Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

25. 9. 2023

Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. GBER).

Revidované znění GBER vstoupilo v platnost dne 1. 7. 2023 a použije se do 31. 12. 2026. Revidovaný GBER obsahuje změny jak ve Společných ustanoveních (Kapitola I GBER), v ustanoveních týkajících se kontroly (Kapitola II GBER), tak zejména v ustanoveních týkajících se jednotlivých kategorií podpory (Kapitola III GBER).

V přechodných ustanoveních GBER (čl. 58 odst. 5) je uvedeno: „Dojde-li ke změně tohoto nařízení, jakýkoli režim podpory vyňatý podle tohoto nařízení ve znění použitelném v době vstupu daného režimu v platnost zůstává vyňatý po dobu opravného období šesti měsíců“.

Poskytovatelům podpor tedy vzniká povinnost v rámci 6 měsíčního adaptačního období (tj. do 31. 12. 2023) upravit podmínky stávajících režimů podpor tak, aby byly v souladu s aktuálním zněním nařízení GBER, a tyto změny oznámit Evropské komisi prostřednictvím Úřadu na předepsaném formuláři.

V této souvislosti Úřad kontaktoval dotčené poskytovatele režimů podpor s žádostí o kontrolu těch režimů podpor, které byly oznámeny dle GBER a u nichž doba trvání překračuje rok 2023, tj. zda změny provedené v GBER, platné od 1. 7. 2023, dopadají na tyto režimy a je tedy třeba tyto režimy přeoznámit Evropské komisi a uvést podmínky těchto režimů do souladu s revidovaným GBER.

Přeoznámení režimu Evropské komisi je třeba provést do 20 pracovních dnů ode dne, kdy (pozměněné/upravené) opatření vstoupilo v účinnost; nejpozději však do 20 pracovních dnů ode dne 31. 12. 2023. Podrobnější informace jsou k dispozici v dokumentu Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle nařízení Komise č. 651/2014.

Poskytovatelé podpory se mohou v této věci obracet na kontaktní osoby, uvedené ve výše zmíněné komunikaci Úřadu, nebo na adresu posta@uohs.cz.

Tiskové oddělení ÚOHS

23/133

 

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

3. června 2024 / Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831...

31. května 2024 / Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024 Úřad ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté...

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz