Představení přednášejících a jejich prezentace

 

Aktuální trendy v soutěžním právu

 

středa 13. listopadu 2019

 

PANEL I: CO NOVÉHO V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI? 

 

Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až do roku 2009 pracoval jako místostarosta a později starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí České republiky a odborných institucí zabývajících se organizací a výkonem veřejné správy.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován prvním místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

prezentace 

 

Boris Gregor

místopředseda slovenského soutěžního úřadu

 

Boris Gregor je místopředsedou slovenského soutěžního úřadu od dubna 2016. Absolvoval Fakultu podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Do úřadu přišel z Bratislavské vodárenské společnosti, a. s., kde působil jako obchodní ředitel a současně zastával funkci místopředsedy představenstva (2011–2015). Jeho dřívějším působištěm byla společnost BELIMEX, a. s. (2000–2011), v které od roku 2008 vykonával funkci předsedy představenstva a současně ředitele společnosti.

prezentace 

 

 

 

 

Natalie Harsdorf

rakouský soutěžní úřad

 

Natalie Harsdorf působí od roku 2014 na rakouském soutěžním úřadu jako zástupkyně výkonného ředitele a od roku 2017 jako vedoucí právního oddělení. V minulosti pracovala na jednotlivých soutěžních případech a současně působila jako odborná asistentka na vídeňské univerzitě. 

Natalie Harsdorf vystudovala právo na University of Vienna a University College Dublin. Zároveň získala titul na College of Europe v Bruggách. 

Dočasně působila také u Soudního dvora Evropské unie, na soutěžním úřadě v Kanadě a také v Evropské komisi, kde získala a prohloubila své znalosti a zkušenosti z oblasti práva hospodářské soutěže. 

V roce 2016 ji časopis GCR označil jako jednu z 26 nejúspěšnějších žen prosazujících soutěžní právo. V roce 2019 byla zvolena členkou OECD Competition Bureau, kde působí jako UNCTAD-OECD koordinátorka.  

prezentace 

 

Marek Niechciał

polský soutěžní úřad

 

Marek Niechciał je absolventem University of Warsaw, kde vystudoval obor ekonomie. V letech 2007–2008 byl předsedou polského soutěžního úřadu a od roku 2008 výkonným poradcem Ekonomického institutu při Polské národní bance. Během 2007–2012 byl členem a místopředsedou Statistické rady, jakožto poradního orgánu předsedy vlády.

V minulosti byl také zástupcem ředitele pro hospodářské záležitosti při Komisi Rady ministrů a mimo jiné působil v Dozorčí komisi pro oblast pojišťovnictví a penzijních fondů a také v Ekonomickém institutu na Polish Academy of Sciences (PAN). Zároveň pracoval jako novinář se specializací na zahraniční vztahy.

Marek Niechciał má mnoho zkušeností v oblasti vzdělávání, neboť vyučoval na mnoha školách, jako byly například L. Koźmiński University Business School, University of Finance and Management a Warsaw School of Information Technology pod záštitou PANu.

Jeho velkou vášní je letectví a i to je důvodem, proč se podílí na organizování zasedání Polské asociace pro leteckou techniku (Polska Technika Lotnicza).

Do současné funkce předsedy polského soutěžního úřadu byl jmenován dne 12. května 2016.

prezentace 

  

 

SPECIÁLNÍ PŘEDNÁŠKA

 

Renato Nazzini

King’s College, Londýn

 

Renato Nazzini je vysokoškolským profesorem na King´s College v Londýně a současně pracuje v londýnské advokátní kanceláři LMS Legal LLP jako právník se specializací na antitrust, unijní právo, veřejnou podporu, regulovaná odvětví, rozhodčí řízení a alternativní řešení sporů. V rámci své publikační činnosti vydal mnoho článků zaměřených na hmotné i procesní právo hospodářské soutěže. 

Renato Nazzini získat doktorát na University of London a University of Milan. Mimo jiné byl také hostujícím profesorem na University of Turin, zastával funkci poradce British Institute of International and Comparative Law a působil na University of Southampton, kde vyučoval právo hospodářské soutěže a věnoval se rozhodčím řízení. 

Svou praxi provozuje převážně ve Velké Británii, Walesu a Itálii, kde se soustředí zejména na kartely, zneužívání dominantního postavení, vertikální dohody, fúze a rozhodčí řízení nejen v Evropské unii, ale i na globální úrovni. Je jedním z nevládních poradců International Competition Network (ICN) a členem ICC Arbitration Commission v Itálii.  

Před vstupem do soukromé sféry působil jako zástupce ředitele britského soutěžního úřadu, kde se ze své pozice věnoval mimo jiné problematice vymáhání soutěžních předpisů, včetně finančních služeb, žalobám o náhradu škody a přezkumu rozhodnutí o zneužívání dominantního postavení dle článku 102 SFEU, jakož i poradenství v oblasti soutěžního práva a prosazování pravidel v oblasti fúzí. 

prezentace 

 

 

PANEL II: CIVILNÍ SPORY Z HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A KOLEKTIVNÍ ŽALOBY

 

Michael Mikulík

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Michael Mikulík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2002) a Univerzity v Cambridge (LL.M., 2008), kde se v rámci postgraduálního studia zabýval zejména právem evropské hospodářské soutěže. Od roku 2010 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejprve jako poradce místopředsedy, posléze ve funkci ředitele Odboru dominance a vertikálních dohod a místopředsedy Úřadu pro oblast ochrany hospodářské soutěže. V současné době zastává pozici ředitele Sekce druhostupňového rozhodování a je rovněž členem rozkladových komisí Úřadu. Před nástupem na Úřad pracoval v advokacii.

Michael Mikulík se specializuje na právo hospodářské soutěže, správní právo a právo veřejných zakázek. Je členem poradních orgánů v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi. Aktivně se podílí na jednáních Soutěžní komise při OECD a školeních soutěžní problematiky v rámci Organizace spojených národů (UNCTAD) nebo Justiční akademie. Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a přispívá jako autor nebo spoluautor do zahraničních odborných publikací zabývajících se problematikou hospodářské soutěže.

 

 Jan Balarin

Bedrna a společníci, advokátní kancelář

 

Mgr. Jan Balarin, Ph.D., je advokátem a spolupracovníkem Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jan Balarin obhájil dizertaci z civilního procesního práva na Univerzitě Karlově v roce 2011. V tomto oboru Jan Balarin publikoval například na téma míry důkazu. Dlouhodobě se věnuje problematice kolektivního vymáhání práv a je členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k hromadným žalobám. Kromě civilního procesu se Jan Balarin zabývá smluvním právem; publikoval například na téma dobré víry ve  mluvních vztazích a je spoluautorem komentářů k občanskému zákoníku.

Jan Balarin se účastnil několika mezinárodních akademických projektů, jako je Study Group on a European Civil Code a absolvoval výzkumný pobyt na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v Hamburku.

prezentace

 

Joseph Bell

Oxera, Oxford

 

Joseph Bell je ekonomem zabývajícím se soutěžním právem a kvalifikovaným účetním poskytujícím poradenství v oblasti soudních sporů, antitrustu, tržních šetření či fúzí. Specializuje se na otázky vyžadující použití empirických analýz, a to za účelem posouzení základních otázek soutěžního práva a možností jeho zneužívání. Je jedním z předních poradců společnosti Oxera v oblasti soutěžních soudních sporů. Jako zástupce této firmy se významně zasloužil o analýzu dat pro hromadné žaloby ve Velké Británii, podané na základě zákona na ochranu spotřebitelů (2015). Joseph vedl také projektové týmy, které následně poskytovaly důležité analýzy pro soutěžní úřady (včetně CMA a Evropské komise) a pro vnitrostátní soudy.

Joseph poskytuje ekonomické poradenství v celé řadě průmyslových odvětvích, čímž získal také mnoho zkušeností s prací v oblasti platebních služeb a telekomunikací. Před svým příchodem do společnosti Oxera Joseph pracoval čtyři roky ve finanční divizi BT Group. Vedl také ekonometrický výzkumný projekt pod záštitou centrální banky Velké Británie.

Joseph je zkušeným řečníkem a jeho klíčovou dovedností je tvorba praktických, relevantních a jasných ekonomických konceptů. Zároveň má mnoho zkušeností s poskytováním odborných výpovědí a analýz v soutěžních případech řešených v institucích Velké Británie a u Evropské komise. V neposlední řadě je ceněným školitelem kurzu Ekonomie pro soutěžní právo pořádaným společností Oxera, který se zaměřuje na ekonomické školení pro právní zástupce, advokáty a firemní poradce napříč celou Evropou.

Vzdělání a kvalifikace: titul MPhil za ekonomický výzkum na Univerzitě v Cambridgi; dále získal magisterský titul v oboru Ekonomie na Univerzitě v Cambridgi; pracoval pro Chartered Institute of Management Accountants (CIMA); získal titul MSci v přírodních vědách na Durhamské univerzitě (Velká Británie).

prezentace 

 

Elizabeth Jordan

Linklaters, Londýn

 

Elizabeth Jordan je odbornou poradkyní specializovaného týmu pro řešení soudních sporů při advokátní kanceláři Linklaters. Je zkušenou soutěžní advokátkou se značnými zkušenostmi s účinnou obranou klientů ve sporných soutěžních případech, a to i v rámci soudních řízení. 

Elizabeth se pravidelně angažuje v komplexních a významných soutěžních soudních sporech před britskými soudy a před odvolacím tribunálem pro otázky hospodářské soutěže ve Velké Británii. Hrála klíčovou roli při sestavování obranné strategie společnosti Visa, která čelila hromadným žalobám maloobchodníků v souvislosti s mezibankovními poplatky. Dále se podílela na obhajobě společnosti Air France – KLM během dlouhodobého sporu o existenci kartelových dohod v oblasti letecké nákladní přepravy. Elizabeth také pravidelně poskytuje poradenství klientům v souvislosti s ostře sledovanými šetřeními vedenými jak domácími institucemi, tak Evropskou komisí, které se týkají převážně soutěžních otázek a práva Evropské unie obecně. 

Vzdělání a kvalifikace: vystudovala více škol, mezi nimi i King’s College London, postgraduální studium Soutěžního práva; ve společnosti BPP Professional Education absolvovala kurz zaměřený na právo být slyšen; dále absolvovala kurz právní praxe na Nottingham Law School; na College of Europe v Bruggách získala titul LLM v oblasti práva Evropské unie a také získala Certificat d'Etudes Supérieures (francouzské právo) na Université Panthéon-Assas, Paris II; na Oxfordské univerzitě získala titul BA (Hons) Jurisprudence v oblastech práva a francouzského práva. 

prezentace 

  

Jiří Kindl

Skils, s. r. o., advokátní kancelář

 

Jiří Kindl je partnerem v advokátní kanceláři Skils, s. r. o., (dříve WEIL, GOTSHAL & MANGES), kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je autorem či spoluautorem mnoha publikací na téma soutěžního práva v České republice i zahraniční, zejména například publikací Soutěžní právo (Praha: C. H. Beck, 2006; 2012), Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C. H. Beck, 2007, 2010, 2016), Zákon o významné tržní síle. Komentář (Praha: C.H. Beck 2017) a Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2019). Externě vyučuje soutěžní právo a ekonomii na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má mimořádně rozsáhlé zkušenosti s řízeními u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Evropské komise i u civilních soudů a je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (například Chambers EuropePLC Which Lawyer? – Cross border competition, Global Competition Review, IFLR Guide – World's leading competition & antitrust lawyersBest lawyers atp.).  

prezentace 

 

 

PANEL III: VERTIKÁLNÍ DOHODY

 

Daniel Stankov

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Daniel Stankov působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2006, od roku 2010 vykonával funkci ředitele mezinárodního odboru. V roce 2015 převzal vedení Sekce vnějších vztahů a správy Úřadu a v této funkci je zodpovědný za personální politiku českého soutěžního úřadu a státní službu, stejně jako za finanční a správní záležitosti, včetně zadávání veřejných zakázek Úřadu.

Kromě spolupráce s ostatními soutěžními úřady a mezinárodními platformami se zaměřuje na mezinárodní aspekty politiky hospodářské soutěže, evropské soutěžní a spotřebitelské politiky a na otázky prosazování pravidel ochrany soutěže na rozvíjejících se trzích. V jeho kompetencích je rovněž zahrnuta podpora aktivit soutěžní advokacie ÚOHS. Podílel se na několika partnerských programech zaměřených na zakládání soutěžních institucí v zemích začínajících s prosazováním pravidel hospodářské soutěže a pravidelně přednáší témata související s institucionálním designem soutěžních úřadů.

Daniel Stankov nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po ukončení studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde získal magisterský titul v oborech politologie a mezinárodní vztahy. Dříve studoval evropské právo a získal mezioborový magisterský titul v oblasti východoevropského výzkumu a studií na univerzitě v Boloni. Přednáší mezinárodní aspekty soutěžní politiky a evropské integrace na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Isabel Pereira-Alves

Evropská komise, DG Competition

 

Isabel Pereira Alves studovala na právnické fakultě University of Porto a následně získala další titul během svého studia evropského práva na belgické Université Libre de Bruxelles. 

Po čtyřech letech soukromé praxe v bruselské advokátní kanceláři, konkrétně od roku 2013, začala Isabel Pereira Alves pracovat pro Evropskou komisi. Díky svému zaměření se specializovala především na vymáhání soutěžního práva v základních odvětvích průmyslu, výroby a v oblasti spotřebního zboží. V roce 2018 začala pracovat na oddělení pro podporu antitrustových případů a soutěžní politiky na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž. Kromě jiného je také členkou pracovní skupiny podílející se na revizích nařízeních o blokových výjimkách pro vertikální dohody (Nařízení Komise (EU) č. 330/2010).      

prezentace 

 

Lenka Svobodová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Lenka Svobodová absolvovala v roce 1995 Vysoké učení technické v Brně a od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od počátku svého působení na Úřadu se věnovala oblasti spojené s ochranou hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému narušení zejména dohodami soutěžitelů či zneužitím dominantního postavení. Řešené případy zahrnovaly celou řadu oblastí, především energetiku, zdravotnictví a farmaceutiku, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, maloobchodní prodeje zboží atd.

V rámci Sekce hospodářské soutěže působí od roku 2018 na pozici vedoucí oddělení. 

prezentace

  

Joseph Wilson

McGill University, Montreal

 

Joseph Wilson je zakládajícím členem a také bývalým předsedou pákistánské soutěžní komise, kde působil po tři období mezi lety 2007 a 2017. V současnosti je hostujícím profesorem na Právnické fakultě McGillovy univerzity, kde vyučuje mimo jiné mezinárodní soutěžní právo, a také působí jako senior konzultant v advokátní kanceláři Dr. Wilson and Associates.

Joseph Wilson byl dříve hostujícím profesorem na Univerzitě managementu v Lahore (LUMS) v Pákistánu, kde stál u zrodu Právnické fakulty. Na McGillově univerzitě získal v oboru práva doktorát (titul D.C.L.) s vyznamenáním děkana a postgraduální titul LL.M. Tento titul získal také na Univerzitě v Georgii (USA). Je členem advokátní komory státu New York (USA) a členem advokátní komory při Vrchním soudu v Lahore v Pákistánu. Dále působní v Mezinárodním poradním výboru Institutu pro studia dopadů soutěžního práva na spotřebitele (Institute for Consumer Antitrust Studies) při Loyolské univerzitě v Chicagu. Je autorem mnoha odborných článků a publikací, soudních stanovisek a knihy nazvané Globalizace a limity vnitrostátních právních předpisů o kontrole fúzí. 

prezentace 

 

Petr Zákoucký

Dentons Europe

 

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., je partnerem u Dentons v Praze a vede praxi kanceláře v oblasti energetiky, M&A, hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při M&A, developmentu, společných projektech a sporech v ČR a v širším regionu.

V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně AllforPower, TOPGAS, ČEPKON a konferencích UOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu.

Před příchodem do Dentons pracoval v advokátní kanceláři Clifford Chance v Praze a Bruselu (2006-2017) a White & Case v Praze (2002). Absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u DG Comp u Evropské komise v Bruselu. Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tuebingenu (2004) a Amsterdamu (2005).

prezentace  

 

PANEL IV: SDRUŽOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ PŘI PODÁVÁNÍ NABÍDEK

 

Kamil Nejezchleb

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Ve své disertační práci se zabýval modernizací právních nástrojů na odhalování kartelových dohod. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje více než 10 let, v současné době jako vedoucí Oddělení kartelů II. Rovněž působí jako externí spolupracovník na Katedře obchodního práva Právnické fakulty a Katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, především z dlouhodobé stáže u Evropské komise a svého pravidelného působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Kamil spolupracoval při zpracování metodik k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. V oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků a je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu

prezentace 

 

Robert Neruda

HAVEL & PARTNERS, s. r. o., advokátní kancelář

 

Robert Neruda je partnerem a vedoucím týmu soutěžních právníků a ekonomů v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Před příchodem do kanceláře působil jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování fúzí a akvizic, významné tržní síly a veřejné podpory.

V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a často též na mezinárodních odborných konferencích.

prezentace  

 

  

Michal Petr

Univerzita Palackého, Olomouc

 

Michal Petr je odborným asistentem na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučuje evropské právo se zaměřením na právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal díky svému působení u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v letech 2011 a 2012 a zejména na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a konečně v letech 2010–2015 jako místopředseda Úřadu.

Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisů ANTITRUST a Public Governance, Administration and Finances Law Review, jakož i národním korespondentem časopisu European Competition and Regulatory Law Review. Je rovněž členem rozkladové komise České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

prezentace 

 

Bartosz Turno

WKB, Varšava

 

Dr. Bartosz Turno, LL.M. (KCL), je advokátem a partnerem v soutěžním týmu kanceláře WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Je držitelem titulu Ph.D. v oblasti práva, vystudoval Univerzitu Adama Mickiewicze v Poznani a University of London – King’s College London, kde získal titul LLM v oblasti soutěžního práva. V minulosti pracoval na polském soutěžním úřadě a zúčastnil se stáže v oddělení kartelů Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise (DG COMP) v Bruselu. Pracoval také pro advokátní kancelář Skadden, Arps v Bruselu. V současnosti vyučuje v postgraduálním programu zaměřeném na soutěžní právo na Institutu právních studií polské Akademie věd ve Varšavě. Je také členem Centra pro studium antitrustu a regulací (CARS) při Varšavské univerzitě, sdružení pro soutěžní právo a působí také jako nevládní poradce v pracovní skupině pro kartely v rámci ICN.

Jeho rigorózní práce zabývající se leniency programy získala cenu za nejlepší rigorózní práci v XLVIII polské národní soutěži organizované měsíčníkem Państwo i Prawo. Je autorem mnoha publikací o evropském a polském soutěžním právu včetně publikace o leniency programech, a spoluautorem komentáře k polskému zákonu o ochraně hospodářské soutěže a spotřebitele.

prezentace 

 

 

čtvrtek 14. listopadu 2019 

 

PANEL V: IMPLEMENTACE SMĚRNICE O NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIKÁCH

 

Petr Solský

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva. V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě, například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

prezentace 

 

Kateřina Mandulová

Deloitte Legal

 

JUDr. Kateřina Mandulová, LL.M. je advokátkou a senior manažerkou v advokátní kanceláři Deloitte Legal, s. r. o. Zaměřuje se na problematiku soutěžního práva, veřejné podpory a compliance. Kateřina má rozmanité profesní zkušenosti, které nasbírala jak v advokátní praxi, tak při působení v mezinárodních korporacích Tesco Stores a ČEZ Group. Vedle zejména významné projekty spočívající v implementaci regulatorních pravidel do procesů společností, zastupovala klienty před antimonopolními úřady a zajišťovala právní podporu pro významné investice v zahraničí.

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v belgických Brugách.

prezentace 

 

Martin Štěpánek

Ministerstvo zemědělství

 

Ing. Martin Štěpánek je absolventem Univerzity Pardubice, obor hodnocení a analýza potravin. Profesní kariéru začal jako inspektor SZPI. Od roku 2002 pracuje v odboru potravinářském na MZe, kde se zabývá problematikou potravinového práva, otázkami politiky kvality potravinářských výrobků, implementací legislativních požadavku do národního práva a v neposlední řadě věcnou agendou projektů Klasa a Regionální potravina. V současné době zastává funkci ředitele odboru potravinářského v sekci zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství.

prezentace  

 

 

Pavel Vinkler

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Pavel Vinkler úspěšně absolvoval doktorské studium Masarykovy univerzity Brno, Ekonomicko-správní fakultu v oboru Veřejná ekonomie. Od roku 2005 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu, od roku 2006 v pozici vedoucího oddělení malého a středního podnikání. V březnu 2017 se stal ředitelem odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a v letošním roce také zástupcem náměstka ministra pro průmysl a podnikání. Dlouhodobě se zabývá podnikatelským prostředím, snižováním administrativní zátěže podnikatelů, podporou malých a středních firem a živnostníků (www.zivnostensky-balicek.cz, www.zjednodusujeme.cz) a obchodním podnikáním.

prezentace  

 

 

 

DOPOLEDNÍ WORKSHOP

 

I. ŠETŘENÍ NA MÍSTĚ – Praxe pohledem recentní judikatury


Igor Pospíšil

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Igor Pospíšil zakončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001, od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako právník. V letech 2005 až 2008 působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, v letech 2006 až 2007 jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Od roku 2004 do roku 2007 byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i přednáškové činnosti.

prezentace 


Aleš Drbal

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Aleš Drbal absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2004. Na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí jako právník od roku 2006, když za tu dobu prošel různými pozicemi na prvním i druhém stupni. V současné době je vedoucím Oddělení druhostupňového rozhodování HS a zároveň je již od roku 2011 předsedou rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže a rozkladové komise pro oblast významné tržní síly, veřejné podpory a přístupu k informacím. V minulosti rovněž zastupoval ředitele sekce druhostupňového rozhodování. Na podzim 2009 absolvoval stáž na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž.

Před nástupem na Úřad pracoval v advokátní kanceláři s generální praxí v Brně. Do nedávna byl činný jako externí lektor na některých školách.

Pravidelně přispívá do česko-slovenského soutěžněprávního časopisu Antitrust.

prezentace 

 

Jitka Linhartová

Nedelka Kubáč advokáti

 

Jitka Linhartová je of counsel advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti. Specializuje se na oblast soutěžního práva, veřejných zakázek a compliance. V oblasti soutěžního práva poskytuje právní poradenství klientům z různých sektorů v rámci jejich každodenní činnosti i v průběhu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, slovenského soutěžního úřadu i Evropské komise. Připravuje klientům ohlášení spojení soutěžitelů, zastupuje je před soutěžními úřady a soudy. Dále se věnuje přípravě compliance programů a jejich uvádění do praxe.

Jitka Linhartová od roku 2004 do roku 2007 pracovala pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V průběhu let 2007 a 2008 pracovala na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž. Od roku 2008 působila v pražské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz a následně do roku 2017 v advokátní kanceláři Schoenherr, kde zastávala pozici vedoucí soutěžní sekce.

Jitka Linhartová je členem České advokátní komory. Pravidelně přispívá do česko-slovenského soutěžněprávního časopisu Antitrust a do mezinárodní publikační platformy International Law Office. V minulosti byla také spoluautorskou několika publikací z oblasti energetiky (například European Energy Handbook nebo Global Energy Review). Jitka Linhartová také pravidelně přednáší na konferencích pořádaných mezinárodními platformami (například UIA, Knecht365Law).

 

 

II. VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA A ELEKTRONIZACE SMLUV

 

Jana Zmeškalová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Jana Zmeškalová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. Na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2014. V současné době je ředitelkou Odboru metodiky a kontroly tržní síly, od září 2016 vedla Oddělení významné tržní síly. V letech 2014–2015 pracovala jako tajemnice rozkladové komise na Oddělení druhostupňového rozhodování pro oblast hospodářské soutěže, kde se podílela na zpracování rozhodnutí a obhajobě závěrů Úřadu před správními soudy v řadě významných kauz.

Před nástupem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže působila sedm let jako asistentka předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 2005–2007 pracovala v advokátní kanceláři.

prezentace  

 

Martin Grácz

Lidl ČR, v. o. s.

 

JUDr. Martin Grácz je od roku 2012 vedoucím právního oddělení společnosti Lidl Česká republika. Dříve pracoval jako advokát v advokátních kancelářích Gleiss Lutz / Schönherr Praha (2006–2012) a Holec, Zuska a partneři (2005–2006).

Martin Grácz  vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval studijní pobyty v Německu (Ludwig-Maximilian Universität Mnichov) a Velké Británii.

prezentace  

 

  

Martin Nedelka

Nedelka Kubáč advokáti

 

Martin Nedelka je advokátem a partnerem v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance.

Studoval právo v Praze, Regensburgu a Dublinu. Je členem České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Bruselské advokátní komory. Působí též v redakční radě revue soutěžního práva Antitrust.

 

 

 

 

 

III. SOUKROMOPRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ SOUTĚŽNÍHO PRÁVA

 

Lukáš Králík

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Lukáš Králík vystudoval právo a právní vědu na Univerzitě Karlově v Praze a mezinárodní veřejnou správu na University of Miami, USA. Kromě toho absolovoval další studijní programy, například na University of Cambridge a působil v rámci dlouhodobé odborné stáže na Nejvyšším správním soudě.

Je členem několika vládních nebo meziresortních pracovních skupin či komisí jako Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí nebo vládní Výbor pro Evropskou unii na pracovní úrovni či Výbor vládního zmocněnce pro zastupování před Soudním dvorem Evropské unie.

Reprezentuje Českou republiku při vyjednávání a přijímání evropské legislativy v rámci pracovních skupin Rady Evropské unie a Evropské komise. Podílí se na tvorbě legislativy na národní úrovni (například jako spoluautor zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). Jako právník odboru legislativně-právního zastupuje Úřad ve sporech před civilními soudy.

Pravidelně publikuje, přednáší  a vyučuje v akademické sféře.

prezentace 

 

Roman Kramařík

JŠK advokátní kancelář

 

Od roku 2004 je partnerem pražské advokátní kanceláře JŠK, kterou spoluzakládal po mnoha letech praxe v předních mezinárodních firmách. S výjimkou krátkého působení na pozici náměstka ministra dopravy působí v advokacii od roku 1997. Romanova praxe sahá od energetické regulace a sporové agendy, přes korporátní právo a leteckou dopravu až po infrastrukturní projekty. Byl mimo jiné editorem a spoluautorem komentáře k zákonu o soukromém vymáhání soutěžního práva v České republice (Wolters Kluwer, 2018). JŠK s Romanovým přispěním spoluzakládala mimo jiné také populární komunitní portál o rekodifikaci www.obczan.cz.

prezentace 

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz