Představení přednášejících a jejich prezentace

Aktuální trendy v soutěžním právu

 

středa 14. listopadu 2018

 

PANEL I: CO NOVÉHO V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI? 

 

Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až do roku 2009 pracoval jako místostarosta a později starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí České republiky a odborných institucí zabývajících se organizací a výkonem veřejné správy.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován prvním místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

prezentace

   

Alberto Lozano Ferrera

Honduraský soutěžní úřad

 

Alberto Lozano Ferrera je od září 2013 předsedou honduraské Komise pro ochranu a podporu hospodářské soutěže.

Titul MBA v oboru ekonomika a management získal na Czech Management Institute (CMI) Praha, pobočce barcelonské Vysoké školy marketingu a řízení ESMA (Escuela Superior de Marketing y Administración). 

V Hondurasu působil v řadě funkcí a společností jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru, mezi kterými lze uvést například národní telekomunikační společnost Hondutel či Nadaci pro demokracii a rozvoj. Zastával rovněž ministerské funkce na Ministerstvu kultury, umění a sportu, Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu školství.

Během své kariéry absolvoval mnoho kurzů, seminářů a workshopů zaměřených na široké spektrum témat, například na lidské zdroje, vztahy s veřejností, mezinárodní vztahy a diplomacii, ekonomické vazby Střední Ameriky a Evropské unie, zahraniční ekonomiku a spolupráci Taiwanu a Latinské Ameriky, reklamu a mnoho dalších.

Jeho rodným jazykem je španělština, hovoří rovněž anglicky, česky a francouzsky. 

prezentace 

 

Boris Gregor

místopředseda slovenského soutěžního úřadu

 

Boris Gregor je místopředsedou slovenského soutěžního úřadu od dubna 2016. Absolvoval Fakultu podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Do úřadu přišel z Bratislavské vodárenské společnosti, a. s., kde působil jako obchodní ředitel a současně zastával funkci místopředsedy představenstva (2011–2015). Jeho dřívějším působištěm byla společnost BELIMEX, a. s. (2000–2011), v které od roku 2008 vykonával funkci předsedy představenstva a současně ředitele společnosti.

prezentace    

 

 

 

 

 

Zvláštní přednáška

 

Frédéric Jenny

Hospodářský výbor OECD

 

Profesor Frédéric Jenny je od roku 1994 předsedou Soutěžního výboru OECD, od roku 2016 rovněž předsedá komisi zabývající se etikou francouzské federace zdravotních pojišťoven, poskytuje ekonomické a právní poradenství a vyučuje na ESSEC Business School v Paříži. 

V letech 1993–2004 působil ve funkci místopředsedy francouzského soutěžního úřadu, poté byl jmenován soudcem francouzského Nejvyššího soudu (Cour de cassation, Economic Commercial and Financial Chamber) a následně se v roce 2007 ujal řízení britského soutěžního úřadu Office of Fair Trading.  

Titul Ph.D v oblasti ekonomie získal v roce 1975 na Harvard University a v roce 1977 obhájil doktorát z ekonomie na University of Paris. V roce 2010 se začal podílet na vedení katedry v European Center for Law and Economics of ESSEC. Působil na řadě světových univerzit, byl hostujícím profesorem na Northwestern University Department of Economics ve Spojených státech, Keio University Department of Economics v Japonsku a na dalších univerzitách v jižní Africe, Izraeli, Velké Británii a USA. V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018 působil také jako vedoucí katedry vyučující Online Global Competition and Consumer Law Masters Program na University of Melbourne.   

Profesor Frédéric Jenny je členem redakční rady několika vědeckých časopisů, především Concurrences, Journal of Competition Law and Economics či World Competition, je aktivní v mezinárodních iniciativách zaměřených na soutěžní právo v oblasti Blízkého východu a v Indii předsedá vědecké radě Consumer Unity & Trust Society (CUTS). 

Frédéric Jenny získal ocenění za celoživotní přínos v soutěži Global Competition Review Award 2016 a je také nositelem řady čestných vyznamenání.

prezentace 

  

 

PANEL II:   SOUKROMOPRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ SOUTĚŽNÍHO PRÁVA – VYBRANÉ OTÁZKY

 

Michael Mikulík

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Michael Mikulík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2002) a Univerzity v Cambridge (LL.M., 2008), kde se v rámci postgraduálního studia zabýval zejména právem evropské hospodářské soutěže. Od roku 2010 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejprve jako poradce místopředsedy, posléze ve funkci ředitele Odboru dominance a vertikálních dohod a místopředsedy Úřadu pro oblast ochrany hospodářské soutěže. V současné době zastává pozici ředitele Sekce druhostupňového rozhodování a je rovněž členem rozkladových komisí Úřadu. Před nástupem na Úřad pracoval v advokacii.

Michael Mikulík se specializuje na právo hospodářské soutěže, správní právo a právo veřejných zakázek. Je členem poradních orgánů v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi. Aktivně se podílí na jednáních Soutěžní komise při OECD a školeních soutěžní problematiky v rámci Organizace spojených národů (UNCTAD) nebo Justiční akademie. Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a přispívá jako autor nebo spoluautor do zahraničních odborných publikací zabývajících se problematikou hospodářské soutěže.

prezentace

 

Jiří Kindl

AK WEIL, GOTSHAL & MANGES

 

Jiří Kindl působí v advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES, s. r. o., kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je autorem či spoluautorem mnoha publikací na téma soutěžní právo v České republice i zahraniční, zejména například publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012), Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2007, 2010, 2016), Zákon o významné tržní síle. Komentář (Praha: C.H. Beck 2017) a Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, k publikaci 2018). Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (například Chambers EuropePLC Which Lawyer? – Cross border competition, Global Competition Review,IFLR Guide – World's leading competition & antitrust lawyersBest lawyers atp.).

prezentace 

 

Anita Lukaschek

AK Baker McKenzie

 

Anita Lukaschek působí ve vídeňské pobočce Baker & McKenzie, kde od roku 2015 pracovala jako poradce pro otázky hospodářské soutěže. Hlavní náplní její práce je poradenská činnost v oblasti rakouského soutěžního práva a soutěžního práva Evropské unie. Zaměřuje se převážně na soudní spory v oblasti hospodářské soutěže, na kontrolu fúzí, jednání omezující hospodářskou soutěž a tzv. compliance.

Anita Lukaschek získala doktorský titul na University of Vienna a rovněž diplom z postgraduálních studií na King´s College London. Zkušenosti získala především během svého 12letého působení na rakouském soutěžním úřadu, kde se podílela na řešení významných případů kartelů. Anita Lukaschek rovněž absolvovala pracovní stáž u Evropské komise (Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž) a působila i na Spolkovém ministerstvu hospodářství (oddělení obchodního práva). 

Je autorkou mnoha článků a publikací zaměřených na oblast hospodářské soutěže. Vyučuje soutěžní právo EU na Vienna University of Economics and Business (zde také započala svou akademickou kariéru) a na dalších akademických institucích. Mluví plynně německy, anglicky, italsky a francouzsky. 

prezentace 

 

Doris Hildebrand

EE&MC

 

Profesorka Dr. Dr. Doris Hildebrand řídí konzultantskou společnost EE&MC (European Economic & Marketing Consultants, GmbH) s pobočkami v Düsseldorfu, Bruselu a Vídni. EE&MC, založená profesorkou Hildebrand v roce 1992, je reprezentována skupinou ekonomů specializujících se na hospodářskou soutěž, kteří se zaměřují na aplikaci ekonomických principů v soutěžním právu.

Doris Hildebrand jako jedna ze zakladatelek „více ekonomického přístupu“ v soutěžním právu prosazovaném v 90. letech přispívá svými komentáři v rámci platformy European School of Thought, reprezentující ekonomickou metodologii založenou na evropských smluvách. Od roku 2010 je profesorkou ekonomie na Bruselské univerzitě (VUB) a přednášela rovněž na univerzitách v Groningenu a Maastrichtu.

Doris Hildebrand získala magisterský titul (1987) a titul PhD. (1990) se zaměřením na sociální a ekonomické vědy na Vienna University of Economics and Business, titul LL.M a doktorát v oboru práva obhájila na University of Brussels. Jako vědecká pracovnice působila rovněž na katedře ekonomie na Harvardu.

V současnosti se Doris Hildebrand specializuje na ekonomické analýzy a posuzování soutěžních dopadů na trhy v rámci německých a unijních řízeních v oblasti hospodářské soutěže. Analýzy provádí jak pro řízení před soudy, tak i před soutěžními či regulačními úřady.

Je autorkou řady odborných publikací, například The Role of Economic Analysis in the EU Competition Rules – The European School. Tato kniha, která je považována za klasické dílo evropské soutěžní ekonomie, kombinuje teoretické poznatky s rozsáhlými praktickými zkušenostmi ze skutečných případů.

Doris Hildebrand je členkou Výboru hospodářské soutěže Mezinárodní obchodní komory (ICC) a členkou redakční rady vědeckého časopisu World Competition. Pravidelně přispívá svými příspěvky na konferencích a vyučuje na více univerzitách (Paříž, New York atd.). 

prezentace

 

Michal Výtisk

Městský soud v Praze

 

Michal Výtisk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 1999). Od roku 2000 působí v justici, po absolvování justiční praxe byl v roce 2003 jmenován soudcem. V letech 2006 až 2011 působil jako místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 1, v letech 2011 až 2014 byl předsedou Obvodního soudu pro Prahu 10 a v roce 2014 byl jmenován místopředsedou Městského soudu v Praze, kde působí dodnes.

Michal Výtisk je předsedou senátu se specializací na průmyslová práva a soukromoprávní větev práva soutěžního. Je vedoucím autorského kolektivu, který zpracoval komentář k občanskému zákoníku. Vyučuje a je předsedou zkušební komise na Justiční akademii působící při Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

 

Hans-Petter H. Hanson

Evropská komise, DG Competition

 

Hans-Petter H. Hanson působí jako úředník pro tvorbu politiky na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž v rámci Oddělení A4, které má v agendě Evropskou soutěžní síť ECN a problematiku soukromoprávního vymáhání škody způsobené protisoutěžním jednáním. Zabývá se analýzami vývoje soutěžní politiky Evropské unie a členských států a implementací směrnic o náhradě škody, což zahrnuje tvorbu návrhů pokynů určených národním soudům pro posouzení ekonomického dopadu v kontextu přenosu navýšených cen.

Před nástupem k Evropské komisi působil Hans-Petter devět let na norském soutěžním úřadě, kde byl v letech 2014–2016 členem skupiny hlavního ekonoma. V roce 2006 získal magisterský titul z ekonomie na Univerzitě v Bergenu (Norsko), absolvoval také postgraduální studium v oblasti soutěžního práva na King's College London. 

prezentace 

 

 

PANEL III:  KDO JE SOUTĚŽITEL V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ?

 

Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až do roku 2009 pracoval jako místostarosta a později starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí zabývajících se organizací a výkonem veřejné správy.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován prvním místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

prezentace 

 

 

Hassan Qaqaya

Univerzita v Melbourne

 

Hassan Qaqaya je vedoucím odborným pracovníkem na Law School, University of Melbourne, kde vyučuje v rámci Graduate Law School. Dříve učil na Perdana University v Kuala Lumpuru, na Deusto University v Bilbau a na Webster University v Ženevě. Věnoval se poradenské činnosti pro soutěžní úřady v Bruneji, Malajsii, Indonésii, Vietnamu, Kambodži, Laosu, Keni, Nikaragui, Kostarice, Peru, Paraguayi, na Ukrajině, v Mongolsku, na Filipínách, Seychelách, v Egyptě, Tunisku i jiných zemích.  

Do roku 2015 stál v čele programu pro politiku hospodářské soutěže a politiku ochrany spotřebitele UNCTAD v rámci Organizace spojených národů, kde mimo jiné vypomáhal s tvorbou a vynucováním soutěžního práva a politiky vládám, veřejným a soukromým subjektům a nově vzniklým soutěžním úřadům a úřadům zabývajícím se ochranou spotřebitele ve více než šedesáti rozvojových zemích a zemích s přechodovou ekonomikou.  

V této funkci vedl tým analyzující problémy v oblasti hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele na mnoha různých trzích, čímž přispěl k tvorbě národních politik ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže a k návrhům institucionálních struktur příslušných národních úřadů.  

Hassan Qaqaya se během tří desetiletí, kdy zastával důležité funkce v rámci Konference OSN o obchodu a rozvoji, zapojil do vzdělávacích aktivit pro Spojené národy i pro různé univerzity a instituce v mnoha zemích po celém světě.  

Hassan Qaqaya je autorem a spoluautorem více než čtyřiceti článků a studií pro OSN. Mimo svou vzdělávací činnost založil v rámci UNCTAD Platformu pro spolupráci v oblasti výzkumu (RPP), která zajišťuje spolupráci mezi výzkumnými institucemi, univerzitami, soutěžním úřady a podnikatelskou i občanskou společností.

prezentace 

 

Daniela Lukáčová

Slovenský soutěžní úřad

 

Daniela Lukáčová působí na slovenském soutěžním úřadě od roku 2001, kam nastoupila po absolvování Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Během tohoto období se problematice ochrany hospodářské soutěže věnovala na odboru fúzí, odboru kartelů a odboru pro druhostupňové rozhodování, kde působila rovněž ve vedoucích pozicích. V současnosti řídí oddělení druhostupňového rozhodování. Podílela se například na řešení rozhodnutí úřadu v případech Allianz/Slovenská poisťovňa, Südzucker AG /Saint-Luis Sucre, S.A., Holcim/VSH, Agrofert/Eurobakeries, ve kterých nebylo spojení soutěžitelů povoleno, respektive povoleno s uložením podmínek, věnovala se rovněž oblasti PPP projektů a zdravotních pojišťoven. Rovněž spolupracovala na legislativních změnách týkajících se zákona o ochraně hospodářské soutěže, na prováděcích právních předpisech a na přípravě soft law.

V rámci zahraničních aktivit působila především v pracovní skupině EU Merger working group podporující spolupráci soutěžních úřadů, od roku 2012 je zodpovědná za agendu spojenou s členstvím Slovenské republiky v OECD na úseku hospodářské soutěže. Daniela Lukáčová je autorkou četných odborných článků z oblasti hospodářské soutěže, působila rovněž jako členka řešitelského kolektivu v rámci vědeckého projektu Právnické fakulty Univerzity Komenského, jenž byl zaměřen na výzkum v oblasti práva hospodářské soutěže.

prezentace  

 

Barbora Dubanská

AK Dubanská

 

Barbora Dubanská je advokátkou se zaměřením na hospodářskou soutěž a oblast zdravotnictví. V současnosti poskytuje poradenství farmaceutickému průmyslu, a to zejména v rámci managementu společnosti Novartis a její celosvětové sítě soutěžních právníků. V minulosti byla vedoucí týmu pro oblast hospodářské soutěže pro CEE v mezinárodní advokátní kanceláři CMS. Je uznávánou expertkou, a to organizacemi jako je Chambers Europe, Legal 500 či Právní rádce.

Kromě postgraduálního vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval Barbora Dubanská postgraduální studium na Cambridge University (studium LL.M. a dále Lifesciences Accelarator na Judge Business School) a dále studium na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, Universidade de Lisboa a University of Queensland, v současné době dokončuje Master of Healthcare Administration. Během své pracovní dráhy pracovala v CMS London (Competition and EU law) a dále v CMS Mnichov. Mluví plynně anglicky, německy, francouzsky, španělsky a portugalsky.

prezentace 

 

 

čtvrtek 15. listopadu 2018

 

PANEL IV:  VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA – HARMONIZACE BOJE PROTI „NEKALÝM“ OBCHODNÍM PRAKTIKÁM V Evropské Unii

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva. V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě, například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

prezentace

 

Jeroen Capiau

Evropská komise, DG Competition

 

Jeroen Capiau působí na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise (DG COMP) od roku 2009, v současné době jako referent v pracovní skupině pro potraviny, kde zpracovává soutěžní případy a zabývá se soutěžní politikou v oblasti celého potravinového řetězce. Byl rovněž poradcem pro politiku v rámci oddělení zodpovědného za agendu ECN (Evropská síť pro hospodářskou soutěž), kde se mimo jiné podílel na přípravě návrhu ECN+ směrnice.

Na belgickém soutěžním úřadě Jeroen Capiau pracoval v útvaru vyšetřování a posléze v útvaru pověřeném rozhodovací činností. Před svým působením v oblasti prosazování pravidel hospodářské soutěže vyučoval na European Law Institute Ghent University.

Jeroen Capiau vystudoval právo (1998) a evropské právo (1999) na Ghent University. Publikoval několik článků na téma právo hospodářské soutěže EU a právo vnitřního trhu.

prezentace 

  

Jindřich Fialka

Ministerstvo zemědělství

 

Jindřich Fialka je od roku 2015 ředitelem odboru potravinářského v sekci potravinářských výrob Úřadu pro potraviny a je rovněž pověřen řízením Odboru kanceláře ministra zemědělství.

Jindřich Fialka vystudoval Fakultu agronomickou České zemědělské univerzity v Praze. Podílel se zejména na návrzích změn potravinového práva v rámci celého potravinového řetězce včetně jeho praktické implementace v České republice, na vytváření politiky kvality v oblasti potravin a zpracovaných zemědělských produktů na evropské i národní úrovni, na zpracování standardů pro potraviny vycházejících jak z globálních, tak evropských i tuzemských rámců (Codex Alimentarius, potravinové právo EU), na koordinaci systému úředních kontrol v rámci potravinového řetězce, včetně přípravy národního plánu úředních kontrol a auditů, a na přípravě a administraci národních dotačních programů pro modernizaci potravinářských a krmivářských provozů.

Jindřich Fialka působil v řadě funkcí, například jako předseda dozorčí rady Výzkumného ústavu potravinářského Praha či předseda Rady ICCO se sídlem v Londýně. V současné době zastupuje Českou republiku ve Fóru na vysoké úrovni EU pro otázky fungování potravinového řetězce, v Hospodářské komisi OSN pro potravinové standardy v Ženevě, v Komisi Kodexu Alimentarius v Římě a v Ženevě a v pracovních skupinách Rady Evropské unie pro oblast potravin, potravinových standardů a základních komodit. Jeho četná odborná publikační činnost se týká oblastí potravinového práva a kvality potravin.

prezentace 

 

Jacek Marczak

Polský soutěžní úřad

 

Jacek Marczak je zástupcem ředitele pobočky polského Úřadu pro ochranu spotřebitele a hospodářské soutěže (OCCP) v Bydhošti, která je od roku 2017 zodpovědná za vymáhání polského zákona o nekalých obchodních praktikách (zákon ze dne 15. prosince 2016 o boji proti neoprávněnému využívání smluvního zvýhodnění v oblasti obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky). Na případech z oblasti antitrustu a ochrany spotřebitele v sektorech energetiky, zásobování vodou, výroby potravin a krmiv, finančních služeb či nekalé reklamy pracuje Jacek Marczak sedm let, od roku 2015 zastupuje v rámci své právnické praxe předsedu OCCP před soudy.

V roce 2015 absolvoval Jacek Marczak stáž na soutěžním úřadě Velké Británie (CMA) a v roce 2017 se stal členem pracovní skupiny Evropské soutěžní sítě ECN pro oblast potravinářství, tzv. Food Subgroup.

Jacek Marczak vystudoval Univerzitu Adama Mickiewicze v Poznani, fakultu práva a veřejné správy.

prezentace 

 

  

DOPOLEDNÍ WORKSHOP

 

I. „Narovnání je, když..."

Procedura narovnání versus žádost podle § 22ba  odst. 2 ZOHS

 

Igor Pospíšil

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Igor Pospíšil zakončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001, od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako právník. V letech 2005 až 2008 působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, v letech 2006 až 2007 jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Od roku 2004 do roku 2007 byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i přednáškové činnosti.

prezentace 

 

Jitka Linhartová

AK Nedelka Kubáč advokáti

 

Jitka Linhartová je of counsel advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti. Specializuje se na oblast soutěžního práva, veřejných zakázek a compliance. V oblasti soutěžního práva poskytuje právní poradenství klientům z různých sektorů v rámci jejich každodenní činnosti i v průběhu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, slovenského soutěžního úřadu i Evropské komise. Připravuje klientům ohlášení spojení soutěžitelů, zastupuje je před soutěžními úřady a soudy. Dále se věnuje přípravě compliance programů a jejich uvádění do praxe.

Jitka Linhartová od roku 2004 do roku 2007 pracovala pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V průběhu let 2007 a 2008 pracovala na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž. Od roku 2008 působila v pražské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz a následně do roku 2017 v advokátní kanceláři Schoenherr, kde zastávala pozici vedoucí soutěžní sekce.

Jitka Linhartová je členem České advokátní komory. Pravidelně přispívá do česko-slovenského soutěžněprávního časopisu Antitrust a do mezinárodní publikační platformy International Law Office. V minulosti byla také spoluautorskou několika publikací z oblasti energetiky (například European Energy Handbook nebo Global Energy Review). Jitka Linhartová také pravidelně přednáší na konferencích pořádaných mezinárodními platformami (např. UIA, Knecht365Law).

prezentace 

 

 

II. Tržní síla – aktuální vývoj

 

Jana Zmeškalová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Jana Zmeškalová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. Na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2014. V současné době je ředitelkou Odboru metodiky a kontroly tržní síly, od září 2016 vedla Oddělení významné tržní síly. V letech 2014–2015 pracovala jako tajemnice rozkladové komise na Oddělení druhostupňového rozhodování pro oblast hospodářské soutěže, kde se podílela na zpracování rozhodnutí a obhajobě závěrů Úřadu před správními soudy v řadě významných kauz.

Před nástupem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže působila celkem sedm let jako asistentka předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 2005–2007 pracovala v advokátní kanceláři.

prezentace

 

Michal Nový

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Michal Nový je od roku 2017 odborným radou na Oddělení kontroly tržní síly 1. Po absolvování magisterských studií na Masarykově univerzitě a Mendelově univerzitě v Brně působil jako postgraduální student a odborný pracovník na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zde také tři roky přednášel v povinně volitelných předmětech Veřejná správa a Politické chování. Je autorem více než dvacítky odborných textů, například o místních referendech, elektronických volbách apod., z nichž pět bylo publikováno v zahraničních impaktovaných časopisech.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přešel ze Specializovaného finančního úřadu, kde se věnoval oblasti dozoru nad dodržováním zákona o cenách a jeho prováděcích předpisů.

prezentace 

 

 

III. Excesivní ceny

 

Jana Konopiská

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Jana Konopiská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 1993, přičemž se zabývala především soutěžními problémy v síťových odvětvích, a to jak na pozicích odborné referentky, tak vedoucí.

V současné době je vedoucí Oddělení dominance a vertikálních dohod – služby.  Kromě praktických zkušeností z šetření konkrétních případů možného narušení hospodářské soutěže má rovněž bohaté zkušenosti z přípravy návrhů zákonů, metodických a obdobných materiálů, z participace v pracovních skupinách na národní či mezinárodní úrovni, zabývajícími se otázkami soutěžního práva. Rovněž se účastnila řady tuzemských i zahraničních vzdělávacích akcí v oblasti soutěžního práva a ekonomie, případně sektorově orientovaných. 

 

Jaroslav Bil 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Jaroslav Bil je absolventem oboru Matematika-ekonomie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu dalšího univerzitního působení byl rovněž lektorem seminářů z matematiky, ekonometrie a mikro/makroekonomie.

Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 2014 na oddělení hlavního ekonoma, kde spolupracuje zejména u případů vyžadujících více ekonomický přístup. V oblasti hospodářské soutěže se zaměřuje především na problematiku vymezování relevantních trhů. V této oblasti byl spoluautorem odborných článků a vedoucím bakalářských a diplomových prací.

prezentace  

 

 

 

PANEL V: BID RIGGING – AKTUÁLNÍ OTÁZKY A VÝZVY

 

Kamil Nejezchleb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 2007, v současné době jako vedoucí Oddělení kartelů II. Rovněž působí jako externí spolupracovník na katedře Ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, především z dlouhodobé stáže u Evropské komise a svého pravidelného působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Kamil spolupracoval při zpracování metodik k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu.

V oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků a je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

prezentace 

 

Petr Zákoucký

AK Dentons Europe CS LLP

 

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., je partnerem u Dentons v Praze a vede praxi kanceláře v oblasti energetiky, hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při M&A, developmentu, společných projektech a sporech v České republice a v širším regionu.
V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON a ÚOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu.
Před příchodem do Dentons pracoval v advokátní kanceláři Clifford Chance v Praze a Bruselu (2006–2017) a White & Case v Praze (2002). Absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u DG Comp Evropské komise v Bruselu.
Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tuebingenu (2004) a Amsterdamu (2005).
prezentace 

 

Alexandros   Papanikolaou 

Evropská komise, DG Competition

 

Alexandros Papanikolaou získal svůj první právnický titul na Georgetown University Law Center ve Washingtonu a titul LL.M. z evropského práva na College of Europe v Bruggách. Sedm let působil v soukromé sféře se specializací na oblast evropského soutěžního práva v Bruselu a od roku 2014 pracoval na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP) na oddělení kartelů. 

V roce 2018 přešel na oddělení zabývající se soutěžní politikou a podporou jednotlivých případů při DG COMP, kde se v současnosti specializuje mimo jiné na kartely, program Leniency a problematiku pokut.

prezentace 

 

Michal Fiala

Nejvyšší státní zastupitelství

 

V období 2005–2010 působil JUDr. Michal Fiala jako státní zástupce oddělení hospodářské kriminality Městského státního zastupitelství v Brně. Od roku 2010 působí jako státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Zabývá se především problematikou trestné činnosti spojené s čerpáním fondů Evropské unie, korupce a veřejných zakázek. V trestněprávní oblasti zajišťuje agendu komunikace a výměny informací s Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF.  Absolvoval několik zahraničních studijních pobytů (Serious Fraud Office, Securities and Exchange Commission, European Anti-Fraud Officet). Podílel se rovněž na činnosti expertních orgánů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci pracovní skupiny pro daňovou kriminalitu.

prezentace  

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz