, neboť zadávací dokumentace je souhrnem zadávacích podmínek, které definují způsob zadání  veřejné  zakázky  a  ovlivňují  účast  dodavatelů  v zadávacím  řízení.  V prověřovaném případě obviněný v zadávací dokumentaci mj. stanovil, že požaduje, aby součástí nabídky byl harmonogram prací a současně v zadávací dokumentaci uvedl upozornění, že pokud nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Je tedy nepochybné, že obviněný v návaznosti na § 37 odst. 2 zákona (podle něhož zadavatel může stanovit požadavky na obsah, formu nebo způsob podání nabídek) stanovil konkrétní věcný požadavek na obsah nabídky, přičemž výslovně po dodavatelích požadoval doložit   harmonogram   prací    již   do   nabídek   a    nesplnění   této   povinnosti spojoval  s nepříznivými důsledky pro dodavatele. Obecně lze požadavky na obsah nabídky rozdělit na ty, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a na ty, které určují formální ráz (podobu) nabídky. Zásadní rozdíl mezi věcnými požadavky vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky a těmi formálními je v možnosti (povinnosti) či nemožnosti vyloučení účastníka zadávacího řízení, který takové požadavky nesplní. K dané problematice se vyjádřil i Úřad ve svém stanovisku, které je uveřejněno na jeho internetových stránkách (dostupné z https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/vykladova-stanoviska-a-metodiky.html). Byť se dané stanovisko váže k předchozí právní úpravě, je plně aplikovatelné i za účinnosti zákona.  K otázce charakteru požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci pak odborná literatura, v souladu s již vyřčeným názorem Úřadu, k § 37 odst. 2 zákona mj. uvádí:

„U těchto  požadavků  je  dále  třeba  rozlišovat  ty  požadavky,  které  mají  vztah  k  plnění,   a požadavky formálního charakteru, které bezprostřední vztah k plnění nemají. Požadavky obsahového charakteru související se samotným plněním veřejné zakázky jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné a nesplnění těchto požadavků je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení. V případě požadavků na obsah nabídky, které nevypovídají o kvalitě předmětu plnění veřejné zakázky nabízené dodavatelem, tedy např. formální požadavky na zpracování nabídky (požadavky zadavatele na strukturu nabídky, počet výtisků, číslování stran, svázání listů, kvalitu tisku apod.), platí, že by měly mít v zadávacím řízení pouze doporučující charakter.“ (srov. Flaškár, Martin; Harnach, Jiří; Janoušek, Martin; Měkota, Jan; Podešva, Vilém; Sommer, Lukáš; Votrubec, Jiří. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Komentář. [Systém ASPI]. Wolters Kluwer). Otázce věcných a formálních požadavků na  nabídky  se  pak  věnoval  i  předseda  Úřadu např.  ve  svém  rozhodnutí  č.  j.  ÚOHS- R0036/2018/VZ-14938/2018/323/JKt ze dne 22. 5. 2018, kde rovněž upozornil na výše zmiňované výkladové stanovisko Úřadu, podle něhož „není vhodné, aby požadavky zadavatele směřovaly na formální stránku zpracování nabídek, a to jelikož formální stránka nabídek o kvalitě nabízeného předmětu plnění či jeho realizaci nevypovídá. Jako příklad čistě formálních požadavků pak uvádí např. číslování jednotlivých listů nabídky číselnou řadou, požadavek, že nabídka bude tištěna na bílém papíře, bude opatřena předělovými listy, bude zabezpečena proti  manipulaci,  na  každém  listě  nabídky  bude  podpis  apod.“.  Ve  vztahu  k požadavku obviněného na doložení harmonogramu prací v nabídce Úřad uvádí, že předmětný  požadavek  nelze  považovat  za požadavek  formální,  který  by  neměl  vazbu   na realizaci veřejné zakázky (jedná se o zcela odlišný charakter požadavku než např. číslování jednotlivých listů nabídky číselnou řadou, požadavek na předložení nabídky na bílém papíře, požadavek na kroužkovou vazbu apod.), ani za požadavek nesouvisející s předmětem veřejné zakázky, neboť časový plán průběhu prací nepochybně poskytuje zadavateli konkrétnější představu o časovém horizontu, ve kterém bude požadované plnění realizováno. S ohledem na uvedené lze tedy konstatovat, že v případě požadavku obviněného na doložení harmonogramu prací se nepochybně nejedná o „druhořadý požadavek“ formálního charakteru, ale o závaznou zadávací podmínku (požadavek vztahující se k plnění veřejné zakázky), jejíž nesplnění je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení. Z tohoto důvodu nelze přijmout postoj obviněného v tom smyslu, že uvedený požadavek je určitým způsobem druhořadý, jenž nelze na účastnících zadávacího řízení vymáhat.

47.         Úřad s ohledem na uvedené upozorňuje, že v případě, kdy nabídka vybraného dodavatele nesplňuje zadávací podmínky, je zadavatel povinen takového dodavatele podle § 48 odst. 8 zákona vyloučit, což však v prověřovaném případě obviněný neučinil, ačkoliv podmínky citovaného ustanovení zákona byly naplněny. Úřad dodává, že otázkou vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu nedoložení harmonogramu prací se již v minulosti zabýval např. v rozhodnutí č. j. ÚOHS-12289/2020/533/LHl ze dne 24. 4. 2020, v němž dospěl k závěru, žev případě, kdy v nabídce dodavatele absentuje harmonogram, který zadavatel podle zadávací dokumentace vyžadoval, je toto důvodem pro vyloučení příslušného účastníka ze zadávacího řízení.

48.         K podmínce vlivu na výběr dodavatele Úřad uvádí, že v šetřeném případě bylo prokázáno, že zadavatel nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 48 odst. 8 ve spojení s ust. § 48  odst.  2  písm.  a) zákona,  když nevyloučil  vybraného  dodavatele,  který  v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace. Vybraný dodavatel tedy nemohl být tím, se kterým zadavatel uzavře smlouvu. Zadavatel mohl případně vybrat dodavatele (účastníka zadávacího řízení) dalšího    v pořadí nebo případně mohl zvolit další postupy, které mu zákon umožňuje, výsledkem zadávacího řízení však nemohlo být jeho ukončení uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, jelikož jeho nabídka neobsahuje všechny náležitosti, které zadavatel požadoval. Je tudíž zřejmé, že předmětné pochybení zadavatele spočívající v nevyloučení vybraného dodavatele mělo vliv na výběr dodavatele, neboť v případě zákonného postupu zadavatele by se vybraný dodavatel (tj. PRUKON s.r.o.) nestal dodavatelem, kterému byla veřejná zakázka zadána.

49.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a)zákona tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 48 odst. 8 ve spojení s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, když nevyloučil vybraného dodavatele, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 1. 6. 2018 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

50.         Vzhledem k výše uvedenému rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výrokům II. – IV. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

51.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento  zákon, včetněúplného  znění  originálů  nabídek  všech  dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne  ukončení zadávacího  řízení nebo  od  změny  závazku  ze  smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

52.         Podle § 252 odst. 4 zákona části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 3 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

53.         Podle § 258 odst. 1 zákona je zadavatel povinen do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu odeslat dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených v § 252 odst. 4 zákona, které je povinen v téže lhůtě odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

54.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

Posouzení věci

55.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že nezaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě dle § 258 odst. 1 zákona Úřadu podstatně ztěžuje posouzení v podnětu namítaných skutečností,  či  posouzení  podnětu  zcela  znemožňuje.  Pouze  na  základě  dokumentace o zadávacím řízení lze ze strany Úřadu ověřit,  zda postup zadavatele v zadávacím řízení byl  v souladu se zákonem, a její poskytnutí zadavatelem je tedy nezbytným předpokladem pro řádné prošetření podnětu. Právě vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o zadávacím řízení pro přijetí stanoviska ke skutečnostem namítaným v podnětu ze strany Úřadu (i ve vztahu k dodržení lhůty dle § 42 správního řádu) je povinnost zadavatele k odeslání dokumentace na výzvu Úřadu ve lhůtě 10 dnů stanovena přímo zákonem, a z téhož důvodu je nesplnění této povinnosti kvalifikováno bez dalšího jako přestupek zadavatele    268 odst. 1 písm. e) zákona].

56.         V souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod  sp. zn. P0306/2020/VZ Úřad dopisem  č. j. ÚOHS-18260/2020/533/HKu ze dne 18. 6. 2020, který obviněný obdržel téhož dne, vyzval obviněného v souladu s § 258 odst. 1 zákona k předložení dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení citovaného dopisu. Stanovená 10denní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení uplynula dne 29. 6. 2020. Ve stanovené, resp. zákonné lhůtě zadavatel odeslal Úřadu dne 29. 6. 2020 pouze část dokumentace prostřednictvím poštovního doručovatele, která byla doručena Úřadu dne 1. 7. 2020.

Konkrétně obviněný doručil Úřadu dle záznamu o doručené dokumentaci č. j. ÚOHS- 20585/2020/533/HKu ze dne 7. 7. 2020 následující dokumenty:

 • Sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 8. 10. 2019
 • Doplnění ke sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 11. 10. 2019
 • Výpis z usnesení Rady města Mohelnice č. 28
 • Oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2019
 • Email ze dne 4. 12. 2018 a 3. 12. 2018
 • CD s exportem z el. nástroje

Spis k veřejné zakázce obsahující:

 • Výpis individuální komunikace prostřednictvím el. nástroje
 • Písemná zpráva zadavatele
 • Originály dokladů ke kvalifikaci vybraného dodavatele
 • Výzva k součinnosti před uzavřením smlouvy ze dne 22. 5. 2018
 • Oznámení o výběru dodavatele
 • Oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení
 • Písemná zpráva o hodnocení nabídek
 • Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 (VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.)
 • Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 + následné objasnění ze dne 9. 5. 2018 (FORTEX-AGS, a.s.)
 • Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 + následné objasnění ze dne 7. 5. 2018 (PRUKON s.r.o.)
 • Protokol o otevírání nabídek + prezenční listina
 • Prohlášení o nepodjatosti členů HK (3x)
 • Rozhodnutí o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 23. 3. 2018
 • Vysvětlení zadávací dokumentaceč. 1 +samotnédotazyzedne27.3.2018 a 28. 3. 2018
 • Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 23. 3. 2018
 • Zadávací dokumentace
 • Originály listinných nabídek dodavatelů (FORTEX-AGS, a.s., NOSTA, s.r.o., VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. a vybraného dodavatele), přičemž nabídka vybraného dodavatele neobsahuje CD, nabídky ostatních dodavatelů obsahují CD.

57.         Dopisem č.j. ÚOHS-20742/2020/533/HKu ze dne 9. 7. 2020 požádal Úřad obviněného mj.

zaslání listinných  kopií nabídek dodavatelů,které zadavatel dle článku11.1. zadávací

dokumentace po dodavatelích požadoval předložit. Dne 14. 7. 2020 obviněný doručil Úřadu své vyjádření z téhož dne, v němž mj. uvedl, že z důvodu vedení soudního sporu potřebuje mít část dokumentace u sebe a listinné kopie nabídek Úřadu nedoručil.

58.         Dopisem č. j. ÚOHS-21727/2020/533/HKu ze dne 17. 7. 2020 Úřad obviněného opakovaně vyzval k zaslání listinných kopií nabídek dodavatelů, přičemž upřesnil, že příslušné dokumenty si vyžádal od obviněného v návaznosti na skutečnosti uvedené v podnětu, který byl Úřadu doručen dne 16. 6. 2020, a které je Úřad, jakožto orgán vykonávající dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem, povinen prošetřit. Obviněný požadované listinné kopie nabídek Úřadu nedoručil.

59.         V návaznosti na námitku zadavatele ohledně nadbytečnosti zaslání kopií nabídek účastníků zadávacího řízení s ohledem na znění rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 82/2018 – 55 (podle něhož není zadavatel povinen ve správním řízení předkládat originály dokumentů, nýbrž postačují jejich kopie, z něhož zadavatel usuzuje, že pokud Úřadu předložil originály nabídek, není již povinen předkládat jejich kopie) Úřad uvádí, že s odkazem na ust. § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovat celou dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří mj. všechny součásti nabídek, které zadavatel v zadávacím řízení obdržel; pokud zadavatel požadoval i více kopií nabídek (více paré nabídek), pak rovněž tyto verze nabídek jsou součástí dokumentace o zadávacím řízení. Nejde tak o situaci, kdy je zadavatel oprávněn pro účely přezkumu předložit pouze kopii dokladu, který je součástí dokumentace

o zadávacím   řízení.   V případě   zadávací   dokumentace   (která   je   v rámci   dokumentace

o zadávacím řízení obsažena jednou v originále), které se předmětný rozsudek týká, přitom nelze mít  bez  dalšího  pochyb,  že  shodně  lze  přezkoumat  jak  originál,  tak  kopii;  ovšem v případě originálu nabídky a její kopie předložené zadavateli účastníkem v rámci zadávacího řízení, předložených ve svém souhrnu jakožto nabídka účastníkem zadávacího řízení, je situace odlišná. Jde totiž o dva dokumenty, které fyzicky figurují v přijaté dokumentaci

o zadávacím řízení a tvoří tak její součást; jak originál nabídek, tak i jejich kopie tvoří součást dokumentace o zadávacím řízení. Ve smyslu uváděném obviněným tedy nelze výše citovaný rozsudek, dle přesvědčení Úřadu, na danou situaci aplikovat.

60.         Úřad dále doplňuje, že sám obviněný v podaném odporu zmiňuje, že soud v citovaném rozsudku uvedl následující: „Krajský soud nezpochybňuje tu skutečnost, že v určitých případech je nutné trvat na doručení originálů dokumentů pro posouzení splnění zákonné povinnosti (srov. např. povinnosti uvedené v § 211 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), případně pokud bude předmětem sporu mezi zadavatelem a uchazečem manipulace s dokumenty.“. Úřad upozorňuje, že v šetřeném případě je předmětem šetření právě manipulace  s nabídkami  a  dále  otázka  splnění  povinnosti  uchování  dokumentace  o zadávacím řízení zadavatelem dle § 216 odst. 1 zákona, proti nimž mj. směřuje obsah podnět u doručeného Úřadu dne 16. 6. 2020, v němž pisatel podnětu uvedl mj. následující:

„(…) byly prověřeny pouze podklady zadavatele zakázky a nebyly prověřeny podklady jednotlivých účastníků výběrového řízení, kdy u těchto podkladů mohlo dojít k manipulaci prostřednictvím zadavatele zakázky, stejně jako k tomu došlo v případě podkladů společnosti PRUKON s.r.o. (…) u zadavatele prokazatelně došlo k přestupku (…) když vybraného dodavatele nevyloučil z účasti v zadávacím řízení při zjištění, že (….) V nabídce nebyly obsaženy doklady a položky tištěné kopie nabídky (…) Pokud KOPIE nebyla součástí cenové nabídky účastníka PRUKON s.r.o. a jeho nabídka neodpovídala zadávacím podmínkám, proč nebyla vyřazena a účastník nebyl vyloučen ze zadávacího řízení? (…) Předpokládáme, že město Mohelnice změnilo nabídky ostatních účastníků bez jejich vědomí a součástí těchto nabídek je i rozdílný výkaz výměr zdravotní techniky, přičemž se domníváme, že město Mohelnice Úřadu poskytlo jiné verze nabídek, než předložili ostatní uchazeči. Žadatel má proto důvodné pochybnosti o postupu zadavatele a potřebuje ověřit, jaké podklady předložilo v rámci šetření u Úřadu (…) Důvodem je ověření, zda město Mohelnice předložilo stejné podklady  v rámci   řízení před UOHS  jako v rámci  občanského soudníhořízení   (…).“. Z uvedeného je tak jednoznačně patrno, že požadavek Úřadu na doložení kopií nabídek nelze považovat za formální nebo nadbytečný, když kopie nabídek představovaly podstatný podklad pro prošetření případného neuchování dokumentace o zadávacím řízení zadavatelem a namítané manipulace s nabídkami účastníků zadávacíhořízení.

61.         K názoruobviněného, podle něhož v situaci,kdyje předmětem  sporu manipulace s dokumenty má Úřad v případě obdržení kopie dokumentu zadavatele informovat a vyzvat jej k doložení požadovaných originálů, a tento požadavek řádně odůvodnit, Úřad uvádí, že zadavateli muselo být zcela zřejmé, jaké relevantní důvody vedly Úřad k tomu, aby si listinné kopie nabídek vyžádal, neboť opakovanou výzvou k doručení dokumentace ze dne 17. 7. 2020  byl  informován  otom, že  předmětné  doklady si  vyžádal  od   zadavatele v návaznosti na skutečnosti uvedené v podnětu (který byl Úřadu doručen dne 16. 6. 2020), přičemž obviněnému byly známy všechny namítané skutečnosti (které se týkaly mj. jak uchování kopií nabídek dle § 216 odst. 1 zákona, tak manipulace s nabídkami účastníků zadávacího řízení), neboť disponoval celým textem předmětného podnětu. V podnětu zaevidovaném pod sp. zn. P0306/2020/VZ přitom vyjádřil pisatel mj. podezření, že „(…) je vysoce pravděpodobné, že zástupci města Mohelnice provedli manipulaci s cenovými nabídkami (…)“ a rovněž, že „u zadavatele prokazatelně došlo k přestupku (…) když při zadávání zakázky, nedodržel postup stanovený v ustanovení: (…) § 216 odst. 1 písm. a) výše citovaného zákona, když neuchoval dokumentaci výběrového řízení – tj. samostatná kopie cenové nabídky (…).“. Je tedy zřejmé, že předmětný požadavek Úřadu na doložení listinných kopií  nabídek  příslušných  dodavatelů  nebyl  nadbytečný, nýbrž  sledoval  konkrétní účel v rámci přezkumu postupu obviněného, na který byl Úřad upozorněn v obdrženém podnětu.

62.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0306/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 18. 6. 2020, tedy nejpozději dne 29. 6. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

63.         Úřad dále uvádí, že jelikož (jak vyplývá z výše uvedeného) v rámci šetření podnětu sp. zn. od zadavatele neobdržel listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení (které považoval za podstatné pro posouzení skutečností uvedených v podnětu přijatém dne 16. 6. 2020), přistoupil k ověření, zda tyto dokumenty obdržel alespoň v rámci šetření podnětů vedených pod sp. zn. P0013/2020/VZ a P0208/2020/VZ, které se týkaly totožné veřejné zakázky. Úřad nicméně zjistil následující.

64.         V souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0208/2020/VZ Úřad dopisemč. j. ÚOHS-11469/2020/533/BŠp ze dne 16. 4. 2020, který obviněný obdržel téhož dne, vyzval obviněného v souladu s § 258 odst. 1 zákona k předložení dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení citovaného dopisu. Stanovená 10denní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení uplynula dne 27. 4. 2020. Ve stanovené, resp. zákonné lhůtě zadavatel odeslal Úřadu pouze část dokumentace prostřednictvím poštovního doručovatele, která byla doručena Úřadu dne 30. 4. 2020.

Konkrétně obviněný doručil Úřadu dle záznamu o doručené dokumentaci č. j. ÚOHS- 14501/2020/533/LHl ze dne 15. 5. 2020 následující dokumenty:

 • Sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 8. 10. 2019
 • Doplnění ke sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 11. 10. 2019
 • Výpis z usnesení Rady města Mohelnice č. 28
 • Oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2019
 • Email ze dne 4. 12. 2018 a 3. 12. 2018
 • CD s exportem z el. nástroje

Spis k veřejné zakázce obsahující:

 • Výpis individuální komunikace prostřednictvím el. nástroje
 • Písemná zpráva zadavatele
 • Originály dokladů ke kvalifikaci vybraného dodavatele
 • Výzva k součinnosti před uzavřením smlouvy ze dne 22. 5. 2018
 • Oznámení o výběru dodavatele
 • Oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení
 • Písemná zpráva o hodnocení nabídek
 • Žádosto písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 + následné objasnění ze dne 9. 5. 2018
 • Žádosto písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5.2 018 + následnéo bjasnění ze dne 7. 5. 2018
 • Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018
 • Protokol o otevírání nabídek vč. příloh
 • Vysvětlenízadávací dokumentace č. 1 +  samotné dotazy ze dne 27. 3. 2018  a 28. 3.2018
 • Výzva k podání nabídky
 • Zadávací dokumentace
 • Nabídky uchazečů

65.         Z výše uvedeného seznamu doručené dokumentace vyplývá, že obviněný v návaznosti na výzvu Úřadu v souvislosti s přezkumem podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0208/2020/VZ nedoručil listinné kopie nabídek dodavatelů.

66.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0208/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 16. 4. 2020, tedy nejpozději dne 27. 4. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

67.         V souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0013/2020/VZ Úřad dopisem   č. j. ÚOHS-01334/2020/533/AMe ze dne 14. 1. 2020, který obviněný obdržel téhož dne, vyzval obviněného v souladu s § 258 odst. 1 zákona k předložení dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení citovaného dopisu. Stanovená 10denní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení uplynula dne 24. 1. 2020. Ve stanovené, resp. zákonné lhůtě zadavatel odeslal Úřadu pouze část dokumentace prostřednictvím poštovního doručovatele, která byla doručena Úřadu dne 27. 1. 2020.

Konkrétně obviněný doručil Úřadu dle záznamu o doručené dokumentaci č. j. ÚOHS- 03197/2020/533/AMe ze dne 28. 1. 2020 následující dokumenty:

 • Sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 8. 10. 2019
 • Doplnění ke Sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 11. 10. 2019
 • Výpis usnesení Rady města Mohelnice č. 28 ze dne 14. 10. 2019
 • Oznámení o odstoupení města Mohelnice od smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2018
 • E-mailová komunikace mezi vedoucíodboruzadavatele a zaměstnancem Ministerstva vnitra
 • CD s exportem z el. nástroje

Spis k veřejné zakázce obsahující:

 • Individuální komunikace veřejné zakázky
 • Print screen profilu zadavatele
 • Písemná zpráva zadavatele ze dne 13. 6. 2018
 • Výpis z běžného účtu
 • Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob - PRUKON s.r.o.
 • Výpisy z evidence rejstříku trestů fyzických osob osob
 • Potvrzen ío neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy České republiky
 • Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku - PRUKON s.r.o.
 • Výpis z obchodního rejstříku - PRUKON s.r.o.
 • Potvrzeni Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín o neexistenci nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému
 • Osvědčení o autorizaci č. 17 628 ze dne 2. 7. 1997
 • Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 23. 5. 2018
 • Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
 • Smlouva o odpovědném zastupci ze dne 1. 5. 2018
 • Referenční listy ze dne 20. 2. 2018
 • Potvrzeni České pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy č. 84647119-12 (PRUKON s.r.o.)
 • E-mail ze dne 22. 5 .2018
 • Výzva k poskytnutí řádné součinnosti před uzavřením smlouvy ze dne 22. 5. 2018
 • Oznámení o výběru dodavatele ze dne 15. 5. 2018
 • Oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení ze dne 15. 5. 2018
 • Písemná zpráva o hodnocení nabídek 11. 5. 2018
 • Žádost o písemné vysvětlení předložené nabídky ze dne 4. 5. 2018 (VITKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.)
 • Objasnění nabídky ze dne 9. 5. 2018 včetně opravného souhrnného krycího listu (FORTEXAGS, a.s.)
 • Žádost o písemné vysvětlení předložené nabídky ze dne 4. 5. 2018 (FORTEX-AGS, a.s.)
 • Vyjádření k výzvě k písemnému vysvětlení předložené nabídky ze dne 7. 5. 2018 včetně čestných prohlášení, smlouvy o odpovědném zástupci a krycího listu rozpočtu (PRUKON s.r.o.)
 • E-mail ze dne 4. 5. 2018 - výzva k písemnému objasnění nabídky
 • Žádost o písemné vysvětlení předložené nabídky ze dne 4. 5. 2018 (PRUKON s.r.o.)
 • Protokol o otevírání obálek ze dne 13. 4. 2018 (2x)
 • Prohlášení o nepodjatosti 3 členů hodnotící komise
 • Rozhodnuti o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 23. 3. 2018
 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29. 3. 2018
 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28. 3 2018 (FORTEX-AGS, a.s.)
 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 3. 2018 (NOSTA s.r.o.)
 • Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 23. 3. 2018
 • Zadávací dokumentace
 • Cenová nabídka společnosti PRUKON, s.r.o.
 • Cenová nabídka společnosti VITKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. včetně CD
 • Cenová nabídka společnosti FORTEX-AGS, a.s. včetně CD
 • Cenová nabídka společnosti NOSTA, s.r.o. včetně CD

68.         Z výše uvedeného seznamu doručené dokumentace vyplývá, že obviněný v návaznosti na výzvu Úřadu v souvislosti s přezkumem podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0013/2020/VZ nedoručil listinné kopie nabídek dodavatelů.

69.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0013/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 14. 1. 2020, tedy nejpozději dne 24. 1. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

70.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výrocích II., III. a IV. tohoto rozhodnutí.

K výroku V. tohoto rozhodnutí

71.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona a skutkovou podstatu tří přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

72.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba přestupku 5 let, přičemž podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku. 

73.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích  promlčecí  doba počíná běžet dnem následujícím  po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

74.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona.

75.         Ke  spáchání přestupku  podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že obviněný nevyloučil          z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, došlo dne 1.  6. 2018, kdy obviněný uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.  Ke spáchání  přestupků  podle  §  268  odst. 1  písm.  e)  zákona  došlo  dne 25. 1. 2020 (P0013/2020/VZ), dne 28. 4. 2020 (P0208/2020/VZ) a dne 30. 6. 2020 (P0306/2020/VZ), když obviněný nezaslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu, a tedy nesplnil povinnost podle § 258 odst. 1 zákona. Řízení o přestupcích bylo zahájeno dne 17. 8. 2020. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro řízení tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupky uplynutím promlčecí doby nezanikla.

76.         Podle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení  uloží  správní  trest  podle  ustanovení  vztahujícího  se  na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

77.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta  do  10  % ceny  veřejné zakázky,  nebo  do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odstavec 1 písm. a) až c) zákona.

78.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 1 000 000 Kč,j de-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

79.         Cena veřejné zakázky, při jejímž zadávání se obviněný v roli zadavatele dopustil přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí, činí dle bodu 6.1. smlouvy částku 22 405 462 Kč bez DPH, tj. při 21% sazbě DPH částku 27 110 609,02 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % z ceny veřejné zakázky) tak činí částku 2 711 060,902 Kč.

80.         Úřad uvádí, že za přestupky uvedené ve výrocích II. až IV. tohoto rozhodnutí lze obviněnému uložit správní trest pokuty ve stejné výši za každý tento přestupek [z důvodu stejné horní hranice pokuty dle § 268 odst. 2 písm. c) zákona]. Tato částka je však nižší než horní hranice pokuty za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Úřad tedy v souladu s § 41 odst. 1 zákona o přestupcích uložil pokutu podle ustanovení za přestupek nejpřísněji trestný, tj. za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

81.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

82.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem  porušen nebo ohrožen, dále významem  a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

83.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo   k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne6.6. 2013,   veškerá citovanározhodovací  praxe soudů  dostupnáonline na http://www.nssoud.cz).

84.         Úřad v rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku obviněného konstatuje, že obviněný spáchal přestupek tím, že nevyloučil vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv vybraný dodavatel v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace. V důsledku postupu obviněného byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vybraného dodavatele, který měl být podle § 48 odst. 8 zákona vyloučen, a zadavatel s tímto vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu. Postupem obviněného v šetřeném případě tak byl porušen zákonem chráněný zájem na tom, aby plnění veřejné zakázky nebylo svěřeno dodavateli, který neprokázal splnění předem zadavatelem stanovené zadávací podmínky. Z obecného pohledu je tedy nutno považovat přestupek obviněného za typově závažný, neboť veřejná zakázka byla zadána dodavateli, se kterým neměla být na její plnění uzavřena smlouva, jelikož tento dodavatel nesplnil podmínky, které zadavatel výslovně stanovil.

85.         Úřad v předmětném případě shledal jako přitěžující okolnost spáchání přestupků uvedených ve výroku II. až IV. tohoto rozhodnutí.

86.         Úřad vzal při stanovení výše pokuty v úvahu jako polehčující okolnost dobu, jež uplynula od spáchání přestupku. Jak vyplývá z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 123/2013-85 ze dne 9. 4. 2015, je třeba při posouzení následku správního trestání zohlednit dobu, která uplynula mezi spácháním přestupku a jeho potrestáním. Čím je tento časový horizont delší, tím více se relativizuje vztah mezi spáchaným přestupkem a ukládanou sankcí. Doba mezi porušením právní povinnosti a rozhodnutím o sankci pak má bezprostřední vliv na účel trestu. Jak Krajský soud v cit. rozsudku dovodil, „(…) je-li základním požadavkem na zákonnost uložené pokuty její proporcionalita, pak hledisko doby, jež uplynula mezi spácháním správního deliktu a jeho potrestáním, je možným (a někdy nutným) korektivem při úvahách ohledně výše pokuty, k němuž má být přihlédnuto na závěr těchto úvah; aplikace tohoto korektivu má zamezit, aby výše pokuty, jinak řádně stanovena podle zákonem předepsaných  kritérií   a  kritérií  nutně   aplikovatelných  i   bez  jejich  výslovného  vyjádření v zákoně (kritérium přiměřenosti s ohledem na míru, ve které výše pokuty může působit pro delikventa likvidačně), celkově nejevila znaky nepřiměřenosti s ohledem na prodlevu, která nastala mezi porušením právní povinnosti a trestem, který za to byl uložen. V rámci správního trestání je totiž třeba dostatečně silně vnímat, že časový horizont toho, kdy se účastníkovi řízení (delikventovi) dostává konečného rozhodnutí ve věci, je neoddělitelnou součástí měřítek celkové spravedlnosti řízení, a že čím je tento časový horizont delší, tím více se rozostřují kontury spravedlnosti jak v očích účastníka řízení, tak i v obecném vnímání veřejnosti a veřejného mínění, což celkově oslabuje důvěryhodnost státní moci. Je nepochybné, že s prodlužujícím se okamžikem potrestání se relativizuje základní vztah mezi spáchaným  deliktem  a  ukládanou  sankcí  a  že  doba  mezi  porušením  právní  povinnosti   a rozhodnutím o sankci má i bezprostřední vliv na účel trestu, jehož má být uložením konkrétní sankce dosaženo.“. V daném případě ke spáchání přestupku (uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí) obviněným došlo dne 1. 6. 2018, tj. od doby spáchání přestupku k jeho potrestání uplynula doba více než dvou let, přičemž daná skutečnost tak představuje korektiv výše pokuty ve smyslu citovaného rozsudku Krajského soudu v Brně.

87.         Další přitěžující nebo polehčující okolnosti Úřad v šetřeném případě neshledal.

88.         Úřad dále posoudil, zda je v daném případě na místě zohlednit i jiné sbíhající se přestupky, za které již obviněnému byla uložena pokuta podle zákona. Jak je výše uvedeno, ke spáchání přestupku šetřeného v rámci tohoto správního řízení došlo dne  1. 6. 2018. Úřad ověřil, žev právě projednávaném případě je přestupek obviněného (uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí) v souběhu s přestupkem, o němž bylo rozhodnuto v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0252/2020/VZ v rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS- 27601/2020/541/JCh ze dne 7. 9. 2020. V odkazovaném případě byl spáchán přestupek obviněného dne 7. 5. 2018, přičemž obviněnému byla uložena pokuta ve výši 20 000 Kč. Měl- li by Úřad uložit obviněnému pokutu za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí spáchaný dne 1. 6. 2018 a nemá-li zároveň v tomto správním řízení zákonné zmocnění zrušit předcházející „výrok o trestu“ uložený v rámci uvedeného správního řízení vedeného  pod  sp. zn. S0252/2020/VZ, lze absorpční zásadu aplikovat pouze tím způsobem, že Úřad v rámci uložení sankce za projednávaný přestupek zohlední předchozí uložené pokuty za přestupky, jež jsou s projednávaným přestupkem v souběhu, tj. pokuty uložené výše citovanými rozhodnutími. Úřad tak v šetřeném případě při stanovení výše sankce zohlednil výše uvedenou uloženou pokutu za přestupek, který je s právě šetřeným přestupkem obviněného v souběhu.

89.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl k majetkovým poměrům obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Ze schváleného rozpočtu obviněného na rok 2020 dostupného na internetové adrese https://www.mohelnice.cz/schvaleny-rozpocet-mesta-mohelnice-na-rok-2020/d- 234593/p1=111556 vyplývá, že obviněný předpokládal v roce 2020 celkové příjmy ve výši 216 147 240 Kč.  Na základě  uvedeného  Úřad konstatuje, že  vyměřenou výši  pokuty  nelze v tomto případě považovat  za nepřiměřeně zasahující ekonomickou  podstatu obviněného  (a v tomto smyslu nespravedlivou).

90.         Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

91.         Úřad uložil obviněnému pokutu  ve výši, kterou vzhledem k okolnostem případu považuje za dostatečnou v tom smyslu, aby naplnila obě funkce právní odpovědnosti, a to při spodní hranici zákonné sazby.

92.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

93.         Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

K výroku VI. tohoto rozhodnutí – náklady řízení

94.         Podle ustanovení § 93 odst. 1 písm. i) zákona o přestupcích se vev ýrokové části rozhodnutí

o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, kromě náležitostí podle správního řádu uvede výrok o náhradě nákladů řízení.

95.         Správní orgán podle § 95 odst. 1 zákona o přestupcích uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Pokud bylo rozhodnutí o přestupku zrušeno jiným orgánem veřejné moci a tato skutečnost má za následek nesplnění podmínek pro uložení náhrady nákladů řízení, správní orgán nahrazené náklady vrátí.

96.         Vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích v současné době náklady řízení blíže neupravuje, musel správní orgán vycházet z obecného právního předpisu, kterým je správní řád.

97.         Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Podle citovaného ustanovení správního řádu výši paušální částky nákladů řízení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových  výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen „vyhláška“), která v § 6 odst. 1 stanoví, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč.

98.         Jelikož v  daném  případě  Úřad  zahájil  řízení  o  přestupcích  z  moci  úřední,  neboť  dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupků, je zřejmé, že řízení bylo vyvoláno porušením právní povinnosti obviněného a Úřad je tedy povinen obviněnému uložit náhradu nákladů řízení ve výši stanovené vyhláškou. Z toho důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve  výroku VI. tohoto rozhodnutí.

99.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2020000327.

 

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz