Představení přednášejících a jejich prezentace

 

středa 15. června 2022

 

Petr Mlsna

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., je od 2. prosince 2020 předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2003 zastával řadu funkcí na Úřadu vlády a v Legislativní radě vlády. Na přelomu let 2012 a 2013 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády. Následně působil jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2015 až do jmenování předsedou Úřadu řídil z pozice náměstka sekci legislativy, státní správy a územní samosprávy na ministerstvu vnitra.

 

 

 

 

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

JUDr. Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva. V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě, například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace  (komise RIA).

Dne 5. dubna 2016 byl jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

prezentace 

 

Maria Velentza

ředitelka, Ředitelství I: obecné záležitosti, Evropská komise, GŘ pro hospodářskou soutěž 

 

Vystudovala právo na univerzitě v Aténách a Paříži, se specializací na právo komunitární. Byla přijata do řecké advokátní komory a na počátku 90. let začala pracovat pro Evropskou komisi, kde působila v řadě oblastí, zejména ve finančních službách a bankovnictví. Po řadu let zodpovídala za problematiku kapitálových trhu a posléze za záležitosti finanční stability, vše v rámci Generálního ředitelství pro vnitřní trh a finanční služby. V listopadu 2016 byla jmenována ředitelkou pro oblast finančních institucí v rámci DG COMP, kde se věnovala případům antitrustu, fúzí i veřejné podpory. V dubnu 2021 převzala ředitelství obecných záležitostí (General Affairs) odpovědné za strategickou koordinaci a podporu DG COMP, v jehož rámci jsou připravovány strategické plány, programy a komunikace, jakož i programové vybavení pro vymáhání práva, management finančních zdrojů a vnitřní kontrola.

prezentace   

 

Libuše Bílá

Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupila v roce 1995 jako referentka na Odbor mezinárodní spolupráce. Od roku 2003 pracuje na Odboru veřejné podpory, nejprve na pozici referentky, v letech 2012-2014 současně jako zástupce ředitele odboru. V březnu 2014 byla jmenována ředitelkou odboru a po nabytí účinnosti služebního zákona je nyní na pozici vedoucí Oddělení veřejné podpory.

prezentace 1 

prezentace 2 

 

Gabriela Kinclová

Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a na Oddělení veřejné podpory českého soutěžního Úřadu působí od roku 2000. Specializuje se na podporu kultury, dopravy a služeb obecného hospodářského zájmu.

prezentace 

 

Koen Van de Casteele

vedoucí oddělení, Evropská komise, GŘ pro hospodářskou soutěž

 

Koen Van de Casteele v současné době vede oddělení pro podporu případů a politiky veřejné podpory v rámci DG COMP. Kariéru v Evropské komisi začal v roce 1998 na DG Agriculture v oblasti soutěžního práva v zemědělství. Předtím působil jako společník v obchodním a finančním odboru významné právnické firmy v Bruselu a Londýně. Právo vystudoval na univerzitě v Lovani, College of Europe a právnické fakultě univerzity v Michiganu.

prezentace 

 

Richard Nikischer

ředitel Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Studoval regionální geografii na Univerzitě Karlově a působil jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Je autorem dvou desítek odborných publikací, zejména na téma sociální organizace prostoru. Na Ministerstvu pro místní rozvoj vede oddělení rozvoje venkova a je pověřen řízením odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení. Zdůrazňuje potřebu regionálně citlivého a udržitelného přístupu k rozvoji území, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj zohledňuje při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, Koncepce rozvoje venkova nebo Koncepce Smart Cities. Spolu se svými kolegy a za spolupráce územních partnerů definuje rozvojová opatření a nástroje reflektující specifické potřeby a rozvojový potenciál jednotlivých regionů.

prezentace 

 

Luděk Sosna

ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR

 

Je absolventem Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického, kde získal rovněž titul Ph.D. Od roku 2010 působí na Mínisterstvu dopravy České republiky, kde zastává pozici ředitele Odboru strategie.

prezentace 

 

 Iva Příkopová

Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Iva Příkopová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2005, od roku 2011 na pozici zástupce vedoucí oddělení. V oblasti veřejné podpory se zabývá otázkami ochrany životního prostředí, dispozicemi s veřejným majetkem či infrastrukturními projekty. Aktuálně pak spolupracuje na krizových programech podpory a programech podpory implementujících Green Deal iniciativu.

 

 

 

  prezentace 

 

 Martina Břešťovská 

vedoucí oddělení veřejné podpory, Odbor pro vztahy s EU,Ministerstvo zemědělství

 

Vystudovala magisterský program zaměřený na ekonomiku a management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po skončení studií v roce 2007 nastoupila na Ministerstvo zemědělství do oddělení veřejné podpory, kde působila nejdříve jako odborná referentka a od roku 2008 až dosud jako vedoucí oddělení. V rámci své činnosti spolupracuje s poskytovateli podpor při přípravách dotačních programů v oblasti zemědělství a rybářství a zabezpečuje jejich notifikace Evropské komisi. Je členkou pracovních skupin v oblasti veřejných podpor a aktivně se účastní vyjednávání na půdě EU při přípravě nových předpisů. 

 

 

 

 

prezentace 

 

Oldřich Mužík

vedoucí oddělení pro Modernizační a Inovační fond, Státní fond životního prostředí

 

Má 8 let zkušeností s dotačními programy ve Státním fondu životního prostředí. V současnosti působí v pozici vedoucího oddělení pro Modernizační a Inovační fond, kde má na starosti nastavení programů podpory zejména pro modernizaci české energetiky a zvyšování energetické účinnosti v průmyslu, budovách a dopravě. Dříve pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, kde se věnoval především projektům zaměřeným na energetické využití biomasy.

prezentace

 

čtvrtek 16. června 2022

 

Markéta Kabourková

místopředsedkyně Národní sportovní agentury

 

Ekonomka a manažerka působící především v oblasti výzkumných organizací, vysokých škol a sportu.

Od roku 2004 se zabývá dotacemi a financováním výzkumu, později také vysokých škol a sportu. V roce 2006 byla účastna transformaci příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci a nastavování nového systému řízení výzkumných organizací. Věnuje se rovněž dotačnímu managementu a výkladům pravidel.

Podílela se na vypracování expertního stanoviska pro Evropskou komisi (Výklad vybraných nákladových položek H2020 v souvislosti s českou legislativou) v oblasti nákladů pro Horizon2020. Spolupublikovala v časopise Auditor (oblast financování neziskového sektoru a dotační problematika). Od února 2021 působí jako místopředsedkyně Národní sportovní agentury.

prezentace 

 

Eduardo Cabrera Maqueda

zástupce vedoucího oddělení, Evropská komise, GŘ pro hospodářskou soutěž

 

Je držitelem dvou akademických titulů v oboru práva a obchodní administrace a magisterského titulu z evropského práva z university v Bruggách. Po mnohaleté praxi ve španělských a amerických právních firmách přišel v roce 2009 na DG COMP, kde působil v několika odděleních zabývajících se veřejnou podporou, například oddělení pro politiku a koordinaci nebo oddělení pro restrukturalizaci podniků v obtížích.

prezentace 

 

Caroline Buts 

Univerzita Brusel

Caroline Buts je profesorkou v oblasti hospodářské soutěže a evropské ekonomické integrace na Brussels School of Governance, Solvay Business School (Faculty of Social Science) a na Vrije Universiteit Brussel. V rámci katedry aplikované ekonomie se věnuje různým aspektům hospodářské soutěže se zaměřením na oblast veřejné podpory. Je šéfredaktorkou European State Aid Law Quarterly a členkou redakční rady European Competition and Regulatory Law Review. Kromě toho je poradkyní v Belgian‘s Price Observatory kde se věnuje poradenství v záležitostech hospodářské soutěže. Caroline je zakládající členkou Brussels Center for Competition Policy, je akademickou vedoucí PhD studentů a vede výzkumné projekty jak v oblasti základního, tak aplikovaného výzkumu.

společná prezentace se Zoltán Bartucz 

 

Zoltán Bartucz

Úřad pro monitoring veřejné podpory, Úřad předsedy vlády Maďarska

Maďarský úřad pro monitoring veřejné podpory, který je součástí úřadu předsedy vlády, zajišťuje na národní úrovni slučitelnost s pravidly pro veřejnou podporu a reprezentuje Maďarsko při jednáních o notifikacích veřejné podpory a dalších procedurách souvisejících s podporou. Zoltán Bartucz působí na úřadě téměř osm let. Zabývá se zejména podporou pro finanční sektor, energetiku, životní prostředí, broadband a podporami dle obecné blokové výjimky.

společná prezentace s Caroline Buts 

 

Michael Kincl

Nejvyšší soud České republiky

 

JUDr. Michael Kincl vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je asistentem soudce Nejvyššího soudu. Problematice veřejné podpory se intenzivně věnuje od roku 2000. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako zástupce ředitele odboru veřejné podpory. Je autorem několika odborných publikací a řady odborných článků zaměřených na problematiku veřejné podpory. O veřejné podpoře intenzivně přednáší a v metodické rovině spolupracuje s různými institucemi veřejné správy a dalšími subjekty.

prezentace 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz