Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti sportu

 

V oblasti sportu z pohledu pravidel veřejné podpory není Evropskou komisí vydán žádný specifický předpis. Z veřejných prostředků se v oblasti sportu nejčastěji financuje sportovní infrastruktura (ať už výstavba či provoz dané infrastruktury), popř. se poskytují dotace přímo na činnost sportovních klubů (provozní podpora).

 

Financování sportovní infrastruktury a pravidla veřejné podpory

 

Na základě rozsudkuSoudního dvora T-455/08 Leipzig-Halle je financování jakéhokoliv typu infrastruktury, které je spjato s ekonomickou činností relevantní z pohledu veřejné podpory a je nutné toto opatření z pohledu veřejné podpory upravit. Pokud se jedná o financování infrastruktury (např. sportovní hřiště dostupná všem bezúplatně), které není spjato s ekonomickou činností, není nutné dané opatření z pohledu pravidel veřejné podpory nikterak upravovat. 

Pokud jsou kumulativně naplněny definiční znaky veřejné podpory, lze v oblasti podpory sportovní infrastruktury aplikovat Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), a to v případě, pokud by podpora směřovala na výstavbu nebo modernizaci sportovní a multifunkční infrastruktury či provoz sportovní infrastruktury. Při aplikaci tohoto právního předpisu je nezbytné dodržet nejen ustanovení čl. 55 předmětného nařízení, ale také obecné podmínky pro aplikaci daného nařízení vymezené v kapitole I.  

Pokud by nebylo možné předmětné opatření poskytnout v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách, další varianty by byly – aplikovat nařízení o podpoře de minimis, popř. notifikovat dané opatření Evropské komisi.

 

Financování činnosti sportovních klubů a pravidla veřejné podpory

 

Pravidla veřejné podpory se vztahují na oblast sportu v takovém rozsahu, v jakém sport představuje hospodářskou činnost, což je bezpochyby případ profesionálních sportovních klubů (obvykle kluby působící v prvních dvou nejvyšších ligových soutěžích), které se zapojují do ekonomických činností, jakými jsou např. přestupy hráčů, uzavírání reklamních a sponzorských smluv, prodej vysílacích práv, distribuce reklamních předmětů či jiné ekonomické činnosti. Na tyto sportovní kluby je nahlíženo jako na podnik, a podpora dávající výhodu profesionálnímu sportovnímu klubu bude mít velmi pravděpodobně potenciál narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Z výše uvedeného důvodu by dotace ve prospěch profesionálních klubů měly být poskytovány v souladu s relevantními předpisy Evropské unie upravujícími poskytování veřejné podpory. Provozní podpora poskytována sportovním klubům působícím v prvních dvou nejvyšších ligových soutěžích by mohla být z pohledu veřejné podpory ospravedlnitelná (tedy nezakládala by veřejnou podporu), pokud by plynula na podporu sportovního rozvoje a výcviku mládeže v rámci těchto klubů. 

Naopak u amatérských sportovních klubů, které nevykonávají ekonomickou činnost a jejichž členové se scházejí zejména za účelem uspokojení svých sportovních potřeb, nebylo by nutné aplikovat předpisy veřejné podpory.

 

Upozornění: Výše uvedený text slouží pouze pro informační účely a v žádném případě nenahrazuje platnou právní úpravu.

 

V případě financování činnosti profesionálních sportovních klubů doporučuje Úřad aplikovat nařízení o podpoře de minimis, popř. notifikovat dané opatření Evropské komisi.

  

Vybrané rozhodnutí Evropské komise v oblasti sportu – Česká republika

 

  • Věc SA.33575 (2013/NN) – Podpora pro nezisková sportovní zařízení od ústředních vládních institucí

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/248558/248558_1565279_159_2.pdf

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz