Novela zákona o zadávání veřejných zakázek byla publikována, účinná bude za 30 dnů

16. 6. 2023
Ve Sbírce zákonů dnes byla zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“). Účinnosti nabude 30. dnem od publikace, tedy od 16. července 2023. Jedná se v pořadí o již desátou změnu ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci komplexní.

 

Jejím hlavním smyslem je odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž upozorňovala Evropská komise. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona a provedení změn, které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů, odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasňuje výkladové nejasnosti a v neposlední řadě také odstraňuje legislativně technické nedostatky textu ZZVZ. Nejedná se však o zásadní koncepční změny procesu zadávání a nejsou zaváděny nová práva a povinnosti.

 

Změny se nevyhnuly ani části třinácté, která upravuje ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele, tj. podávání a vyřizování námitek u zadavatele a následný dozor nad postupy zadavatelů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Zadavatel bude moci nově v zadávací dokumentaci stanovit, že námitky proti ní lze podat nejpozději 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Totéž bude platit i pro postup v soutěži o návrh. Měl by tak být zajištěn dostatečný prostor pro možnost zadavatele provést v reakci na námitky změnu či doplnění zadávací dokumentace, resp. soutěžních podmínek. Zákonná úprava podávání námitek je též nově doplněna o zvláštní pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a dynamického nákupního systému. Možnost uplatnění námitek proti obsahu výzvy k podání nabídek bude ve vztahu k těmto zvláštním postupům omezena koncem lhůty pro podání nabídek. Vedle toho námitky proti zadávacím podmínkám bude možné po zavedení dynamického nákupního systému uplatnit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení ZZVZ dozví. Díky novele dochází i k vyjasnění některých sporných otázek týkajících se úpravy tzv. blokačních lhůt. Nově je např. výslovně stanoveno, že blokační lhůtu spouštějí pouze námitky podané včas.

 

Novela otevírá zadavatelům pohodlnější cestu ke splnění povinnosti zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. Uvedenou povinnost bude moci zadavatel splnit jednoduše tak, že po celou dobu správního řízení zajistí Úřadu přístup k těmto dokumentům a souvisejícím informacím v certifikovaném elektronickém nástroji, pakliže jím využívaný certifikovaný elektronický nástroj takovou funkcionalitou bude disponovat. Pokud zadavatel této možnosti využije, bude povinen zajistit přístup k těmto dokumentům ve stejném rozsahu i soudu, bude-li proti rozhodnutí Úřadu podána žaloba. Poměrně zásadní změnu přináší nové pravidlo, dle něhož již Úřad nebude vyřizovat podnět k zahájení správního řízení z moci úřední podaný stěžovatelem, jenž v téže věci podal návrh, aniž by však zaplatil kauci. Uvedené pravidlo má být odrazem snahy alespoň částečně omezit nápad šikanózních podání a současně nekrátit oprávněná práva dodavatelů. V neposlední řadě v ZZVZ bude nově výslovně uvedeno, že za nabídkovou cenu se pro účely výpočtu kauce považuje rovněž cena uvedená v předběžné nabídce (např. v jednacím řízení s uveřejněním, řízení o inovačním partnerství).

 

Podrobný výklad všech novinek, které novelizovaná právní úprava přináší, si můžete vyslechnout už 26. června na našem online metodickém dnu.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

23/083

17. května 2024 / Májová konference 2024 seznámila s různorodými pohledy na veřejné zadávání Třetí ročník Májové konference o veřejných zakázkách se uskutečnil ve dnech 15. a 16. května, přičemž kvůli uspokojení značného zájmu účastníků se konal v kongresových prostorách...

15. května 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS Petra Mlsny na Májové konferenci 2024 Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí vás přivítat na dalším ročníku Májové konference o veřejných zakázkách. Pravidelnou konferenci o veřejném zadávání jsme začali pořádat

13. května 2024 / Průvodce základy veřejných zakázek seznámí se základními instituty a postupy zadávacího řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal aktualizované vydání Průvodce základy veřejného zadávání. Publikace nahrazuje třídílného Stručného průvodce zadavatele světem veřejných...

3. května 2024 / Na co si dávat největší pozor při zadávání zakázek prozradí odborníci ÚOHS v rámci dalších dvou metodických dnů Doporučení i varování pro zadavatele veřejných zakázek, a to na základě nejnovější rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, budou tématem dalších dvou metodických...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

28. března 2024 / Změna e-mailových adres ÚOHS, nově nám můžete napsat na @uohs.gov.cz V souvislosti s přechodem na jednotnou státní doménu, která spočívá ve sjednocení adres webových a e-mailových domén státní správy v České republice, změní Úřad pro ochranu hospodářské...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz