Představení přednášejících / Introduction of Speakers

 

Představení přednášejících / Introduction of Speakers

 

KONFERENCE O VEŘEJNÉ PODPOŘE 2018 / CONFERENCE ON STATE AID LAW 2018

 

středa 30. května / Wednesday, 30 May

 

1. panel

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže / Vice-chairman; Czech Competition Authority

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA). Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

 

Petr Solský graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno in 1998. At the same Faculty he received JUDr. degree in the field of criminal law. He worked in public administration on a number of managing positions, for example at the Ministry of the Interior or the Ministry of Foreign Affairs. From 2003 to 2010 he gained extensive experience at the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU in Brussels where he was responsible for management of the division of justice and interior including the coordination of preparations of the Czech Presidency of the Council of the EU. Back in the Czech Republic he worked in private sector in a law firm. Consequently he focused in particular on the area of information and communication technology, among others as a Deputy Minister of the Interior for this area in the years 2013 and 2014. Petr Solský has been focusing on a number of issues of criminal and administrative law including the regulatory framework for public procurement and prohibited state aid. He is a long term member of the Regulatory Impact Assessment Commission of the Government Legislative Council (RIA Commission). On 5th April 2016 Petr Solský was appointed to the position of the Vice-chairman of the Office for the Protection of Competition and entrusted with the management of the Legislative and Public Regulation Division.

prezentace 

 

Ondřej Landa

náměstek ministra financí / Deputy Minister of Finance

 

Ondřej Landa v současnosti působí jako náměstek ministra financí pro řízení sekce Právní, do jejíž gesce spadají vedle investičních arbitráží, správní a civilní sporné agendy též správa strategických majetkových účastí (ČEZ, Český Aeroholding, Čepro a další). Ve své dosavadní kariéře se věnoval různým oblastem práva, především pak vnitrostátním i mezinárodním sporům. Převážnou většinu svých zkušeností nasbíral jako in-house právník v bankovním sektoru, který před příchodem na ministerstvo opouštěl jako ředitel litigačního útvaru.  

 

Mgr. Ondřej Landa currently serves as Deputy Minister of Finance for the Legal Division, responsible for the management of strategic equity interests (ČEZ, Český Aeroholding, Čepro and others), investment arbitrations as well as administrative and civil disputes. In his previous career, Mr. Landa has dealed with various areas of law, particularly national and international disputes. He gained most of his experience as an in-house lawyer in the banking sector, where he performed his duties as a Director of the Litigation Department.

prezentace

 

Libuše Bílá

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / Czech Competition Authority

 

Libuše Bílá je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupila v roce 1995 jako referentka na Odbor mezinárodní spolupráce. Od roku 2003 pracuje na Odboru veřejné podpory, nejprve na pozici referentky, v letech 2012-2014 současně jako zástupce ředitele odboru. V březnu 2014 byla jmenována ředitelkou odboru a po nabytí účinnosti služebního zákona je nyní na pozici vedoucí Oddělení veřejné podpory. Problematice veřejné podpory se věnuje 14 let, specializovala se zejména na oblast regionální podpory, podpory malých a středních podniků a na podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci své pracovní činnosti se podílela na notifikacích celé řady opatření Evropské komise, přípravě nových předpisů pro oblast veřejné podpory, je členkou pracovních skupin k problematice veřejné podpory jak na evropské, tak i národní úrovni.

 

Libuše Bílá graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno. She joined the Office for the Protection for Competition in 1995 as an officer at the Unit for International Cooperation. Since 2003 she has been working at the State Aid Unit, firstly as an officer and later, from 2012 to 2014, as a deputy director of the Unit. Since March 2014 she has been the Head of State Aid Unit. She has been dealing with State aid issues for 14 years and specializing in the field of regional aid, SME aid and aid provided for research, development and innovations. In the course of her work, she has participated in notifications of a number of measures to European Commission and preparations of new regulations in the field of State aid. Also, she is a member of Working Groups on State Aid Issues covering both national as well as European level.

prezentace 

 

 

2. Panel Výzkum, vývoj, inovace / Research, Development, Innovation

 

Bernhard von Wendland

Evropská komise

 

Bernhard Michael von Wendland v současnosti pracuje na Oddělení strategií pro poskytování veřejných podpor na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž v Evropské komisi. V rámci své pracovní činnosti se zaměřuje na rozvoj strategií a politik v oblasti kontroly veřejné podpory a rozvíjení spolupráce s členskými státy. V minulosti se zabýval vedením řízení v oblasti veřejné podpory, a to zejména se zaměřením na problematiku podpory výzkumu, vývoje a inovací, veřejného financování vysokého školství a výzkumných organizací, podpory v oblasti rizikového kapitálu a podpory v dopravním sektoru.

 

Bernhard Michael von Wendland is working in the State Aid Strategy Unit of the Directorate General Competition of the European Commission. His main task is strategy and policy development in the area of State aid control, and developing the cooperation with Member States. Prior to his current position, Bernhard has been a State aid case handler for many years, in the areas of R&D and innovation aid, public funding for universities and research organisations, risk capital aid and aid in the transport sector.

prezentace 

 

Sibylle Summer

Federální ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti, Rakousko

 

prezentace

 

Martin Bunček

Technologická agentura České republiky

 

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické, postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Absolvoval pracovní pobyt na univerzitě v Oxfordu a Eindhovenu. Působil na manažerské pozici vedoucího výzkumu a vývoje GENERI BIOTECH, s. r. o., a manažera kvality ISO 9001. Řešitel či spoluřešitel mnoha národních i mezinárodních (FP6, FP7 EU) grantových projektů. Do roku 2014 působil jako odborný asistent na Univerzitě Pardubice, fakultě chemicko-technologické, kde přednášel molekulární biologii a genetiku a rovněž molekulárně biologické metody, na Karlově Univerzitě, farmaceutické fakultě v Hradci Králové v předmětu genová terapie. Získal vlastní zkušenosti nejen na poli ochrany výsledků VaV (patenty a jiné), uplatnění výsledků VaV v praxi, ale také nákupu a využití know-how včetně „due-diligence“. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, působí jako nezávislý expert programu Eurostars! a příležitostně přednáší.

 

Graduated from University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology. Completed postgraduate studies at the Pharmaceutical Faculty of Charles University in Hradec Králové and work stay at IMM in Oxford and TUe Eindhoven. He held the managerial position of R&D Director at GENERI BIOTECH Ltd. and ISO 9001 quality manager. Principal investigator or co-worker of national and international (FP6, FP7 EU) projects. He is dealing with external teaching: till 02/2014 as an assistant professor at the University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, lectures molecular biology and genetics and molecular biological methods, at Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové in the gene therapy. Gained experience not only in the protection of R&D results (patents, etc.), application of R&D results in practice, but also purchasing and use of know-how, including the due-diligence. He is the author or co-author of scientific publications and patents. At this time, he is active in research and innovation policy, is an independent expert in Eurostars! programme and occasionally provides lectures. 

prezentace 

 

Milan Bumbálek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Milan Bumbálek je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2015 působí jako externí odborný pracovník na problematiku veřejné podpory na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména se zaměřením na problematiku podpory výzkumu a vývoje a vzdělávání. V letech 2016 a 2017 pracoval jako expert pro oblast veřejné podpory rovněž na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Problematice veřejné podpory se věnuje již od roku 2002, kdy v letech 2011 až 2014 působil jako ředitel odboru veřejné podpory ÚOHS a podílel se na procesu novelizace pravidel veřejné podpory i řešení konkrétních případů (například záchrana a restrukturalizace ČSA). Vedle veřejné podpory má rovněž zkušenosti v oblasti práva hospodářské soutěže, kdy v rámci ÚOHS pracoval v letech 2007 až 2010 v oblasti dominance a šetření kartelových dohod. V letech 2012 až 2014 působil jako poradce a lektor pro ministerstvo průmyslu Velké Británie (Department for Business, Innovation and Skills) v rámci twinningového projektu pro veřejnou podporu v Chorvatsku a Makedonii.

 

Milan Bumbálek graduated from the Faculty of Law and Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno. Since 2015 he has been working as an external specialist of the Ministry of Education, Youth and Sports in the field of State aid law issues, focused especially to the research, development and education assistance program. In a period of 2016 and 2017 he worked as a State aid law expert of the Ministry of Industry and Trade. In the field of State aid law he has been engaged since 2002 and in a period of 2011 to 2014, as a Head of the State aid department of the Office for the Protection of Competition, he participated in the process of State aid rules updating and solving of actual cases (such as the project of Czech Airlines restructuring). Besides State aid law he is also experienced in the sphere of competition law – in a period of 2007 to 2010 he worked in field of the dominance and cartel agreements at the Office for the Protection of Competition. Since 2012 till 2014 he served as an expert and lector of the UK Department for Business, Innovation and Skills within the twinning project on State aid control in Croatia and Macedonia.

prezentace 

 

 

3. panel

 

Michael Kincl

Nejvyšší soud České republiky / Supreme Court of the Czech Republic

 

Problematice veřejné podpory se věnuje od roku 2000. Působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu České republiky. Je autorem řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. V oblasti veřejné podpory se rovněž věnuje přednáškové činnosti, zpracovávání odborných expertíz a metodickému poradenství. Působil i v České asociaci pro soutěžní právo.

 

Michael Kincl has been dealing with state aid issues since 2000. He has worked at the Office for the Protection of Competition as a lawyer and deputy director of the State Aid Department. Currently, he works as assistant to the chairman of the Senate of the Supreme Court of the Czech Republic. He is the author of a number of expert articles and several monographs focusing on state aid issues. In the field of state aid, he also deals with lecturing activities, preparation of expert reports and methodical counselling. He also worked in the Czech Association for Competition Law.

prezentace 

 

Petr Kadlec

AK HAVEL & PARTNERS Attorneys-at-law HAVEL & PARTNERS

 

Petr Kadlec je absolventem Univerzity Karlovy, Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd. Od roku 2011 je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, spoluodpovědným za vedení a rozvoj poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru a hospodářské soutěže. V oblasti hospodářské soutěže se díky svému dřívějšímu působení na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG COMP) v letech 2007–2010 zaměřuje na zastupování v řízeních před Evropskou komisí, zejména také v oblasti veřejné podpory. Značné zkušenosti má zejména v sektorech finančních služeb, poštovních služeb, dopravy a energetiky. Dále se zaměřuje na právo veřejných zakázek, kde pravidelně zastupuje jak zadavatele, tak uchazeče v souvislosti se všemi druhy zadávacích řízení, a to zejména při realizaci významných IT projektů. Běžně zastupuje klienty ve všech druzích správních řízení před ÚOHS a před finančními úřady pro porušení rozpočtové kázně při čerpání dotací z fondů Evropské unie, jakož i v navazujících řízeních před správními soudy. Pro oblast veřejného sektoru i hospodářské soutěže ho jako experta doporučuje mezinárodní agentura Who's Who Legal. 

 

Petr Kadlec graduated from the Charles University - Faculty of Law and Faculty of Social Sciences. Since 2011 he has been a partner of the law firm Havel, Holásek & Partners. He is responsible for managing and developing of legal services provided in the public sector and competition. Due to his previous occupation at the Directorate General of the European Commission for Competition (DG COMP) in 2007–2010, he is focused on representing in proceedings before the European Commission, especially in the area of ​​State aid. Mr. Kadlec is highly skilled in various sectors of State aid matters - financial services, postal services, transport and energy. He also focuses on public procurement law, he regularly represents both contracting authorities and tenderers in all types of procurement procedures, especially in the implementation of major IT projects. He represents his clients in all types of administrative proceedings before the Office for the Protection of Competition and before the tax authorities in matters of infringement of the budgetary discipline while drawing grants from EU funds, as well as in subsequent judicial proceedings before administrative courts. He is recommended by international agency Who's Who Legal as an expert in the field of competition and public sector.

prezentace 

 

Martina Břešťovská

Ministerstvo zemědělství / Ministry of Agriculture

 

Martina Břešťovská vystudovala magisterský program zaměřený na ekonomiku a management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po skončení studií v roce 2007 nastoupila na Ministerstvo zemědělství do oddělení veřejné podpory, kde působila nejdříve jako odborná referentka a od roku 2008 jako vedoucí oddělení. V rámci své činnosti spolupracuje s poskytovateli podpor při přípravách dotačních programů v oblasti zemědělství a rybářství a zabezpečuje jejich notifikace Evropské komisi. Je členkou pracovních skupin v oblasti veřejných podpor. Kromě agendy veřejné podpory má pod sebou od roku 2010 také agendu auditních šetření orgánů Evropské unie.

 

Martina Břešťovská graduated from the master programme in Economics and Management at the Faculty of Business and Economics of the Czech University of Life Sciences in Prague. After completing her studies in 2007, she joined the Ministry of Agriculture in the State Aid Department, where she first worked as an officer and from 2008 on a Head of Unit post. As part of her activities, she cooperates with aid providers in the preparation of subsidy schemes in the area of agriculture and fisheries and ensures respective notification to the European Commission. She is a member of the state aid working groups. In addition to the state aid agenda, she supervises the agenda of the audit enquiries of the European Union institutions since 2010. 

prezentace 

 

Martin Fott

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii / Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union

 

Martin Fott je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia evropského práva na Universitě v Kentu, kde se zaměřoval především na otázky vnitřního trhu a práva hospodářské soutěže, mimo jiné ve vztahu k právům duševního vlastnictví. Po působení v advokátní kanceláři Glatzová & Co. nastoupil krátce před předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009 na odbor EU Ministerstva zahraničních věcí, kde byl koordinátorem agendy vnitřního trhu Evropské unie a průmyslu. Mezitím byl v roce 2011 krátkodobě vyslán na Stálé zastoupení České republiky při Evrospké unii na pozici attaché pro vnitřní trh Evropské unie. V lednu a únoru 2013 absolvoval stáž na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2013 působí na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii jako tajemník pro hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a veřejné zakázky. 

 

Martin Fott graduated from the Faculty of Law of the Charles University in Prague and completed his postgraduate studies at the University of Kent focusing mainly on internal market and competition law issues, among others in relation to intellectual property rights. After a practice in law firm Glatzová & Co., shortly before the Czech Presidency of the Council of the European Union in 2009, he joined the European Union Unit of the Ministry of Foreign Affairs as an agenda coordinator for internal market and industry. In 2011, he was assigned to the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union as the Attaché for the Internal Market of the European Union. In January and February 2013, he followed an internship at the Office for the Protection of Competition. Since 2013, he has been working as the Secretary for Competition, State Aid and Public Procurement at the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union.

prezentace 

 

Jana Staroňová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / Czech Competition Authority

 

Jana Staroňová je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2008 a od roku 2010 na Oddělení veřejné podpory. Podílela se na vzniku Centrálního registru podpor malého rozsahu a na tvorbě metodických pokynů v dané oblasti. Ve své gesci má v současné době primárně problematiku sportu, broadcastingu, audiovize a internetu. Její agenda je spojená především s vedením řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí. Je také hlavní koordinátorkou za Českou republiku systému „Transparency Award Module“  a členkou evropské řídicí skupiny zabývající se předmětnou problematikou. Podílí se na přednáškové osvětové činnosti poskytovatelů veřejné podpory a na tvorbě metodických doporučení Úřadu.  

 

Jana Staroňová graduated from the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno. In 2008 she joined the Office for the Protection of Competition and since 2010 she has been working at the State Aid Unit. She participated in establishing the Central register of de minimis aid, as well as in preparation of methodical guidelines within the given field. At present she is primarily responsible for the sports, broadcasting, audio-vision and internet issues. Her agenda deals especially with managing the State aid proceedings before the European Commission. She has been also the leading coordinator of the "Transparency Award Module“ on behalf of the Czech Republic and the member of the European control group involved in this issue. She has been concerned with Office´s educational activities intended to State aid providers and with preparation of methodical guidelines of the Office.

prezentace 

 

 

čtvrtek 31. května / Thursday, 30 May

 

4. panel Infrastrukturní projekty/ Infrastructure projects

 

Václav Hromada

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / Czech Competition Authority

 

Václav Hromada působí na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od prosince 2011. Zabývá se především koordinační a konzultační agendou ve vztahu k poskytovatelům veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí a infrastruktury. Za ÚOHS participoval v řadě řízení před Evropskou komisí o notifikované podpoře poskytované v odvětví energetiky, ocelářství, uhelného průmyslu či odstraňování ekologických zátěží. Dále se zaměřuje na problematiku aplikace Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) a podpor poskytovaných ve formě finančních nástrojů. Je absolventem Ekonomicko-správní a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Václav Hromada joined the State Aid Unit of the Office for the Protection of Competition in December 2011. He deals mainly with coordination and consultation agenda in relation to State aid providers in the field of environment protection and infrastructure. He has represented the Office in a number of proceedings before the European Commission mainly focused on notified State aid granted in the energy and steel sector, coal industry or elimination of environmental burdens. Also, he specializes in issues about the application of General Block Exemption Regulation (GBER) and in aids provided in the form of financial instruments. He studied at the Faculty of Economics and Administration and Faculty of Law of the Masaryk University in Brno.

prezentace 

 

Lida-Konstantina Balta

Evropská komise DG COMP / European Commission DG COMP

 

Lida Balta pracuje od roku 2007 na Generálním ředitelství Evropské komise. Zabývá se zde mnoha případy souvisejícími s poskytováním veřejné podpory pro financování projektů v oblastech infrastruktury, regionálních investičních a provozních podpor, fiskální podpory či poskytováním veřejné podpory formou vyrovnání pro služby obecného hospodářského zájmu. Věnuje se rovněž záležitostem souvisejícím s harmonizací pravidel veřejné podpory Evropské unie s pravidly veřejných zakázek a pravidly souvisejícími s fondy Evropské unie. Byla zapojena do přípravy právních předpisů Evropské komise pro oblast veřejné podpory (například GBER, balíček SOHZ), dalších nástrojů veřejné podpory v oblasti soft law a interních pracovních dokumentů pro Evropskou komisi, jejichž náplní bylo ozřejmit uplatňování pravidel veřejné podpory v různých oblastech hospodářské činnosti (například Infrastrukturní analytické sítě, příručky SGEI). Radí členským státům při konkrétním uplatňování pravidel veřejné podpory, zejména v souvislosti s implementací programů evropských fondů, a to způsobem technické podpory, školeními a semináři. Před nástupem na Evropskou komisi pracovala jako právnička se specializací na právo veřejných zakázek v Aténách. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity v Aténách a titul magistry ve veřejném hospodářském právu získala na pařížské Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

 

Lida Balta has been working in the Directorate General of the European Commission since 2007. She has treated a significant number of cases related to State aid for funding of infrastructure projects, regional investment and operating aid, fiscal aid, State aid in the form of compensation for services of general economic interest, as well as matters relevant to the combination of EU State aid rules with public procurement rules and rules relevant to EU Funds. She was involved in the drafting of EU Commission legislation in State aid matters (eg. GBER, SGEI package), other soft law state aid instruments and Commission staff working documents explaining the application of State aid rules in various fields of economic activity (eg. Infrastructure analytical grids, SGEI Guide). She has been providing guidance to Member States on the concrete application of State aid rules in particular in the context of the implementation of EU funds’ programmes through technical assistance, on the job training and seminars. Prior to joining the European Commission, she was working as a lawyer in Athens, Greece, with a focus on public procurement law. She has graduated from the Law School of the University of Athens and obtained her master in Public Economic Law from the University X Paris Ouest La Défense.

prezentace

 

Soňa Drobová

ředitelka Odboru státní pomoci slovenského soutěžního úřadu / Director, Department of State Aid; Slovak Competition Authority

 

Soňa Drobová je absolventkou Ekonomické univerzity v Bratislavě, Fakulty hospodářské informatiky se specializací Účetnictví a audit. Od roku 2000 pracovala na Úřadu pro státní pomoc jako odborná referentka, členka skupiny metodiky a asistentka předvstupního poradce v rámci twinningového projektu s Rakouskem. Po vstupu Slovenska do Evropské unie a s tím souvisejícím zánikem Úřadu pro státní pomoc pracovala od 1. 5. 2004 na Ministerstvu financií SR, na odboru státní pomoci, nejdříve jako odborná referentka a od roku 2012 jako vedoucí oddělení koordinace státní pomoci. V současnosti je ředitelkou odboru státní pomoci na slovenském soutěžním úřadu, který od 1. 1. 2016 převzal kompetence v oblasti státní pomoci od Ministerstva financií SR a plní funkce koordinátora pomoci ve vztahu k poskytovatelům pomoci i k Evropské komisi.

 

Soňa Drobová graduated from the Faculty of Economic Informatics at University of Economics in Bratislava with specialization "Accounting and Auditing". Since 2000 she has worked for the Office for State Aid as an officer, a member of the Methodology Unit and an assistant of pre-accession adviser within the twinning project with Austria. After accession of the Slovak Republic to the EU and consequent dissolution of the Office for State Aid, she has served from 2004 in the Department of State Aid of the Ministry of Finance, first as an officer and from 2012 as the Head of Coordination of State Aid Department. Currently, Soňa Drobová is the Director of State Aid Department of the Antimonopoly Office of the Slovak Republic, which assumed competencies in the field of State aid from the Ministry of Finance in 2016. She performs as a State aid coordinator in relation to State aid providers as well as to the European Commission.

prezentace 

 

Iva Příkopová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / Czech Competition Authority

 

Iva Příkopová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2005, od roku 2011 na pozici zástupce vedoucí Oddělení veřejné podpory. V oblasti veřejné podpory se zabývá otázkami ochrany životního prostředí, dispozicemi s veřejným majetkem či infrastrukturními projekty. Stála rovněž u zrodu centrálního registru podpor malého rozsahu.

Iva Příkopová graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno. Since 2005, she has been working at the State Aid Unit of the Office for the Protection of Competition, from 2011 as a deputy head of the Unit. Considering the field of state aid, she has been dealing with issues of environment protection, public property managing and/or infrastructure projects. She also participated in establishing the Central register of de minimis aid.

prezentace 

 

Gabriela Kinclová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / Czech Competition Authority

 

Gabriela Kinclová je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a na oddělení veřejné podpory českého soutěžního Úřadu pracuje od roku 2000. Do kompetence tohoto oddělení spadá zejména napomáhání poskytovatelům podpory s řádným uplatňováním pravidel platných v oblasti veřejné podpory a agenda spojená s vedením řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí. Gabriela Kinclová se podílí na přednáškové osvětové činnosti pro poskytovatele veřejné podpory na různých úrovních veřejné správy a samosprávy. Specializuje se na oblast podpory kultury, dopravy a služeb obecného hospodářského zájmu.

 

Gabriela Kinclová graduated from the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno. She has been working for the Office for the Protection of Competition at the State Aid Unit since 2000. The Unit is in particular responsible for assisting State Aid providers with the proper application of the current State Aid rules and also its agenda is related to State Aid proceedings conducted by the European Commission. She is involved in educating State Aid providers through lectures which are presented at different levels of public administration and local government. She focuses on the State Aid provided in the field of culture, transport and services of general economic interest.

prezentace 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz