Hospodářské transakce prováděné veřejnoprávními subjekty

Nákup a prodej majetku, zboží a služeb nebo jiné srovnatelné transakce by měly být uskutečněny v případě zapojení veřejnoprávního subjektu za tržních podmínek. V opačném případě existuje riziko poskytnutí veřejné podpory, kterou by bylo zapotřebí ošetřit některou z obecných, nebo individuálních výjimek.

Základní podmínky:

Hospodářské transakce prováděné veřejnoprávními subjekty (včetně veřejných podniků) neposkytují podniku výhodu, a tudíž nepředstavují veřejnou podporu, jsou-li prováděny v souladu s běžnými tržními podmínkami. Tato zásada byla rozpracována s ohledem na různé hospodářské transakce. Soudy Evropské Unie vytvořily např. zásadu „kritéria soukromého prodávajícího“, která slouží k posouzení, zda je prodej uskutečněný veřejnoprávním subjektem spojen s poskytnutím veřejné podpory. V případě tohoto kritéria se zvažuje, zda by soukromý prodávající za běžných tržních podmínek mohl obdržet stejnou či vyšší cenu. Zda je zásah státu (tedy např. prodej majetku ze strany obce) v souladu s tržními podmínkami, je nutno posoudit z hlediska ex ante, přičemž se přihlédne k informacím, které byly dostupné v okamžiku, kdy bylo rozhodnutí o zásahu přijato. Při posuzování, zda jsou určité transakce v souladu s tržními podmínkami, by měly být uváženy všechny příslušné okolnosti konkrétního případu. Posuzování chování veřejnoprávního subjektu při nákupu a prodeji majetku, zboží, služeb nebo jiných srovnatelných transakcí z pohledu pravidel veřejné podpory je možné prostřednictvím nabídkového řízení či na základě referenčního srovnávání nebo jiných metod ocenění.

 

Nabídkové řízení Nabídkové řízení 

Referenční srovnání nebo jiné metody ocenění Referenční srovnání nebo jiné metody ocenění 

 

Více podrobností lze nalézt ve Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz