Představení přednášejících / Introduction of Speakers

 

KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE / CONFERENCE ON STATE AID LAW

 

středa 17. května / Wednesday, 17 May

 

1. panel

 

Petr Solský

místopředseda ÚOHS

Vice-chairman; Czech Competition Authority

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA). Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

 

Petr Solský graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno in 1998. At the same Faculty he received JUDr. degree in the field of criminal law. He worked in public administration on a number of managing positions, for example at the Ministry of the Interior or the Ministry of Foreign Affairs. From 2003 to 2010 he gained extensive experience at the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU in Brussels where he was responsible for management of the division of justice and interior including the coordination of preparations of the Czech Presidency of the Council of the EU. Back in the Czech Republic he worked in private sector in a law firm. Consequently he focused in particular on the area of information and communication technology, among others as a Deputy Minister of the Interior for this area in the years 2013 and 2014. Petr Solský has been focusing on a number of issues of criminal and administrative law including the regulatory framework for public procurement and prohibited state aid. He is a long term member of the Regulatory Impact Assessment Commission of the Government Legislative Council (RIA Commission). On 5th April 2016 Petr Solský was appointed to the position of the Vice-chairman of the Office for the Protection of Competition and entrusted with the management of the Legislative and Public Regulation Division.

Aktuální vývoj v oblasti veřejné podpory Aktuální vývoj v oblasti veřejné podpory 498 KB

 

Graça da Costa

Senior Expert, Evropská komise, State Aid Strategy Unit DG COMP

 

Graça da Costa završila studia práv doktorátem v oboru práva EU. Na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž působila jako senior expert v sektoru strategií veřejné podpory a prosazování pravidel veřejné podpory. Na Generálním ředitelství pro obchod se věnovala nástrojům na ochranu obchodu,  byla zodpovědná za jednání s WTO při přípravě Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a  také  za vedení obchodních vztahů s jihovýchodní Asií.  Graça da Costa má rovněž zkušenosti z advokátní praxe.

 

Graça da Costa graduated in law and also obtained master degree in EU Law. As regards her career, Ms Da Costa worked for DG COMP and DG Trade of the European Commission. At DG Competition she acts as senior expert in State aid strategy and State aid enforcement. At the DG Trade, Graça Da Costa specialised in trade defence instruments and trade relations with South East Asia. She also took part in WTO negotiations on General Agreement on Trade in Services.

Modernizace pravidel VP - 3 roky poté Modernizace pravidel VP - 3 roky poté 919 KB

   

Simeona Zikmundová

náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

Deputy Minister of Regional Development of the Czech Republic

 

Simeona Zikmundová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2015 zastává funkci náměstkyně pro řízení sekce ekonomicko-provozní Ministerstva pro místní rozvoj. Dříve působila například jako tajemnice městského úřadu Třebíč, právník specialista Advokátní kanceláře Tschöpl & Partner, poradce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina či ředitelka Školského úřadu Žďár nad Sázavou. Zikmundová je kandidátkou na náměstka pro státní službu, v roce 2000 byla kandidátkou Senátu PČR na veřejnou ochránkyni práv, působila jako senior konzultant Rozvojového fondu OSN, dále byla členkou akreditační komise Ministerstva vnitra ČR, od roku 2009 je externí lektorkou oboru veřejná správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy universita Brno a od roku 2010 hodnotitelkou prací interních doktorandů oboru veřejná správa na Technické universitě Ostrava. 

 

Simeona Zikmundová graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno. Since 2015, she has been working as the Deputy Minister of Regional Development and leads its Economic and Operational Division. Before joining the Ministry, she served as the Municipal Secretary in Třebíč, a senior lawyer in a law firm Tschöpl & Partner, an adviser to the President of the Supreme Audit Office, the Director of the Vysočina Regional Authority and the Head of the Education Authority of Žďár nad Sázavou. She is a candidate for the Deputy Minister in the field of Civil Service; in 2000 she was nominated as an Ombudsman candidate by the Senate of the Czech Republic, she served as a senior consultant of the United Nations Development Fund and was a member of the Accreditation Commission of the Ministry of the Interior of the Czech Republic. Since 2009 she has been acting as an external lecturer at the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University and from 2010 she has evaluated doctoral theses focusing on public administration at the Technical University of Ostrava.

ESIF - Programové období 2014-2020 ESIF - Programové období 2014-2020 958 KB

 

Hynek Brom

1. místopředseda ÚOHS

First Vice-chairman; Czech Competition Authority

 

Hynek Brom  je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí zabývajících se organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.


Hynek Brom graduated from the Faculty of Law of the University of West Bohemia in Pilsen, where he has been also teaching at the Department of Public Administration since 2000.  From 2000 till 2002 Mr. Brom acted as a head of secretariat of the Governor of Pilsen region. In the years 2000-2009 he was deputy mayor and later mayor of the city circuit Pilsen 4. Since 2006 Mr. Brom was a member of several expert bodies of the Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic, as well as expert institutions dealing with organization and execution of public administration. Hynek Brom joined the Office for the Protection of Competition in November 2009 as the Director of Section of State Aid and Administration and a month later he was appointed the First Vice-chairman. Since 1 March 2016 he is in charge of the Competition Division.

Narušení hospodářské soutěže - definiční znak veřejné podpory Narušení hospodářské soutěže - definiční znak veřejné podpory 2.2 MB

 

Ondřej Landa

náměstek ministra financí

Deputy Minister of Finance

 

Ondřej Landa v současnosti působí jako náměstek ministra financí pro řízení sekce Právní, do jejíž gesce spadají vedle investičních arbitráží, správní a civilní sporné agendy též správa strategických majetkových účastí (ČEZ, Český Aeroholding, Čepro a další). Ve své dosavadní kariéře se věnoval různým oblastem práva, především pak vnitrostátním i mezinárodním sporům. Převážnou většinu svých zkušeností nasbíral jako in-house právník v bankovním sektoru, který před příchodem na ministerstvo opouštěl jako ředitel litigačního útvaru.  

 

 Mgr. Ondřej Landa currently serves as Deputy Minister of Finance for the Legal Division, responsible for the management of strategic equity interests (ČEZ, Český Aeroholding, Čepro and others), investment arbitrations as well as administrative and civil disputes. In his previous career, Mr. Landa has dealed with various areas of law, particularly national and international disputes. He gained most of his experience as an in-house lawyer in the banking sector, where he performed his duties as a Director of the Litigation Department.

 Státní účast v obchodních společnostech a podnicích a veřejná podpora Státní účast v obchodních společnostech a podnicích a veřejná podpora 398 KB

 

2. panel

 

Soňa Drobová

ředitelka Odboru státní pomoci slovenského soutěžního úřadu

Director, Department of State Aid; Slovak Competition Authority

 

Soňa Drobová je absolventkou Ekonomické univerzity v Bratislavě, Fakulty hospodářské informatiky se specializací Účetnictví a audit. Od roku 2000 pracovala na Úřadu pro státní pomoc jako odborná referentka, členka skupiny metodiky a asistentka předvstupního poradce v rámci twinningového projektu s Rakouskem. Po vstupu Slovenska do Evropské unie a s tím souvisejícím zánikem Úřadu pro státní pomoc pracovala od 1. 5. 2004 na Ministerstvu financií SR, na odboru státní pomoci, nejdříve jako odborná referentka a od roku 2012 jako vedoucí oddělení koordinace státní pomoci. V současnosti je ředitelkou odboru státní pomoci na slovenském soutěžním úřadu, který od 1. 1. 2016 převzal kompetence v oblasti státní pomoci od Ministerstva financií SR a plní funkce koordinátora pomoci ve vztahu k poskytovatelům pomoci i k Evropské komisi.

 

Soňa Drobová graduated from the Faculty of Economic Informatics at University of Economics in Bratislava with specialization "Accounting and Auditing". Since 2000 she has worked for the Office for State Aid as an officer, a member of the Methodology Unit and an assistant of pre-accession adviser within the twinning project with Austria. After accession of the Slovak Republic to the EU and consequent dissolution of the Office for State Aid, she has served from 2004 in the Department of State Aid of the Ministry of Finance, first as an officer and from 2012 as the Head of Coordination of State Aid Department. Currently, Soňa Drobová is the Director of State Aid Department of the Antimonopoly Office of the Slovak Republic, which assumed competencies in the field of State aid from the Ministry of Finance in 2016. She performs as a State aid coordinator in relation to State aid providers as well as to the European Commission.

Změny v oblasti veřejné podpory v SR od ledna 2016 Změny v oblasti veřejné podpory v SR od ledna 2016 532 KB

  

Eszter Hargita

Úřad pro monitoring veřejné podpory, Kancelář předsedy vlády, Maďarsko 

Deputy Head of Department, State Aid Monitoring Office, Prime Minister’s Office, Hungary

 

Eszter Hargita vystudovala ekonomii na Univerzitě ekonomických věd v Budapešti. V roce 1996 absolvovala Kurz evropských odborníků, který pořádalo maďarské Ministerstvo zahraničních věcí společně s francouzskou Vysokou školou pro administrativu (ENA). Na Právnické fakultěEötvös Loránd University v Budapešti poté vystudovala obor ekonomie se zaměřením na právo. V roce 2005 obhájila titul Ph.D. na Univerzitě ekonomických věd v Budapešti. Na Úřadě pro monitoring veřejné podpory pracuje od roku 1999. Problematice veřejné podpory v Maďarsku se věnuje i jako editorka odborného časopisu Právo veřejné podpory. 

 

Eszter Hargita studied economics at the Budapest University of Economic Sciences, Budapest, Hungary. She took part in the common European specialist course of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and the French École National d’Administration in 1996. She had her second diploma as economist with legal specialization at the Eötvös Loránd University, Faculty of Law, Budapest, Hungary. She had her PhD at the Budapest University of Economic Sciences, Budapest, Hungary in 2005. Eszter Hargita has been working at the Hungarian State Aid Monitoring Office since 1999. She is the editor of the State Aid Law published in Hungarian.

Regionální podpora a článek 56 GBER Regionální podpora a článek 56 GBER 3 MB

  

Preben Sandberg Pettersson

Ministerstvo průmyslu, obchodu a finančních záležitostí, Dánsko

Danish Ministry of Industry, Business and Financial Affairs 

 

V současné době působí Preben Sandberg Pettersson na pozici vedoucího Sekce veřejné podpory na Ministerstvu průmyslu, obchodu a financí Dánského království a na pozici předsedy Vládního poradního výboru pro veřejnou podporu. V rámci své pracovní činnosti zejména vede jednání na mezinárodní úrovni o politikách, pravidlech, postupech a případech v oblasti veřejné podpory a poskytuje poradenské služby dánským ministerstvům a úřadům. Podílí se také na činnosti Danish Knowledge Centre pro oblast veřejné podpory. Dále zastává funkci prezidenta Dánské asociace práva veřejné podpory (Danish State Aid Law Association). Vykonává také funkci náměstka starosty na obecním úřadě ve Furesø (obec ležící severně od Kodaně). Preben Sandberg Pettersson působil po dobu 7,5 let na Stálém zastoupení Dánského království při Evropské unii a během dánského předsednictví v Evropské unii v letech 1993 a 2002 řídil pracovní skupiny Rady pro průmysl, vnitřní trh, veřejnou podporu, lodní stavitelství, ocelářství, soutěžní právo, technickou harmonizaci a obchodní otázky. V průběhu předsednictví Dánského království v roce 2012 koordinoval konference a dánské aktivity v oblasti veřejné podpory, dále se účastnil jednání probíhajících v letech 2012 až 2014 (2016) v rámci programu modernizace unijních pravidel veřejné podpory. Od roku 1990 do současnosti se podílí prakticky na všech dánských případech veřejné podpory.

 

Preben Sandberg Pettersson is Head of the State Aid Division in the Danish Ministry of Industry, Business and Financial affairs and chairman of the Government Advisory committee for State Aid. His function is to conduct International negotiation of state aid Policy, Rules, procedures and cases and provide advice services to Danish Ministries and Agencies. He is part of the Danish Knowledge Centre concerning State Aid. He is President of the Danish State Aid Law Association. In addition he is Deputy Lord Mayor in the Municipality of Furesø Municipality, North of Copenhagen. Preben Sandberg Pettersson has been posted at the Danish Permanent representation in Brussels for 7½ year and has been conducting two Danish EU Presidencies (1993 and 2002) as President of the Council working parties for industry, the single market, state Aid, Shipbuilding, Steel, competition law, Technical harmonization and Commercial Questions. He has been coordinating Danish State Aid activities and conferences during the Danish EU Presidency in 2012, and the Danish negotiations of the EU state aid Modernisation programme pending in 2012 until 2014 (2016). Since 1990 to the present he has practically been involved in all Danish State Aid cases.

Veřejná podpora a infrastrukturní projekty Veřejná podpora a infrastrukturní projekty 262 KB

 

Martin Fott

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii

Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union

 

Martin Fott je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia evropského práva na Universitě v Kentu, kde se zaměřoval především na otázky ochrany hospodářské soutěže (mimo jiné ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví) a vnitřního trhu. Po působení v advokátní kanceláři Glatzová & Co. nastoupil krátce před předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009 na odbor EU Ministerstva zahraničních věcí, kde byl koordinátorem agendy vnitřního trhu Evropské unie a průmyslu. Mezitím byl v roce 2011 krátkodobě vyslán na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii na pozici attaché pro vnitřní trh Evroské unie. V lednu a únoru 2013 absolvoval stáž na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2013 působí na Stálém zastoupení jako tajemník pro hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a veřejné zakázky.

 

Martin Fott was born on February 18, 1980. He graduated from the Faculty of Law of the Charles University in Prague and completed his postgraduate studies at the University of Kent focusing mainly on competition issues (among others in relation to the protection of intellectual property rights) and internal market. After a practice in law firm Glatzová & Co., shortly before the Czech Presidency of the Council of the EU in 2009, he joined the European Union Unit of the Ministry of Foreign Affairs as an agenda coordinator for internal market and industry. In 2011 he was assigned to the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union as the Attaché for the Internal Market of the EU. In January and February 2013, he followed an internship at the Office for the Protection of Competition. Since 2013 he has been working as the Secretary for Competition, State Aid and Public Procurement at the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union.

Veřejná podpora v oblasti sportu Veřejná podpora v oblasti sportu 416 KB

 

 

3. panel

 

Richard Gadas

Evropská komise, DG COMP

 

Richard Gadas v současnosti působí jako expert pro oblast veřejné podpory na Oddělení E3 – Veřejná podpora: Restrukturalizace průmyslu na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise. Od listopadu 2014 vykonává rovněž úlohu národního koordinátora pro oblast veřejné podpory pro Českou republiku. Richard Gadas vystudoval ekonomii a mezinárodní vztahy na VŠE v Praze. Po ukončení studií získával zkušenosti od roku 2000 do roku 2005 jako referent a posléze i jako ředitel Odboru mezinárodního a evropské integrace ÚOHS. Z Úřadu odešel na Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise, kde původně působil jako expert pro oblast fúzí Oddělení Fúzí D4 - Služby a v letech 2008 až 2012 pak na Oddělení hospodářské soutěže C1 – Telekomunikace.

 

Since June 2012 to the present Mr. Gadas has worked as case-handler in the area of State aid in Unit E3 – State Aid: Industrial Restructuring, DG Competition, European Commission. Since November 2014 he has acted at the same time as DG Competition's national coordinator for State aid matters for the Czech Republic. From May 2008 to May 2012 he worked as case-handler in the area of antitrust in Unit C1 – Antitrust: Telecoms, DG Competition, European Commission. From April 2005 to April 2008 Mr. Gadas acted as  case-handler in the area of mergers in Unit D4 – Mergers: Services, DG Competition, European Commission. From April 2000 to March 2005 Mr. Gadas worked as desk-officer at and later director of European Integration and International Department of the Office for the Protection of Competition of the Czech Republic. Richard Gadas studied economics and international relations at the University of Economics (Vysoká škola ekonomická) in Prague. 

Kontrola veřejné podpory ze strany Komise Kontrola veřejné podpory ze strany Komise 405 KB

Podniky v obtížích a navracení podpory Podniky v obtížích a navracení podpory 581 KB

  

Petr Kadlec

Havel, Holásek & Partners, attorneys-at-law

 

Petr Kadlec je od roku 2011 partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners spoluodpovědným za vedení a rozvoj poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru a hospodářské soutěže. V oblasti hospodářské soutěže se díky svému dřívějšímu působení na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG COMP) v letech 2007–2010 zaměřuje na zastupování v řízeních před Evropskou komisí, zejména v oblasti veřejné podpory. Značné zkušenosti má zejména v sektorech finančních služeb, poštovních služeb, dopravy a energetiky. Dále se zaměřuje na právo veřejných zakázek, kde pravidelně zastupuje jak zadavatele, tak uchazeče v souvislosti se všemi druhy zadávacích řízení, a to zejména při realizaci významných IT projektů. Běžně zastupuje klienty ve všech druzích správních řízení před ÚOHS a před finančními úřady pro porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací z fondů Evropské unie, jakož i v navazujících řízeních před správními soudy. Pro oblast veřejného sektoru i hospodářské soutěže ho jako experta doporučje mezinárodní agentura Who's Who Legal.

 

Petr Kadlec has been a partner of the law firm Havel, Holásek & Partners since 2011. He is responsible for managing and developing of legal services provided in the public sector and competition. Due to his previous occupation at the Directorate General of the European Commission for Competition (DG COMP) in 2007-2010, he is focused on representing in proceedings before the European Commission, especially in the area of ​​State aid. Mr. Kadlec is highly skilled in various sectors of State aid matters - financial services, postal services, transport and energy. He also focuses on public procurement law, he regularly represents both contracting authorities and tenderers in all types of procurement procedures, especially in the implementation of major IT projects. He represents his clients in all types of administrative proceedings before the Office for the Protection of Competition and before the tax authorities in matters of infringement of the budgetary discipline while drawing grants from EU funds, as well as in subsequent judicial proceedings before administrative courts. He is recommended by international agency Who's Who Legal as an expert in the field of competition and public sector.

Národní soudy a veřejná podpora Národní soudy a veřejná podpora 480 KB

 

Michael Kincl

Nejvyšší soud České repubky

Supreme Court of the Czech Republic

 

Michael Kincl vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Poté nastoupil jako právník kanceláře přednosty Okresního úřadu Brno - venkov. Od roku 2000 působil jako právník a následně zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu. Je autorem řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Působí rovněž jako soudní znalec se specializací na veřejnou podporu. O veřejné podpoře pravidelně přednáší na odborných seminářích a konferencích. 

 

Michael Kincl graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno. After concluding his studies he started his carrier as a lawyer in the Chief´ Bureau in the District Office Brno - Country. Since 2000 he has worked as a lawyer and consequently as a deputy director of State Aid Department of the Office for the Protection of Competition. Currently he works as an assistant of the President of the Chamber of the Supreme Court. Mr. Kincl is an author of numerous articles and several monographs focused on the issue of State aid. He is an expert witness specializing in the field of State aid. He regularly lectures on the topic of state aid at seminars and conferences. 

Aktuality z rozhodovací praxe Aktuality z rozhodovací praxe 71 KB

 

Václav Hromada

ÚOHS / Czech Competition Authority

 

Václav Hromada působí na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od prosince 2011. Zabývá se především koordinační a konzultační agendou ve vztahu k poskytovatelům veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí a infrastruktury. Za ÚOHS participoval v řadě řízení před Evropskou komisí o notifikované podpoře poskytované v odvětví energetiky, ocelářství, uhelného průmyslu či odstraňování ekologických zátěží. Dále se zaměřuje na problematiku aplikace Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) a podpor poskytovaných ve formě finančních nástrojů. Je absolventem Ekonomicko-správní a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Václav Hromada joined the State Aid Unit of the Office for the Protection of Competition in December 2011. He deals mainly with coordination and consultation agenda in relation to State aid providers in the field of environment protection and infrastructure. He has represented the Office in a number of proceedings before the European Commission mainly focused on notified State aid granted in the energy and steel sector, coal industry or elimination of environmental burdens. Also, he specializes in issues about the application of General Block Exemption Regulation (GBER) and in aids provided in the form of financial instruments. He studied at the Faculty of Economics and Administration and Faculty of Law of the Masaryk University in Brno.

GBER - interpretace a často kladené otázky GBER - interpretace a často kladené otázky 595 KB

  

 

čtvrtek 18. května / Thursday, 18 May

 

4. panel

 

Libuše Bílá

ÚOHS / Czech Competition Authority

 

Libuše Bílá je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupila v roce 1995 jako referentka na Odbor mezinárodní spolupráce. Od roku 2003 pracuje na Odboru veřejné podpory, nejprve na pozici referentky, v letech 2012-2014 současně jako zástupce ředitele odboru. V březnu 2014 byla jmenována ředitelkou odboru a po nabytí účinnosti služebního zákona je nyní na pozici vedoucí Oddělení veřejné podpory. Problematice veřejné podpory se věnuje 14 let, specializovala se zejména na oblast regionální podpory, podpory malých a středních podniků a na podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci své pracovní činnosti se podílela na notifikacích celé řady opatření Evropské komise, přípravě nových předpisů pro oblast veřejné podpory, je členkou pracovních skupin k problematice veřejné podpory jak na evropské, tak i národní úrovni.

 

Libuše Bílá graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno. She joined the Office for the Protection for Competition in 1995 as an officer at the Unit for International Cooperation. Since 2003 she has been working at the State Aid Unit, firstly as an officer and later, from 2012 to 2014, as a deputy director of the Unit. Since March 2014 she has been the Head of State Aid Unit. She has been dealing with State aid issues for 14 years and specializing in the field of regional aid, SME aid and aid provided for research, development and innovations. In the course of her work, she has participated in notifications of a number of measures to European Commission and preparations of new regulations in the field of State aid. Also, she is a member of Working Groups on State Aid Issues covering both national as well as European level.

Nejčastější aktivity podporované obcemi a kraji a veřejná podpora Nejčastější aktivity podporované obcemi a kraji a veřejná podpora 350 KB

 

Petra Tabery

Ministerstvo zemědělství, ředitelka odboru pro vztahy s Evropskou unií

Director of the Department for EU Relations, Ministry of Agriculture

 

Petra Tabery vystudovala Účetnictví a finanční řízení podniku na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Po ukončení vysokoškolského studia spojila své pracovní působení s Ministerstvem zemědělství, kde v roce 2004 nastoupila do odboru pro vztahy s Evropskou unií a následně působila v rámci odboru financování SZP, veřejné podpory a statistiky. Od roku 2008 na témže resortu pracovala jako vedoucí oddělení komitologie odboru pro vztahy s Evropskou unií a od roku 2009 zastává post ředitelky odboru pro vztahy s Evropskou unií. 

 

Petra Tabery was born in Bruntál in 1980. She graduated from the Faculty of Finance and Accounting at the University of Economics in Prague. After completion of her studies, she started her carrier at the Ministry of Agriculture where she joined the Department for EU Relations in 2004. Later she served within the Unit for Financing of Common Agricultural Policy, State Aid and Statistics. From the year 2008 she has worked in the same ministry as the head of Comitology Unit of the Department for EU Relations. Since 2009 she has been the director of the Department for EU Relations. 

Veřejná podpora v oblasti zemědělství  Veřejná podpora v oblasti zemědělství  666 KB

 

Graça da Costa

Senior Expert, Evropská komise, State Aid Strategy Unit, DG COMP

 

Graça da Costa završila studia práv doktorátem v oboru práva EU. Na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž působila jako senior expert v sektoru strategií veřejné podpory a prosazování pravidel veřejné podpory. Na Generálním ředitelství pro obchod se věnovala nástrojům na ochranu obchodu,  byla zodpovědná za jednání s WTO při přípravě Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a  také  za vedení obchodních vztahů s jihovýchodní Asií.  Graça da Costa má rovněž zkušenosti z advokátní praxe.

 

Graça da Costa graduated in law and also obtained master degree in EU Law. As regards her career, Ms Da Costa worked for DG COMP and DG Trade of the European Commission. At DG Competition she acts as senior expert in State aid strategy and State aid enforcement. At the DG Trade, Graça Da Costa specialised in trade defence instruments and trade relations with South East Asia. She also took part in WTO negotiations on General Agreement on Trade in Services.

Podpora turismu Podpora turismu 1.7 MB

  

Gabriela Kinclová

ÚOHS / Czech Competition Authority

 

Gabriela Kinclová je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a na oddělení veřejné podpory českého soutěžního Úřadu pracuje od roku 2000. Do kompetence tohoto oddělení spadá zejména napomáhání poskytovatelům podpory s řádným uplatňováním pravidel platných v oblasti veřejné podpory a agenda spojená s vedením řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí. Gabriela Kinclová se podílí na přednáškové osvětové činnosti pro poskytovatele veřejné podpory na různých úrovních veřejné správy a samosprávy. Specializuje se na oblast podpory kultury, dopravy a služeb obecného hospodářského zájmu.

 

Gabriela Kinclová graduated from the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno. She has been working for the Office for the Protection of Competition at the State Aid Unit since 2000. The Unit is in particular responsible for assisting State aid providers with the proper application of the current State aid rules and also its agenda is related to State aid proceedings conducted by the European Commission. She is involved in educating State aid providers through lectures which are presented at different levels of public administration and local government. She focuses on the State aid provided in the field of culture, transport and services of general economic interest.

Služby obecného hospodářského zájmu Služby obecného hospodářského zájmu 434 KB

 

Vojtěch Horsák

ÚOHS / Czech Competition Authority

 

Vojtěch Horsák je absolventem filozofické a právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2012 pracuje na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se zaměřuje především na problematiku podpory malého rozsahu (de minimis). Do jeho pracovní náplně patří mimo jiné také vedení správních řízení ve spojitosti s pozdními záznamy do centrálního registru podpor malého rozsahu.

 

Vojtěch Horsák graduated from the Faculty of Arts and the Faculty of Law of Palacký University in Olomouc. Since 2012, he has been working for the Office for the Protection of Competition at State Aid Unit. He focuses on issues of de minimis aid. He also conducts administrative proceedings relating to late records to the Central register of de minimis aid.

Podpora de minimis Podpora de minimis 235 KB

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz