Pravidla veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

A. Procesněprávní úprava

 

Při poskytování veřejných prostředků do oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále také „VaVaI“) je nutno zkoumat kumulativní naplnění definičních znaků veřejné podpory. Pokud poskytovatel vyhodnotí, že k naplnění definičních znaků došlo, je možno veřejné prostředky poskytnout na základě některého z následujících postupů:

Obecné nařízení o blokových výjimkách (dále také „GBER“) vyjímá z oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi (dále také „EK“) taková opatření podpory, která splňují podmínky tohoto nařízení. GBER lze v oblasti VaVaI použít jak na programy podpory, tak i pro poskytnutí ad hoc podpory. Pro úspěšnou aplikaci GBER je nezbytné splnit všechny podmínky stanovené v kapitole I. GBER a dle zvolené kategorie podpory VaVaI rovněž podmínky stanovené v čl. 25 až 30 kapitoly III. GBER (viz text níže). V rámci povinnosti podávat zprávy (čl. 11 nařízení) je poskytovatel povinen do 20 pracovních dnů ode dne, kdy oznamované opatření nabylo účinnosti, předložit Evropské komisi na formuláři k tomu určeném (příloha II GBER) informace o daném opatření, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Poskytovatel může zahájit realizaci opatření a poskytování veřejné podpory, aniž by musel čekat na vyjádření (schválení) Evropské komise. 

V případě, že pro poskytování veřejné podpory nelze GBER využít (např. z důvodu překročení notifikačního prahu pro jednotlivou podporu/projekt uvedeného v čl. 4 GBER), je nutno podporu individuálně oznámit (notifikovat) EK na předepsaném formuláři, a to opět prostřednictvím Úřadu. V takovém případě EK posoudí soulad předloženého opatření podpory s vnitřním trhem na základě podmínek stanovených v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací  (dále jen „Rámec“). Poskytovatel je povinen s poskytováním veřejné podpory v rámci opatření posuzovaného EK v procesu notifikace vyčkat až do vydání pozitivního rozhodnutí ze strany EK.  

Individuální notifikaci lze dále realizovat v případech, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že poskytnutím veřejných prostředků nebude poskytnuta veřejná podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, tedy nebudou kumulativně naplněny definiční znaky veřejné podpory. V oblasti VaVaI může být takovou situací např. poskytnutí podpory organizaci pro výzkum a šíření znalostí, a to na její neekonomické (nehospodářské) činnosti. V takovém případě se provádí notifikace z důvodu právní jistoty, že se o veřejnou podporu nejedná. I pro účely této notifikace je třeba vyplnit notifikační formulář a prostřednictvím Úřadu jej zaslat Evropské komisi. Posuzování daného opatření ze strany EK proběhne dle příslušných ustanovení Rámce (zejména odst. 18–35). S poskytnutím veřejných prostředků je opět nutno vyčkat až do vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise.  

Podporu de minimis lze bez dalšího poskytnout, pokud jsou splněny podmínky nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.


 

B. Hmotněprávní úprava

 

1. GBER a kategorie podpory VaVaI obsažené v GBER:

Každá z níže uvedených kategorií obsahuje specifické podmínky pro poskytnutí podpory; tyto podmínky se liší zejm. co do vymezení způsobilých nákladů, míry a výše podpory či možnosti využití příplatků (např. v případě účinné spolupráce, příplatek pro malé a střední podniky či regionální příplatek)

 • podpora na výzkumné a vývojové projekty
 • podpora na projekty, kterým byla udělena značka kvality – pečeť excelence
 • podpora na akce „Marie Sklodowska-Curie“ a na akce v rámci grantů ERV na tzv. ověření koncepce (Proof of Concept)
 • podpora obsažená ve spolufinancovaných výzkumných a vývojových projektech
 • podpora na akce „Teaming“
 • podpora obsažená ve spolufinancování projektů podporovaných z Evropského obranného fondu nebo Evropského programu rozvoje obranného fondu
 • investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu
 • investiční podpora na testovací a experimentální infrastrukturu
 • podpora určená inovačním klastrům
 • podpora na inovace určená malým a středním podnikům
 • podpora na inovace postupů a organizační inovace
 • podpora výzkumu a vývoje v odvětví rybolovu a akvakultury

 

 

2. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

 

I. opatření zakládající veřejnou podporu

V případě, že pro poskytnutí veřejné podpory nelze využít GBER (z důvodu překročení notifikačních prahů uvedených v čl. 4 GBER), je třeba dané opatření podpory uvést do souladu s příslušnými podmínkami Rámce. Dle Rámce lze podpořit následující kategorie podpory: 

 • podpora na projekty v oblasti VaV
 • podpora na studie proveditelnosti
 • podpora na výstavbu a modernizaci výzkumných infrastruktur
 • podpora na výstavbu a modernizaci infrastruktury pro testování a experimenty
 • podpora na inovace určená malým a středním podnikům
 • podpora na inovace procesů a organizační inovace
 • podpora určená inovačním klastrům

Evropská komise v rámci notifikace posuzuje, zda  lze dané opatření podpory na VaVaI považovat za slučitelné s vnitřním trhem. EK se zaměří na splnění dvou podmínek, a sice zda podpora na VaVaI usnadňuje rozvoj určité hospodářské činnosti a zda tato podpora nepříznivě nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.

V rámci první podmínky EK zkoumá přítomnost motivačního účinku podpory a zda podpora není v rozporu s příslušnými ustanoveními a zásadami práva EU. V rámci druhé podmínky EK posuzuje potřebu státního zásahu (např. podpora má napravit selhání trhu), vhodnost opatření podpory (za vhodný nástroj se považují opatření podpory, u nichž poskytovatel zvážil i jiné politické možnosti a u nichž byly zjištěny a EK oznámeny výhody plynoucí z použití selektivního nástroje, jako je veřejná  podpora), přiměřenost podpory (podpora musí být omezena na nezbytné minimum), transparentnost podpory (povinnost zveřejňovat předepsané informace o poskytnutých podporách v rámci opatření), posouzení negativních účinků podpory v rámci posuzovaného opatření na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy (tyto účinky musí být minimalizovány nebo se jim musí zabránit) a zvážení pozitivních a negativních účinků podpory v rámci opatření.

Podpora, která je notifikovaná, může být poskytnuta až po vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise v dané věci. Pro vydání rozhodnutí EK stanovuje procesní předpis[3] lhůtu 2 měsíce od obdržení úplného oznámení. Z dosavadní praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však vyplývá, že proces notifikace trvá cca 7–9 měsíců (v případě, že není zahájeno formální šetření ve věci), a to z důvodu nutnosti poskytnout Evropskou komisí vyžádané doplňující informace nezbytné k přijetí rozhodnutí.

 

II. identifikace situací, ve kterých opatření nezakládá veřejnou podporu (klíčové pojmy)

 • naplnění definice organizace pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace)/ výzkumné infrastruktury
 • veřejné prostředky směřují na nehospodářské činnosti výzkumných organizací/infrastruktur; v případě, že výzkumná organizace/výzkumná infrastruktura provádí nehospodářské i hospodářské činnosti, je nutné vedení odděleného účetnictví
 • za určitých podmínek - podniky dodávající příslušné služby vybrané na základě otevřeného zadávacího řízení v souladu s příslušnými unijními směrnicemi, případně jsou splněny podmínky odst. 34 Rámce

 

Upozornění: Výše uvedený text slouží pouze pro informační účely a v žádném případě nenahrazuje platnou právní úpravu.

 


[1] Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

[2] Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

[3] Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz