Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti kultury

(s výjimkou audiovize)

 

V oblasti kultury z pohledu pravidel veřejné podpory není Evropskou komisí vydán žádný specifický předpis (s výjimkou podpory na audiovizuální díla). Z veřejných prostředků se v oblasti kultury nejčastěji financuje infrastruktura (ať už výstavba či provoz dané infrastruktury), popř. se poskytují dotace přímo na činnost subjektů vyvíjejících kulturní činnosti (provozní podpora).

 

Financování infrastruktury využívané pro kulturu a pravidla veřejné podpory

 

Na základě rozsudku Soudního dvora T-455/08 Leipzig-Halle je financování jakéhokoliv typu infrastruktury spjatého s ekonomickou činností relevantní z pohledu veřejné podpory a je nutné toto opatření z pohledu veřejné podpory upravit. Pokud se jedná o financování infrastruktury (typickým příkladem jsou kapličky, kříže, boží muka - dostupné všem bezúplatně), které není spjato s ekonomickou činností, není nutné dané opatření z pohledu pravidel veřejné podpory upravovat. 

Pokud jsou kumulativně naplněny definiční znaky veřejné podpory, lze v oblasti podpory infrastruktury využívané pro kulturní účely aplikovat Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Při aplikaci tohoto právního předpisu je nezbytné dodržet nejen ustanovení čl. 53, ale také obecné podmínky pro aplikaci daného nařízení vymezené v kapitole I., resp. podmínky týkající se kontroly uvedené v kapitole II.

Pokud by nebylo možné předmětné opatření realizovat v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách, další varianty by byly – aplikovat nařízení o podpoře de minimis, popř. notifikovat dané opatření Evropské komisi.

 

Provozní podpora v kultuře a pravidla veřejné podpory

 

V případě provozní podpory je rovněž nejprve nutné určit, zda jsou kumulativně naplněny všechny znaky veřejné podpory a zda je tedy nezbytné uplatnit některou z výjimek upravených právem veřejné podpory. Opět platí, že tam, kde není prokázáno, že podpora plyne na činnost ekonomického charakteru (viz např. rozhodnutí Evropské komise ve věci SA.35529 (2012/N) – Digitalizace knihovních fondů), popř. podpora nemá dopad na obchod mezi členskými státy EU (viz rozhodnutí Evropské komise ve věci SA.35909 (2012/N) – Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod)), nejedná se o veřejnou podporu a žádná pravidla veřejné podpory zohledněna být nemusejí.

V případě financování provozní podpory, která naplňuje definici veřejné podpory a souvisí s kulturními činnostmi, je opět možné využít výjimku v podobě výše uvedeného nařízení č. 651/2014. Při aplikaci této výjimky je nezbytné opět dodržet nejen ustanovení čl. 53, ale také obecné podmínky pro aplikaci daného nařízení vymezené v kapitole I., resp. podmínky týkající se kontroly uvedené v kapitole II. 

Provozní podporu lze dále poskytovat v souladu s nařízením o podpoře de minimis, popř. notifikovat Evropské komisi(zejména pokud podpora přesahuje prahové hodnoty uvedené v čl. 4 nařízení č. 651/2014).

 

Upozornění: Výše uvedený text slouží pouze pro informační účely a v žádném případě nenahrazuje platnou právní úpravu.

 

Vybraná rozhodnutí Evropské komise v oblasti kultury – Česká republika

 

1. Věc  SA.35529 (2012/N) – Digitalizace knihovních fondů

Evropské komisi oznámen návrh na změnu stávajícího režimu dotací poskytovaných knihovnám. Při posuzování znaku „hospodářské činnosti“ dospěla Evropská komise k závěru, že české veřejné knihovny hospodářskou činnost nevyvíjejí, alespoň pokud jde o základní poslání veřejných knihoven.

Odkaz na rozhodnutí:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246172/246172_1421786_125_2.pdf

 

2. Věc SA.35909 (2012/N) – Infrastruktura pro cestovní ruch (region NUTS II Jihovýchod)

Evropské komisi oznámena výzva realizovaná v rámci ROP NUTS 2 Jihovýchod a zaměřená na rozvoj infrastruktury sloužící cestovnímu ruchu. Činnosti zahrnuté v žádostech předložených v průběhu řízení poskytovateli Evropská komise rozdělila do čtyř kategorií: 1) obnova kulturních památek a jejich rozvoj pro účely cestovního ruchu; 2) rekonstrukce přístupových komunikací a výstavba parkovacích ploch, toalet atp.; 3) naučné stezky a stezky pro pěší turisty a cyklisty a 4) centra rekreačních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Ve všech případech bylo vyhodnoceno, že se o veřejnou podporu nejedná, neboť nebyl zjištěn dopad opatření podpory na vnitřní obchod EU (podloženo studiemi o zahraniční turistické návštěvnosti).

Odkaz na rozhodnutí:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247108/247108_1471757_130_2.pdf

 

3. Věc SA.37292 (2013/N) – Program podpory kultury statutárního města Zlína v letech 2014–2018

Podpora v rámci programu v podobě a) příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Zlínem v oblasti kultury; b) dotace Filharmonii Bohuslava Martinů; c) dotací z Kulturního fondu města Zlína; d) ostatních podpor ve prospěch subjektů, které se podílejí na kulturním životě města Zlína, byla posouzena jako slučitelná podpora (schválená) podle čl. 107 odst. 3 písm. d) Smlouvy.

Odkaz na rozhodnutí:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249827/249827_1542997_74_2.pdf

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz