Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS

10. 11. 2022
V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, k jejímuž formálnímu přijetí by mohlo dojít ještě v průběhu tohoto měsíce.

Místopředseda Úřadu Petr Solský shrnul průběh přípravy a důležité termíny z legislativního procesu nařízení a následně vysvětlil základní pojmy a instituty této úpravy. Nařízení bude vymáhat Evropská komise, členské státy budou mít poradní úlohu. Nařízení zavádí ex ante opatření, podle nichž musí být notifikovány fúze, které mají hodnotu vyšší než 500 milionů eur a současně obsahují subvenci přesahující 50 milionů eur. Současně musí být ohlášeny veřejné zakázky s hodnotou přes 250 milionů eur, v nichž figuruje dodavatel, jenž přijal subvenci převyšující čtyři miliony eur v předchozích třech letech. Komise rovněž může z moci úřední přezkoumávat i menší fúze a zakázky.

Filip Křenek z Generálního ředitelství Evropské komise se následně zabýval nařízením do větších podrobností. Popsal například procesní detaily a lhůty, ve kterých se bude posuzování fúzí odehrávat, a také vyšetřovací nástroje, které bude Komise využívat, i její možnosti při ukládání sankcí. Rovněž uvedl, že po třech letech od nabytí účinnosti nařízení, budou vydány na základě shromážděných zkušeností guidelines, v nichž Komise podrobněji vysvětlí, jak bude posuzovat například narušení trhu obecně, narušení trhu u zadávacích řízení, žádosti o ad hoc notifikace a další aspekty.

Profesor Marek Martyniszyn z Queen's University Belfast se ve své prezentaci zaměřil na problematiku narušení trhů ze strany cizích zemí. Zatímco narušování soutěže na domácím trhu je zakázáno, podobné jednání na trzích v zemích cizích zakázáno není. Ukázal řadu způsobů, kterými mohou cizí státy narušovat soutěž v jiných zemích a získávat v nich tak vliv a odčerpávat bohatství. Vše poté demonstroval na některých praktických případech, například nepřátelském převzetí německé společnosti KUKA čínskou společností nebo zisk podílu čínské rejdařské skupiny COSCO v německých kontejnerových terminálech.

Závěrečný program konference se uskutečnil v podobě tří paralelních workshopů. Ve workshopu o novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže, která bude zejména transponovat unijní směrnici ECN+, ale přinese i řadu dalších změn, vystoupili za ÚOHS vedoucí oddělení druhostupňového rozhodování Aleš Drbal a vedoucí oddělení kartelů Lenka Štaflová, za advokacii pak Robert Neruda z AK HAVEL & PARTNERS a za akademickou sféru Michal Petr z Univerzity Palackého v Olomouci. Hovořilo se především o změnách, k nimž má dojít u institutu místního šetření, narovnání a zohledňování compliance programu. U místního šetření se řešila zejména změna v pověření k provedení šetření, kde již nově nebude potřeba přesně vymezit obchodní prostory, ve kterých k inspekci dojde. Dále se diskutovalo o součinnosti policie při provádění inspekce. U narovnání se hovořilo o zvýšené diskreci Úřadu, který namísto paušálních 20 % redukce pokuty bude moci snižovat od 10 % až do 20 % podle míry procesních úspor v dané věci a rovněž bude mít možnost uložit zákaz účasti ve veřejných zakázkách až na jeden rok. Zohledňování compliance programů při stanovování výše pokuty sice odborná veřejnost vítá, zástupce advokacie však vyjádřil výhrady k tomu, že ke snížení dojde pouze v případě, že soutěžitel současně požádá o narovnání nebo leniency.

Druhý workshop Svatomartinské konference byl věnován v současné době poměrně kontroverznímu tématu – vztahu mezi hospodářskou soutěží a regulací. Po teoretickém úvodu do problematiky Pavel Breinek (ÚOHS) aplikoval dané téma v oblasti farmaceutického trhu, kde ÚOHS aktuálně vede sektorové šetření. Většina zemí upřednostňuje v tomto segmentu regulaci před soutěžní politikou. Regulace se týká ceny, úhradové politiky, vstupu na trh, výdajové kontroly či patentové ochrany, směřuje rovněž vůči pacientům, distributorům a lékárníkům, stejně jako lékařům. K výhodám regulace léčiv patří stabilizace cen, nižší ceny některých léčiv, jejich bezpečnost/účinnost a dostupnost. Na druhou stranu nižší zisky ovlivňují zájem firem o prodej léčiv v Česku. Výsledky dvouletého sektorového šetření v oblasti farmacie Úřad oznámí začátkem příštího roku.

Jan Měkota (Rowan Legal) se zaměřil na oblast telekomunikací. Cíle ex ante regulace v oblasti telekomunikací spatřuje v nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže a ve vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí. Zásadním prostředkem je dle Měkoty analýza trhu, dále rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a případné uložení povinností tomuto podniku. Sektorovým regulátorem je Český telekomunikační úřad, který by neměl přehlížet stanoviska ÚOHS a měl by s ním spolupracovat zejména při přípravě analýzy relevantního trhu. V nejasném rozdělení kompetencí mezi ČTÚ a ÚOHS spatřuje Měkota příčinu nejasností aktuální regulace v oblasti telekomunikací. Potřebu spolupráce sektorového regulátora s ÚOHS zdůraznil i Ondřej Dostal (ČEZ, a. s.), který se zaměřil na oblast energetiky. 

V průběhu workshopu věnovaného významné tržní síle byly diskutovány dva okruhy problémů souvisejících s právě projednávanou novelou zákona. Ředitelka odboru významné tržní síly ÚOHS Jana Zmeškalová se zaměřila na palčivé otázky nového pojetí tržní síly v kontextu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Do diskuse o nové aplikaci institutu „významná tržní síla“ se zapojila většina zúčastněných. Druhá část workshopu byla věnována podrobnému rozboru doporučení 2003/361 o definici mikro, malých a středních podniků, podle kterého se bude nově zjišťovat obrat podniku a jeho vyjednávací pozice na trhu. Podmínkami doporučení účastníky workshopu provedl Ondřej Vondráček, který se objasněním vlastnických struktur dlouhodobě zabývá.

Úřad závěrem semináře deklaroval připravenost poskytnout všem subjektům na trhu dostatečnou odbornou podporu při výkladu a aplikaci nové legislativy.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0160

 

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

3. června 2024 / Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831...

31. května 2024 / Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024 Úřad ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté...

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz