Představení přednášejících a jejich prezentace

 

Poslední trendy a vývoj soutěžního práva

 

středa 15. listopadu 2017

 

PANEL I: CO NOVÉHO V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI 

 

Hynek Brom

I.   místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí zabývajících se organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

prezentace 

 

 

Rainer Becker

Evropská komise

 

Rainer Becker působí na pozici vedoucího odboru Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise, kde se v současnosti zabývá prosazováním soutěžního práva a dohledem v oblasti farmacie a zdravotnictví. Několik let rovněž vedl v EK oddělení koordinace antitrustových a kartelových případů a rozvoje soutěžní politiky v dané oblasti. V rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž zastával různé funkce, zabýval se zejména návrhy unijní legislativy ve věci soukromoprávního vymáhání náhrady škody a na výkonných odděleních se podílel na případech v oblastech výroby a průmyslu spotřebního zboží.

Před nástupem na EK v roce 2004 pracoval v advokátních kancelářích v Bruselu a Kolíně n. Rýnem, kde se specializoval na oblast fúzí, antitrustu a přeshraničních soudních sporů ve vztahu k německému i evropskému trhu. Rainer Becker je autorem řady publikací z oblasti politiky hospodářské soutěže, obecného unijního a srovnávacího práva a je rovněž vyučujícím na univerzitě v Heidelbergu. Studoval právo a španělskou a francouzskou literaturu, plynně hovoří anglicky, německy, francouzsky a španělsky. 

  

Theodor Thanner

Rakouský soutěžní úřad

 

Po absolvování doktorského studia na Univerzitě Salzburg působil Theodor Tanner v zemské vládě spolkové země Salcbursko. Po té zastával funkci vedoucího právní sekce Spolkového ministerstva vnitra, působil rovněž na Úřadu spolkového kancléře a jako poradce ministra národní obrany. Dr. Thanner je redaktorem časopisu Austrian Journal for Competition Law, členem Úřadu pro veřejné zakázky, Rady pro ochranu osobních údajů a Nejvyššího soudu pro patentové a obchodní právo. Je rovněž autorem řady publikací tykajících se ústavního, soutěžního, volebního a správního práva a lektorem na vídeňské univerzitě. Od 1. července 2007 zastává pozici předsedy rakouského soutěžního úřadu.

prezentace 

 

Boris Gregor

místopředseda slovenského soutěžního úřadu

 

Boris Gregor je místopředsedou slovenského soutěžního úřadu od dubna 2016. Absolvoval Fakultu podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Do úřadu přišiel z Bratislavské vodárenské společnosti, a. s., kde působil jako obchodní ředitel a současně zastával funkci místopředsedy představenstva (2011–2015). Jeho dřívějším působištěm byla společnost BELIMEX, a. s. (2000–2011), v které od roku 2008 vykonával funkci předsedy představenstva a současně ředitele společnosti.

prezentace  

 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PŘEDNÁŠKA: Competition in the Digital Space - Myths and Reality

 

Renato Nazzini

King's College London

 

Renato Nazzini pracuje v advokátní kanceláři LMS jako právník se specializací na antitrust, unijní právo, veřejnou podporu, regulovaná odvětví, zneužití dominantního postavení, fúze, rozhodčí řízení či alternativní řešení sporů. Je jedním z nevládních poradců International Competition Network (ICN).

Renato Nazzini má cenné zkušenosti s mnoha sektory - energetikou, telekomunikacemi, dopravou, farmaceutickým průmyslem, výrobou, finančními službami či těžkým průmyslem. V oblasti telekomunikací se zabývá poradenskou činností pro antitrust a regulaci.

Před vstupem do advokátní kanceláře LMS pracoval v londýnské pobočce Bonelli Erede, kde se specializoval na italské a unijní soutěžní právo. Působil rovněž jako zástupce ředitele britského soutěžního úřadu (Office of Fair Trading), kde se na své pozici věnoval mimo jiné spolupráci s mezinárodními organizacemi. Je profesorem práva na londýnské King's College. Vystupuje též jako rozhodce a zastupuje klienty v obchodních sporech při arbitrážích či při soudních řízeních. Působí jako odborný soutěžní poradce telekomunikačních operátorů, je činný při řízeních s italským telekomunikačním úřadem. Publikoval více než 50 článků a knih spojených s tématy soutěžního práva a mezinárodní obchodní arbitráže.

 

 

PANEL II: NARUŠENÍ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

 

Michael Mikulík

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Michael Mikulík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2002) a Univerzity v Cambridge (LL.M., 2008), kde se v rámci postgraduálního studia zabýval zejména právem evropské hospodářské soutěže. Od roku 2010 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejprve jako poradce místopředsedy, posléze ve funkci ředitele Odboru dominance a vertikálních dohod a místopředsedy Úřadu pro oblast ochrany hospodářské soutěže. V současné době zastává pozici ředitele Sekce druhostupňového rozhodování a je rovněž členem rozkladových komisí Úřadu. Před nástupem na Úřad pracoval v advokacii.

Michael Mikulík se specializuje na právo hospodářské soutěže, správní právo a právo veřejných zakázek. Je členem poradních orgánů v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi. Aktivně se podílí na jednáních Soutěžní komise při OECD a školeních soutěžní problematiky v rámci Organizace spojených národů (UNCTAD). Přispívá rovněž jako autor nebo spoluautor do zahraničních odborných publikací zabývajících se problematikou hospodářské soutěže. 

prezentace 

 

Elizabeth Gachuiri

UNCTAD

 

Elizabeth Gachuiri má dlouholeté zkušenosti v oblasti soutěžního a spotřebitelského práva na národní, kontinentální i mezinárodní úrovni. V současné době pracuje pro organizaci UNCTAD, kde se zaměřuje na hospodářské záležitosti a na oblast řízení programů. Do této organizace nastoupila v květnu 2000 jako odborník na soutěžní právo do Odboru pro soutěžní a spotřebitelskou politiku. V rámci UNCTAD je také kontaktní osobou pro Světovou síť pro exportní a importní banky a finanční instituce pro podporu ekonomického rozvoje (GNEXID). 

Před tím, než nastoupila k UNCTAD, pracovala na pozici ekonoma na různých ministerstvech keňské vlády. Je zakládajícím členem Komise pro monopoly a ceny v Keni, kde pracovala 12 let. Dále se podílela na projektech z oblasti soutěžní a spotřebitelské politiky v rozvojových zemích v Asii, Africe, východní Evropě, na Blízkém východě a v Latinské Americe. Prostřednictvím účasti na projektu UNDP – Snižování chudoby významně přispěla k rozvoji soutěžního práva a k revizi práva na ochranu spotřebitele v Botswaně.

Také publikuje odborné články se zaměřením na hospodářskou soutěž, obchod a rozvoj a účastní se rozvojových a prováděcích tréninkových programů pro soutěžní orgány v rozvojových zemích pod záštitou UNCTAD a jejich programy pro technickou spolupráci a budování kapacit.

Elizabeth Gachuiri získala magisterský titul absolvováním studijního programu Ekonomický rozvoj na Williams College v Massachusetts v USA (1992), dále je absolventkou postgraduálního studia se zaměřením na ekonomii Institutu ekonomie v Boulder Colorado v USA (1991).

prezentace  

 

Bogdan M. Chirițoiu

předseda rumunského soutěžního úřadu

 

Bogdan Chirițoiu působí od roku 2009 jako prezident rumunského soutěžního úřadu. Před svým jmenováním zastával v letech 2005–2009 funkci státního rady na Úřadu prezidenta a pozici vedoucího delegace na Výboru pro hospodářskou politiku EU. V letech 1996–2005 se věnoval několika projektům v rozvojových programech, národních a unijních platformách. V roce 2000 působil jako poradce ministra spravedlnosti.

Od roku 1999 působí jako asistent ekonomie a sociologie na Bukurešťské univerzitě. Je členem Rumunské společnosti pro politická studia (SRSP), Sítě vzdělávacích institucí veřejné správy ve střední a východní Evropě (NISPA CEE) a Rumunské akademické společnosti (SAR). Bogdan Chirițoiu studoval politologii a evropská studia na Central European Univesity v Budapešti, evropská studia na London School of Economics  a v roce 2008 obhájil titul PhD na bukurešťské Academy of Economic Studies v oboru ekonomie se specializací na mezinárodní ekonomická studia.

prezentace 

  

Jiří Kindl

AK WEIL, GOTSHAL & MANGES s. r. o.

 

Jiří Kindl působí v advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES s. r. o., kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je spoluautorem publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012) a Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2007, 2010). Je také autorem odborné monografie Kartelové a distribuční dohody (Praha: C. H. Beck, 2009). Pravidelně na téma ochrany hospodářské soutěže publikuje v České republice i v zahraničí. Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (například Chambers EuropePLC Which Lawyer? – Cross border competition, Global Competition Review,IFLR Guide – World's leading competition & antitrust lawyers, Best lawyers atp.). 

prezentace

 

Pavel Ralaus

Svaz měst a obcí České republiky

 

Pavel Ralaus je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2009 nastoupil na Krajský úřad Pardubického kraje na oddělení právní a metodiky veřejných zakázek, později byl jmenován vedoucím oddělení. Od roku 2016 působí jako právník na Svazu měst a obcí České republiky. Ve své praxi se zaměřuje především na právo územně samosprávných celků, právo na informace a právo veřejných zakázek.

prezentace 

 

 

PANEL III:  KROCENÍ ON-LINE PLATFOREM

 

Hynek Brom

I.   místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí zabývajících se organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

 

 

 

Sandro Gleave

Německý soutěžní úřad

 

Sandro Gleave je zpravodajem 6. rozhodovací sekce pro oblast médií a internetu německého soutěžního úřadu a současně je členem Think Tanku zaměřeného na Internet. Na své pozici se zabývá soutěžními případy z oblasti digitálních médií, reklamy a sportu.

Sandro Gleave vystudoval matematiku a ekonomii a na soutěžním úřadu pracuje od roku 2002. V období 2005 až 2014 zastával funkci zpravodaje 8. rozhodovací sekce zaměřené na energetiku. Zastával rovněž pozici vedoucího oddělení transparentnosti trhu v oblasti paliv.

Sandro Gleave rovněž přednáší ekonomii na Univerzitě aplikovaných věd v Bonnu.

prezentace 

  

Kateřina Schenková

AK Baker & McKenzie, Vídeň

 

Advokátka Kateřina Schenková působí ve vídeňské a pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Baker & McKenzie. Kateřina Schenková poskytuje poradenství ve všech oblastech hospodářské soutěže, včetně spojování soutěžitelů, vyšetřování kartelových dohod, distribuce a zneužití dominantního postavení. Zastupuje klienty před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí a rovněž před rakouskými kartelovými soudy. V roce 2012 působila rok v düsseldorfské pobočce Baker & McKenzie.

Kateřina Schenková vystudovala summa cum laude Univerzitu Karlovu v Praze. Kateřina Schenková dále absolvovala postgraduální studium na University of Michigan Law School (2010), kde získala titul LL.M. V roce 2014 Kateřina Schenková získala Postgraduate Diploma in European Competition Law na londýnské King's College. Publikuje řadu článků v magazínech zaměřených na oblast soutěžní politiky a práva. V roce 2017 byla zařazena PaRR a W@Competition mezi „30 in their 30s“ Notable Women Competition Practitioners. Mluví plynně česky, anglicky a německy a domluví se maďarsky.

prezentace 

  

Pauline Le More

Pařížská advokátní komora

 

Pauline Le More vede od roku 2010 vlastní advokátní kancelář v Paříži. Specializuje se na obchodní právo, oblast nemovitostí a rovněž i na soutěžní právo, kde se zaměřuje zejména na protisoutěžní praktiky (kartely, zneužití dominantního postavení, vedení antitrustových řízení), distribuční dohody a nové technologie. Je autorkou mnoha publikací a článků ve francouzštině, angličtině a němčině. Aktivně působí v internetové právní databázi Lexbase. Od roku 2005 je členkou pařížské advokátní komory.

Univerzitní studia absolvovala na McGill University v Kanadě, na pařížské La Sorbonně a univerzitě v německém Kolíně nad Rýnem.

 

  

čtvrtek 16. listopadu 2017

 

PANEL IV: VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA - Nákupní aliance po novele zákona o VTS

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

prezentace 

 

Josef Bejček

Masarykova univerzita

 

Profesor Josef Bejček působil v letech 1995–2001 jako děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je vedoucím katedry obchodního práva na téže fakultě. Byl přítomen jako soudní znalec u mnoha významných mezinárodních arbitráží. Je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od samého počátku její existence a pracoval v řadě komisí připravujících návrhy nových právních předpisů (mj. občanského zákoníku, zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o zadávání veřejných zakázek) a působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a při Agrární komoře České republiky. Profesor Bejček byl a je členem několika vědeckých rad. Působil v orgánech Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a jako člen oborové rady Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury Akademie věd České republiky. Je členem Akademické společnosti pro soutěžní právo (ASCOLA), české skupiny Mezinárodního sdružení právních věd a členem České advokátní komory. Vyučuje po celém světě, například ve Vídni, Budapešti, Mnichově, Berlíně, Poznani, Řezně, Salzburgu, New Yorku, Atlantě, Washingtonu, Curychu, Bonnu, Aix-en-Provence a další. Pracuje v několika redakčních radách právnických časopisů a v současné době je předsedou redakční rady odborného časopisu pro soutěžní právo s názvem Antitrust. Profesor Bejček je autorem a spoluautorem mnoha článků, studií a učebnic v oboru soutěžního a obchodního práva.

prezentace 

 

Barbora Dubanská

advokátka

 

Barbora Dubanská je advokátka se zaměřením na hospodářskou soutěž, regulatorní otázky práva EU a compliance. V současnosti poskytuje poradenství společnostem působícím v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, a to zejména v rámci managementu společnosti Novartis a její celosvětové sítě soutěžních právníků. V minulosti byla vedoucí týmu pro oblast hospodářské soutěže pro CEE v mezinárodní advokátní kanceláři CMS. Je uznávaným odborníkem organizacemi jako je Chambers Europe, Legal 500 a Právní rádce.

Kromě postgraduálního vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy má široké spektrum zahraničních zkušeností, absolvovala postgraduální studium na Cambridge University (studium LL.M. a dále Lifesciences Accelarator na Judge Business School) a dále studium na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, Universidade de Lisboa a University of Queensland. Během své pracovní dráhy pracovala v CMS London (Competition and EU law) a dále v CMS Mnichov. Mluví plynně anglicky, německy, francouzsky, španělsky a portugalsky.

prezentace 

 

Zdeněk Juračka

předseda Asociace českého tradičního obchodu

 

Téměř čtyřicet let pracoval ve spotřebním družstevnictví (dnes COOP), a to v různých pozicích; jako kuchař, číšník, vedoucí provozovny, ředitel odboru pohostinství. Tři roky pracoval na odborném učilišti COOP družstev v Klánovicích jako vedoucí hotelu a odborný učitel. Roku 1991 byl zvolen předsedou Jednoty Kroměříž a o dva roky později se stal zakladatelem největší nákupní centrály v České republice COOP CENTRUM, v jejímž čele stál jako předseda představenstva dalších 22 let. V roce 2000 spoluzaložil mezinárodní nákupní centrálu COOP Euro se sídlem v Bratislavě a od roku 2004 byl po dobu 12 let předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev. V letech 2003–2007 zastával funkci viceprezidenta a následně pak až do roku 2014 prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. Od roku 2014 je předsedou Asociace českého tradičního obchodu. Je členem vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze a členem rady Českého statistického úřadu. Za svou kariéru získal i významná ocenění, například je dvojnásobným držitelem Zlatého dukátu s titulem Obchodník roku a byl rovněž oceněn velkým Modrým delfínem jako marketér roku 2008.  

Zdeněk Juračka je vyučen jako kuchař - číšník v SOU COOP Klánovice, poté absolvoval Hotelovou školu v Poděbradech a v roce 1962 zakončil maturitou SVVŠ v Kamenici  nad  Lipou. Je absolventem Fakulty Mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze.

prezentace 

 

 

DOPOLEDNÍ WORKSHOP

 

I. Aktuální témata a procesní novinky v oblasti významné tržní síly

 

Jana Zmeškalová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Jana Zmeškalová je od září 2016 vedoucí Oddělení významné tržní síly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2014–2015 pracovala jako tajemnice rozkladové komise na Oddělení druhostupňového rozhodování pro oblast hospodářské soutěže, kde se podílela na zpracování rozhodnutí a obhajobě závěrů Úřadu před správními soudy v řadě významných kauz. Před nástupem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže působila celkem sedm let jako asistentka předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 2005–2007 pracovala v advokátní kanceláři.

prezentace 

 

 

Markéta Chýlková

Potravinářská komora České republiky

 

Markéta Chýlková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru začala ve státní správě, nejprve na Ministerstvu vnitra a poté se několik let věnovala problematice odpadů a obalů v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí. Od roku 2006 působí na Potravinářské komoře České republiky, kde se kromě environmentální legislativy věnuje především otázkám aplikace potravinového práva, ale také například významné tržní síly. Zastupuje Potravinářskou komoru České republiky v evropské konfederaci výrobců potravin a nápojů FoodDrinkEurope.

prezentace 

 

 

II. Compliance a prosazovaní soutěžního práva

 

Kamil Nejezchleb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 2007, v současné době jako vedoucí Oddělení kartelů II. Rovněž působí jako externí spolupracovník na katedře Ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, především z dlouhodobé stáže u Evropské komise a svého pravidelného působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Kamil spolupracoval při zpracování metodik k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. V oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků a je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu

prezentace 

 

Ondřej Dostal

ČEZ, a. s.

 

Ondřej Dostal je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžnímu právu se věnuje od roku 2000, kdy nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako ředitel mezinárodního odboru od roku 2004 realizoval zapojení českého soutěžního úřadu do činnosti soutěžních orgánů EU, WTO, OECD, UNCTAD a Mezinárodní soutěžní sítě. Působil rovněž jako člen rozkladové komise ÚOHS pro oblast hospodářské soutěže. V letech 2007–2014 byl expertem Stálého zastoupení ČR při EU pro oblast hospodářské soutěže, veřejné podpory a veřejných zakázek. Od roku 2015 je expertem na právo hospodářské soutěže ve společnosti ČEZ, a. s., od roku 2017 pak vedoucím skupiny soutěžní compliance této společnosti. Zastává pozici vedoucího sekce soutěžní compliance České compliance asociace. Autor a spoluautor odborných publikací v oblasti hospodářské soutěže a veřejné podpory, a přednášející na uvedená témata.

prezentace  

 

III. Uvažované změny notifikačních kritérií u fúzí

 

Martin Vitula

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Martin Vitula je od září roku 2007 ředitelem Odboru fúzí. Dříve působil jako ředitel Odboru I. Sekce hospodářské soutěže I., který se zabýval hospodářskou soutěží v oblasti energetiky a průmyslu a jako ekonom na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže.

Martin Vitula je absolventem magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 

 

 

 

Martin Nedelka

AK Nedelka Kubáč advokáti 

 

Martin Nedelka je advokátem a partnerem v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance. Studoval právo v Praze, Regensburgu a Dublinu. Je členem České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Bruselské advokátní komory. Působí též v redakční radě revue soutěžního práva Antitrust.

 

 

Petr Zákoucký

AK Dentons Europe CS LLP

 

Petr Zákoucký je partnerem u Dentons v Praze a vede praxi kanceláře v oblasti energetiky, hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při M&A, developmentu, společných projektech a sporech v České republice a v širším regionu.

V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON a konferencích ÚOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu.

Před příchodem do Dentons pracoval v advokátní kanceláři Clifford Chance v Praze a Bruselu (2006–2017) and White & Case v Praze (2002). Absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u DG Comp u Evropské komise v Bruselu. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tübingenu (2004) a Amsterdamu (2005). 

  

 

PANEL V: DAWN RAIDS - Aktuální otázky a nové výzvy

 

Igor Pospíšil

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Igor Pospíšil zakončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001, od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako právník. V letech 2005 až 2008 působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, v letech 2006 až 2007 jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Od roku 2004 do roku 2007 byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i přednáškové činnosti. 

prezentace 

 

Zuzana Šabová

Slovenský soutěžní úřad

 

Zuzana Šabová pracuje na Slovenském soutěžním úřadu jako ředitelka odboru druhostupňového rozhodování. Činnost tohoto odboru spočívá především v organizaci odvolacího řízení, návrhu druhostupňového rozhodnutí a souvisejících pracích pro Radu úřadu. Zuzana Šabová se podílí rovněž na činnostech úřadu souvisejících s agendou mezinárodních vztahů. Zuzana Šabová začala pracovat na úřadu jako právnička v roce 2000 a v roce 2003 byla jmenována ředitelkou odboru. Dříve působila rovněž jako ředitelka odboru legislativního a mezinárodních vztahů.

Zuzana Šabová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V akademické sféře studuje PhD. na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde rovněž působí jako přednášející v oblasti práva hospodářské soutěže. Pravidelně publikuje články o právu a politice hospodářské soutěže a vystupuje na slovenských i mezinárodních konferencích.

prezentace 

 

Tomáš Tyll

AK VKS Legal

 

Advokát, zapsán u České advokátní komory pod reg. č. 10100, společník advokátní kanceláře VKS Legal, s.r.o., v Praze.  

Narodil se v roce 1970 v Brandýse nad Labem. V letech 1989–2004 studoval Filosofickou fakultu University Karlovy, obor bohemistika – historie. Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 2000.

V současnosti je též členem rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže při Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.

Specialista na drážní (železniční) právo, pojišťovací, autorské, hospodářské a nekalé soutěže a trestní obhajobu právnických osob v oblasti hospodářské a dopravní kriminality.

U zdrojů jeho specializace stálo zaujetí kulturním dědictvím doktorů práv Bohumila Hrabala  a Jiřího Šlitra, výpravčího Adolfa Branalda a ing. Oskara Dolcha.  

prezentace 

 

Karel Šimka

Nejvyšší správní soud

 

Karel Šimka vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv v roce 1998 se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Působil nejprve na Okresním soudu Praha–západ v oboru civilního práva a exekucí, od roku 2005 je soudcem Nejvyššího správního soudu. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě působil v letech 2000 až 2005 a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích. Vyučuje též ústavní právo na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost zejména v oborech daňového práva a správního soudnictví. V letech 2006 až 2009 byl členem oborové rady Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd.

 

Veronika Benešová

Ministerstvo vnitra

 

Veronika Benešová se specializuje na metodickou pomoc a tvorbu právních stanovisek při výkladu a aplikaci zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a předpisů o územních samosprávných celcích (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích /krajské zřízení/ a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze), vše ve znění pozdějších předpisů.

prezentace

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz