Významná rozhodnutí v oblasti bid riggingu

Česká rozhodnutí

Kartel mezi železničními nákladními přepravci – vlaky Carpathia/Sylvania

V rámci projektu uceleného nákladního vlaku označovaného „Carpathia“„Nová Carpathia“, jehož součástí byl projekt nazvaný „Sylvania“, bylo v období let 2004–2013 přepravováno zboží z České republiky do jihovýchodní Evropy (zejména Rumunska a Bulharska). Zakládajícími subjekty projektu byli soutěžitelé RCA, AWT Čechofracht a ARGO LOGISTICS, v období 2008–2010 se projektu účastnil soutěžitel SPEDICA a v období 2010–2013 soutěžitel INTERFRACHT. Na základě vzájemné domluvy zakládajících soutěžitelů byl vytvořensystém k rozdělování zákazníků a zakázek na přepravu zboží, soutěžitelé se vůči zákazníkům domlouvali na cenách za přepravu, podávali jim předem dohodnuté nabídky a sdíleli mezi sebou citlivé obchodní informace. K udržení celého schématu rozdělení zákazníků používali elektronický nástroj, tzv. rezervační systém, jehož prostřednictvím si pro sebe rezervovali transporty, a na tyto transporty jiný účastník nemohl „útočit“. Cílem protisoutěžní dohody bylo dosáhnout stabilního systému alokace zákazníků jednotlivým soutěžitelům a tyto zákazníky u nich, především sladěnými nabídkami, udržet.

Podle rozhodnutí Úřadu uskutečňovali soutěžitelé AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., ARGO LOGISTICS, s.r.o., SPEDICA, s.r.o. a Rail Cargo Austria AG zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia, Sylvania a nová Carpathia, když si na základě nedovolené spolupráce rozdělovali zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovali ceny těchto služeb a vyměňovali si citlivé obchodní informace. Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie. Svým jednáním železniční přepravci porušili jak český zákon o ochraně hospodářské soutěže, tak článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Kartel v oblasti dodávek zdravotnické přístrojové techniky

Úřad dospěl k závěru, že společnosti HOSPIMED, spol. s r.o., PURO-KLIMA, a.s. v letech 2008 a 2010 slaďovaly své nabídky nebo koordinovaly své jednání při účasti ve veřejných zakázkách „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Ostrava“, „UK-1.LF – ZDRAVOTNÍ TECHNOLOGIE PRO STAVBU KATEŘINSKÁ 32“ a „Modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec“. Celkový objem těchto zakázek dosahoval téměř 200 milionů korun bez DPH. Jednání ve vzájemné shodě ovlivnilo výsledky uvedených zadávacích řízení a došlo tak k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek zdravotnické přístrojové techniky na území České republiky. V rámci správního řízení Úřad zajistil informace o četných obchodních kontaktech mezi společnostmi HOSPIMED a PURO-KLIMA i korespondenci svědčící o koordinovaném jednání na trhu. Při prověřování konkrétních zadávacích řízení bylo dále zjištěno, že některé nabídky účastníků řízení byly nápadně podobné, nabídkové ceny byly zcela shodné či se lišily pouze nepatrně a vždy byly nastaveny těsně pod maximální cenu stanovenou zadavatelem. Rozhodnutí Úřadu v roce 2019 potvrdil i Nejvyšší správní soud.

 

Bid rigging stavebních společností

Společnosti EUROGEMA CZ, a.s., ESOX, spol. s r.o., INSTA CZ s.r.o., POZEMSTAV Prostějov, a.s., Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., REALINVEST s.r.o., Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, a SYNER Morava, a.s. v letech 2009 a 2010 v různých konfiguracích koordinovaly svou účast a nabídky do výběrových řízení pro veřejné zakázky zadávané městem Prostějov. Konkrétně se jednalo o zadávací řízení „EÚO ZŠ E.Valenty, Prostějov“; „Lázně – rekonstrukce podhledu a prosklené stěny“; „Zámek v Prostějově - zřízení víceúčelových výstavních prostor“; „Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4 Prostějov“, celkový objem těchto zakázek činil necelých 60 milionů korun bez DPH. Uvedení soutěžitelé se dopustili jednání ve vzájemné shodě, jímž nezákonně ovlivnili výsledek zadávacích řízení a narušili tak hospodářskou soutěž na trhu pozemního stavitelství v České republice. Celková pokuta činila 48 970 000 Kč, rozhodnutí Úřadu v roce 2021 potvrdil i Nejvyšší správní soud.

 

Zahraniční rozhodnutí

Kartel v oblasti v oblasti údržby a provozu silnic

Španělský soutěžní úřad v prosinci 2018 provedl (na základě obdržel anonymního podání v říjnu 2017) místní šetření a dospěl k závěru, že 12 společností (Ferroser, API, Matinsa, Alvac, Elsamex, Elsan, Innovia, Acciona Mantenimento de Infraestructuras, Aceinsa, Audeca, Copasa, Sacyr Conservación) v letech 2014-2018 koordinovalo své jednání při získávání veřejných zakázkách na údržbu a provoz silnic prostřednictvím sofistikovaného systému, který ztěžoval odhalení protisoutěžního jednání. Společnosti upravovaly své finanční nabídky, předkládaly krycí nabídky, které měly malou nebo žádnou šanci na úspěch, a domlouvaly se na zvýšení ceny minimálních nabídek tak, aby vyloučily jakákoli konkurenci mimo kartel. Během této doby kartel získal ve veřejných zakázkách více než 530 milionů eur. Celková pokuta činila 61, 2 milionu eur.

 

Kartel v oblasti zajišťování železniční sítě

Španělský soutěžní úřad uložil společnostem (Alstom, Bombardier, CAF, Cobra, Nokia, Siemens, Thales) a deseti vedoucím pracovníkům pokutu v celkové výši 127,8 milionu eur za zmanipulování nabídek v nejméně 82 veřejných tendrech na výstavbu a údržbu bezpečnostních a komunikačních zařízení pro vysokorychlostní a příměstské vlaky. Každá z těchto zakázek dosahovala hodnoty 4,1 milionu eur. Důkazy o nezákonném jednání byly odhaleny při jiném vyšetřování kartelu, které španělský úřad upozornilo na možnou existenci dalších protiprávních jednání v širším železničním odvětví, rozhodl se proto od června do prosince 2017 provést řadu místních šetření. Z celkové výše pokuty bylo 483 000 eur uloženo deseti vedoucím pracovníkům předmětných společnosti, a to za napomáhání kartelu.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz