Oznámení ÚOHS o narovnání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 29. 7. 2023 Oznámení o narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení a zjednodušení některých procesních úkonů využitím institutu žádosti o snížení pokuty narovnáním dle § 22bb odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Narovnání neboli settlement spočívá v tom, že účastník správního řízení přistoupí na skutkový popis a právní kvalifikaci přestupku, jak je Úřad formuloval ve sdělení výhrad, za což je mu uložená sankce snížena o 10 až 20 %; vždy přitom přihlíží k míře dosažených procesních úspor, zejména ke složitosti řízení, délce jeho vedení a spolupráci účastníka řízení v rámci narovnání. Správní řízení je poté možno urychlit a vydat stručnější rozhodnutí, v němž se uvede pouze shrnutí skutkového stavu, jeho právní hodnocení a odkaz na hlavní důkazy. Za přestupek spočívající v uzavření zakázané dohody dle § 22a odst. 1 písm. b) zákona spáchaný v souvislosti se zadáváním nebo zadáním veřejné zakázky nebo v souvislosti s uzavíráním smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících lze dále v narovnání uložit zákaz plnění veřejných zakázek a poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, a to nejdéle na dobu 1 roku.

V případě narovnání se rovněž nepředpokládá, že by účastník podával rozklad proti rozhodnutí nebo případnou správní žalobu. Obecně proto dochází k významné úspoře zdrojů Úřadu, jež je možno využít pro šetření jiných případů.

Kromě detailního vymezení obsahu narovnání Úřad ve vydávaném oznámení přesně určuje, v jakých případech je možno k narovnání přikročit, za jakých podmínek je lze realizovat, a určuje způsob, jakým je možno o narovnání zažádat a jak probíhají vlastní jednání o narovnání. Rovněž je v něm nově uvedeno, že narovnání lze uskutečnit, i pokud této možnosti nevyužijí všichni účastníci téhož správního řízení.

  

Oznámení o narovnání (účinné od 29. 7. 2023)

cs | en