OZNÁMENÍ ÚOHS O LENIENCY

 

PROGRAM LENIENCY (SHOVÍVAVOST)

 

Utajované dohody mezi soutěžiteli o přímém či nepřímém určení ceny, rozdělení trhu, nákupních zdrojů nebo zákazníků, omezení či kontrole výroby nebo odbytu zboží, včetně jeho dovozu či vývozu, patří mezi nejzávažnější způsoby narušení hospodářské soutěže. Za taková jednání hrozí účastníkům utajovaných dohod velmi vysoké pokuty, které mohou být uloženy až do 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem na relevantním trhu za poslední ukončené účetní období.

Soutěžní úřady vytvořily efektivní nástroj v boji s těmito utajovanými dohodami, a to tzv. leniency program. Účastník dohod má možnost informovat Úřad o existenci utajované dohody a pokud mu poskytne nové informace, které umožní vést správní řízení a prokázat dohodu či výrazně přispěje k již probíhajícímu vyšetřování, vyvázne zcela bez pokuty či dosáhne jejího výrazného snížení. S úspěšnou účastí v leniency programu jsou spojeny i další důsledky pro soutěžitele i Úřad. Soutěžitelé se vyhnou udělení zákazu plnění veřejných zakázek, osoby organizující kartel pak i možnému trestnímu postihu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 29. 7. 2023 Oznámení o leniency, v němž stanovuje rámec pro postup dle § 22ba zákona o ochraně hospodářské soutěže při upuštění od uložení pokuty či snížení pokuty účastníkům utajované dohody nebo utajovaného jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže, kteří se rozhodnou s Úřadem spolupracovat při vyšetřování daného protisoutěžního jednání.

 

PODMÍNKY NEUDĚLENÍ NEBO SNÍŽENÍ POKUTY

 

Úřad neuloží pokutu, která by soutěžiteli jinak byla uložena, pokud soutěžitel jako první předloží Úřadu takové informace a důkazy, které mu umožní provést šetření na místě, nebo soutěžitel jako první předloží Úřadu takové informace a důkazy, které mu umožní prokázat existenci kartelové dohody.

Úřad může na základě Leniency programu snížit pokutu v případě, že sice soutěžitel nepřijde s podáním první, ale předloží Úřadu takové informace a důkazy o utajované dohodě, které představují významnou přidanou hodnotu ve vztahu k informacím a důkazům, které má již Úřad k dispozici.

Při splnění podmínek pro aplikaci Leniency typu II u horizontální utajované dohody Úřad nejprve přihlédne k pořadí soutěžitelů, ve kterém požádali o snížení pokuty, a následně sníží pokutu

a) prvnímu soutěžiteli, který Úřadu poskytl informace a podklady představující významnou přidanou důkazní hodnotu, o 30–50 %,

b) druhému soutěžiteli, který Úřadu poskytl informace a podklady představující významnou přidanou důkazní hodnotu, o 20–30 %,

c) dalším soutěžitelům, kteří Úřadu poskytli informace a podklady představující významnou přidanou důkazní hodnotu, až o 20 %.

Při splnění podmínek pro aplikaci Leniency typu II u vertikální utajované dohody Úřad sníží pokutu soutěžiteli, který Úřadu poskytl informace a podklady představující významnou přidanou důkazní hodnotu, až o 30 %.

Soutěžitelé v obou případech musí splnit ještě další podmínky, které jsou uvedeny ve sdělení Úřadu společně s procesním postupem podání žádosti, viz oznámení o leniency.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

Pro podání žádosti využijte:

 

1. poštovní adresy: třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno;

 

2. e-mailové adresy: leniency@uohs.cz (adresa je určena výhradně pro leniency žádosti), případně obecné e‑mailové adresy Úřadu posta@uohs.cz;

 

3. podání žádosti ústně do protokolu (doporučujeme předchozí telefonickou dohodu, viz níže).

 

Čas a datum podání žádosti bude zaznamenán.

 

Konzultovat otázky týkající se žádosti dle Leniency programu je možno i anonymně na následujících telefonních číslech:

 

Mgr. Igor Pospíšil: + 420 542 167 216

Mgr. Petra Košťálová, LL. M. : + 420 542 167 293

Ing. Lenka Štaflová: + 420 542 167 308

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz