Informace k poskytování podpor de minimis a de minimis SOHZ po 31. 12. 2023

18. 10. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informuje o aktuálním stavu revize nařízení de minimis a nařízení de minimis SOHZ a o souvisejících připravovaných změnách při poskytování podpory de minimis a jejím zápisu do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) v roce 2024.

Jedná se o revizi a změny následujících stávajících právních předpisů, jejichž platnost končí 31. prosince 2023:

  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
  • Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.

 Evropská komise na poradním výboru členských států EU předložila návrhy revize nařízení. Návrhy obsahují mimo jiné změny spočívající v navýšení limitu podpory de minimis, kdy cílem tohoto zvýšení je zohlednit inflaci (v období 2012–2030). Limit podpory de minimis, kterou může jeden podnik obdržet od členského státu má být navýšen na 300 000 EUR a limit podpory de minimis pro podniky poskytující služby obecného hospodářského zájmu má být navýšen na 700 000 EUR. Další zásadní změnou má být úprava mechanismu počítání tří let pro určení vyčerpaného limitu. Počítání tříletého období má nově zahrnovat tři roky předcházející dni poskytnutí podpory a nikoliv současný a dva předchozí fiskální roky, jak tomu bylo dosud. Navrhovány jsou i další změny v uvedených nařízeních. Změny budou muset být promítnuty do národního právního řádu a bude muset být upraven také centrální registr podpor malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že není dosud známa finální podoba nových nařízení, není zatím možno uvedené změny a úpravy provést. Úřad již nicméně provádí, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, jakožto druhým koordinačním orgánem, přípravné práce a jakmile budou nařízení přijata, zahájí realizaci úprav a změn příslušných národních předpisů a registru de minimis.

 Aby byl dostatek času na provedení úprav a změn a přizpůsobení se novým požadavkům obsaženým v nařízeních, jsou v návrhu obou nařízení obsažena přechodná ustanovení, která umožní poskytovat podpory de minimis podle stávajících nařízení, vč. stávajících limitů, až do 30. června 2024. S ohledem na uvedené je proto zvažováno využít těchto přechodných ustanovení do doby, než budou provedeny příslušné úpravy v národních předpisech a registru de minimis, maximálně však do 30. 6. 2024.

 Přijetí nařízení de minimis Evropskou komisí a jeho zveřejnění se předpokládá v průběhu měsíce listopadu 2023, nařízení de minimis SOHZ pak v prosinci 2023. Nařízení by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2024.

 O přijetí finální podoby nařízení a dalším postupu při poskytování podpory de minimis a podpory de minimis SOZH budeme informovat poskytovatele prostřednictvím webových stránek Úřadu, e-mailovou zprávou a zveřejněním informace v registru podpor malého rozsahu. V této souvislosti doporučujeme sledovat webové stránky Úřadu, stejně jako novinky v centrálním registru podpor malého rozsahu, které budou průběžně aktualizovány o nově dostupné informace.

Tiskové oddělení ÚOHS

23/144

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

21. prosince 2023 / Metodický den: Pravidla veřejné podpory v roce 2024 Ve středu 24. 1. 2024 proběhne další z metodických dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát zaměřený na pravidla veřejné podpory a podpory de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz