Místní šetření

Informace o místním šetření pro soutěžitele

Soutěžitelé jsou dle § 21f a § 21g soutěžního zákona povinni podrobit se šetření Úřadu na pozemcích a ve všech objektech, místnostech a dopravních prostředcích, které užívají při své činnosti v hospodářské soutěži (obchodní prostory); poskytnout Úřadu, resp. jeho zaměstnancům a pověřeným osobám, nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění a výkon těchto oprávnění strpět a rovněž strpět šetření v uvedených prostorách.

Nesplnění povinností týkajících se umožnění a řádného průběhu šetření na místě může být kvalifikováno jako přestupek (§ 22, §22a a § 22aa soutěžního zákona), pokud šetřený soutěžitel:

 • poruší pečeť umístěnou v průběhu šetření;
 • neposkytne Úřadu nezbytnou součinnost při šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách; nebo
 • poruší povinnost strpět šetření na místě v obchodních prostorách nebo v jiných než obchodních prostorách.

Za tato porušení lze uložit fyzické osobě jako soutěžiteli nebo orgánu veřejné správy pokutu do výše 300 000 Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě jako soutěžiteli pokutu do výše do výše 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, přičemž se standardně využije té maximální hranice, která je vyšší a pro pokutovaný subjekt méně výhodná.

Pověření k provedení místního šetření vydává předseda Úřadu. Obsahuje identifikaci soutěžitele, u kterého má proběhnout, specifikuje, čeho se má týkat a stručně shrnuje, o jaké důvody se podezření Úřadu opírá.

V průběhu místního šetření mohou pracovníci Úřadu vstupovat do obchodních prostor a prověřovat obchodní záznamy bez ohledu na formu, v jaké jsou uloženy. Šetření tak jsou podrobovány nejen písemné záznamy, ale také elektronická úložiště, počítače, mobilní telefony či automobily.

Z průběhu místního šetření je vyhotovován podrobný protokol, který obsahuje detailní popis průběhu celého místního šetření a je v něm šetřenému soutěžiteli poskytnut dostatečný prostor k vyjádření.

Celé místní šetření trvá zpravidla v řádech dnů, Úřad je oprávněn šetřené obchodní prostory či jejich část zapečetit a místní šetření dokončit později. Porušení umístěné pečeti je přísně trestáno.

Oprávnění Úřadu

 • zjednat si do obchodních prostor přístup (v případě nesplnění povinnosti strpět šetření ze strany soutěžitele), otevřít uzavřené skříně nebo schránky, popřípadě si jiným způsobem zjednat přístup k obchodním záznamům,
 • za určitých podmínek provést šetření v jiných než obchodních prostorách soutěžitele (tato možnost vyloučena u orgánů veřejné správy, u nichž šetření musí proběhnout v prostorách, které běžně využívají při své činnosti),
 • vstupovat do obchodních prostor soutěžitelů, u kterých šetření probíhá,
 • ověřit, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy,
 • nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí nebo jsou z nich přístupné, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy,
 • kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních záznamů,
 • pečetit obchodní prostory, popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření,
 • požadovat od soutěžitele a osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k němu, případně osob, které soutěžitel pověřil vykonávat v jeho prospěch určité činnosti, v nezbytném rozsahu součinnost nezbytnou k provedení šetření, jakož i vysvětlení k obchodním záznamům.

Povinnosti Úřadu

 • sdělit soutěžiteli hlavní důvod a účel místního šetření a poučit jej o jeho právech a povinnostech, včetně možnosti uložení pokuty,
 • chránit obchodní tajemství soutěžitelů.   

Oprávnění soutěžitele

 • být osobně přítomen provádění místního šetření po celou dobu, tj. být přítomen prověřování obchodních záznamů,
 • zajistit si přítomnost advokáta, který bude přítomen provádění místního šetření, případně s ním věc konzultovat telefonicky (zaměstnanci Úřadu však nejsou povinni vyčkat příjezdu advokáta),
 • vyjádřit se do protokolu o šetření a vznést proti průběhu šetření námitky.

Povinnosti soutěžitele

 • strpět místní šetření,
 • poskytovat součinnost zaměstnancům Úřadu,
 • poskytovat vysvětlení ohledně svých obchodních záznamů.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz