Představení přednášejících a jejich prezentace

 

středa 18. května 2022

  

SLOVO NA UVÍTANOU

 

Petr Mlsna 

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., je od 2. prosince 2020 předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2003 zastával řadu funkcí na Úřadu vlády a v Legislativní radě vlády. Na přelomu let 2012 a 2013 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády. Následně působil jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2015 až do jmenování předsedou Úřadu řídil z pozice náměstka sekci legislativy, státní správy a územní samosprávy na ministerstvu vnitra.

 

 

 

 

 

Blok I

 

Markéta Dlouhá

místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Mgr. Markéta Dlouhá absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již před ukončením studií získávala řadu pracovních zkušeností, když od roku 2003 spolupracovala s mezinárodní vzdělávací a poradenskou společností, následně však své pracovní zaměření a rozvoj zaměřila výlučně k právu. Od roku 2009 začala působit v advokacii, kde se zaměřovala zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Od prosince 2011 svou profesní kariéru spojila s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dozorem nad zadáváním veřejných zakázek. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže vystřídala postupně všechny pozice od referenta, přes vedoucí oddělení až po ředitelku odboru. Ve funkci ředitelky Odboru veřejných zakázek III působila sedm let a od července roku 2021 zastává funkci místopředsedkyně Úřadu pověřené vedením Sekce veřejných zakázek. V souvislosti s pracovním zařazením na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozvíjela i svou přednáškovou a publikační činnost týkající veřejného zadávání.

prezentace prezentace 592 KB

 

Mojmír Florian

ředitel Odboru veřejných zakázek II Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Mgr. Mojmír Florian po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil v advokacii, poté téměř deset let v různých funkcích na Úřadu městské části Praha 2, kde se mimo jiné zabýval zadáváním veřejných zakázek z pohledu zadavatelské praxe. Od roku 2012 pracuje na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, počínaje rokem 2014 jako ředitel Odboru veřejných zakázek II, jehož hlavní agendou je vedení správních řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podílel se na formulaci části třinácté zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravující institut námitek a dozor nad dodržováním zákona ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K zakázkovým tématům pravidelně přednáší a publikuje. Je mimo jiné členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek a pracovní skupiny pro odpovědné veřejné zadávání při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 

Vlastimil Fidler 

pověřený náměstek pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj

 

JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler vystudoval Pedagogickou a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V oblasti veřejných zakázek se pohybuje již od roku 2000. Působil jako specialista na magistrátu města Plzně, později se stal vedoucím Odboru řízení technických úřadů a ředitelem Technických úřadů města Plzně. Od roku 2007 působí na ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení veřejných zakázek a následně jako ředitel Odboru veřejných zakázek. Je spoluautorem novel k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a především se podílel na přípravě, projednání a prosazení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je spoluautorem již dvou vydání Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek (nakl. Aleš Čeněk, 2016 a 2017). Publikuje v odborných časopisech (zejména Veřejné zakázky pro praxi), vystupuje na konferencích a odborných setkáních k veřejným zakázkám. Je členem rozkladové komise ÚOHS.

prezentace prezentace 180 KB

 

Michal Kobza

ředitel Odboru veřejných zakázek I Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Michal Kobza je absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po skončení studia pracoval jako právník na Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V roce 1999 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž v různých vedoucích funkcích organizačních útvarů zabývajících se dozorem nad zadáváním veřejných zakázek a uzavíráním smluv ve veřejných službách v přepravě cestujících působí nepřetržitě od roku 2011. V současnosti zastává funkci ředitele Odboru veřejných zakázek I. Kromě agendy výkonu dozoru se Michal Kobza dlouhodobě podílí na legislativních pracích souvisejících s problematikou veřejného zadávání a metodické činnosti Úřadu. Rovněž se aktivně se účastnil odborných konferencí a seminářů v Česku i zahraničí.

prezentace prezentace 263 KB

 

Zuzana Krajčovičová

ředitelka kanceláře Rady slovenského Úřadu pro veřejné zakázky

 

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Rigorózní zkoušku složila na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. V letech 2016–2017 absolvovala mezinárodní magisterské studium v oboru řízení veřejných zakázek na univerzitě Tor Vergata v Římě.

Zuzana Krajčovičová pracuje na Úřadu pro veřejné zakázky od roku 2005. Zpočátku se věnovala metodické, legislativní a vzdělávací činnosti a vykonávala funkci tajemníka zvláštní (rozkladové) komise Úřadu. V letech 2006–2010 byla ředitelkou odboru rozhodujícího o námitkách podnikatelských subjektů proti postupu veřejných zadavatelů a zadavatelů. V letech 2012–2013 pracovala na odboru veřejných zakázek Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. Od září 2013, kdy vznikla Rada Úřadu, je ředitelkou kanceláře tohoto orgánu Úřadu, který rozhoduje mimo jiné o odvoláních proti rozhodnutím Úřadu vydaným v námitkovém řízení a proti rozhodnutím vydaným v rámci kontroly veřejných zakázek. 

prezentace prezentace 352 KB

 

Blok II

 

Martin Vyklický

Vysoké učení technické v Brně

 

Ing. Martin Vyklický se téměř celý svůj profesní život zabývá problematikou veřejného zadávání. První kontakt s veřejnými zakázkami získal jako referent na sekci veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jako student a pedagog na Mendelově univerzitě v Brně přednášel a zároveň aktivně publikoval odborné články vztahující se k problematice veřejného zadávání ve vědeckých periodikách. V současné době se aktivně věnuje zadavatelské činnosti jako vedoucí odboru veřejných zakázek na Vysokém učení technickém v Brně. Pravidelně se účastní konferencí, seminářů či workshopů zaměřených na problematiku veřejných zakázek a publikuje v odborných časopisech zaměřených na problematiku veřejných zakázek. V současné době se zaměřuje zejména na rozvoj metody BVA/m4E jako efektivního a univerzálního nástroje pro výběr kvalitního dodavatele.

prezentace prezentace 585 KB

 

Jaroslav Lexa

místopředseda Úřadu pro veřejné zakázky, Slovensko

 

V letech 2008–2010 pracoval v oddělení legislativy a metodiky Úřadu pro veřejné zakázky (ÚVO). Následně pracoval jako ředitel odboru veřejných zakázek na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky. Po odchodu z ministerstva působil v oblasti veřejných zakázek, poradenství a vzdělávání. Od roku 2018 působí jako ředitel Institutu veřejných zakázek na Úřadu pro veřejné zakázky, kde se věnuje analytické činnosti, budování proklientského přístupu a vzdělávání v oblasti veřejných zakázek.

Jaroslav Lexa je uznávaným a dlouholetým odborníkem na veřejné zakázky, který se zasazuje o uplatňování inovativních postupů v této oblasti, včetně sociálního aspektu a ochrany životního prostředí. Je jedním ze zakladatelů Sdružení uživatelů a příznivců eAukcí, občanského sdružení pro šíření povědomí o veřejných zakázkách.

Do funkce místopředsedy Úřadu pro veřejné zakázky byl jmenován vládou Slovenské republiky k 6. únoru 2020. 

prezentace prezentace 806 KB

 

Blok III

 

Vendula Sochorová

soudkyně Krajského soudu v Brně

 

JUDr. Ing. Vendula Sochorová absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda a Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Mezinárodní obchod. Od roku 2009 působila jako asistentka soudkyně Nejvyššího správního soudu. V roce 2017 se stala soudkyní Krajského soudu v Brně na úseku správního soudnictví. Je autorkou monografie věnující se dokazování v daňovém řízení a řady odborných článků, spoluautorkou komentáře k soudnímu řádu správnímu a od roku 2020 lektorkou EJTN v oblasti práva životního prostředí.

prezentace prezentace 510 KB 

 

 

Petr Mikeš

soudce Nejvyššího správního soudu

 

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia a po jeho skončení pracoval jako právní konzultant Kanceláře prezidenta republiky, kde měl na starosti přípravu podkladů pro výkon ústavních pravomocí prezidenta republiky (zejména návrhy vet zákonů a podání Ústavnímu soudu). Od roku 2004 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři PPS advokáti, ve které se po složení advokátních zkoušek v roce 2006 stal spolupracujícím advokátem a v roce 2008 společníkem. V advokátní praxi se zaměřoval jak na oblast soukromého práva, tak na některé oblasti veřejného práva, zejména práva veřejných zakázek a koncesí a otázek souvisejících s čerpáním dotací. Od roku 2009 byl členem kárné komise České advokátní komory. V roce 2013 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu. V publikační praxi se věnuje ústavnímu právu, vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva a správnímu soudnictví. Přednáší v oblastech zadávání veřejných zakázek, poskytování dotací a služebních poměrů.

prezentace prezentace 366 KB

 

Blok IV

 

Vítězslava Fričová

Evropská komise, DG GROW 

 

Mgr. Ing. Vítězslava Fričová, LL.M, je právničkou působící v Evropské komisi na Ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW). Do její kompetence spadá agenda vymáhání práva EU v oblasti veřejných zakázek a přezkum veřejných zakázek, kde má na starost mj. organizaci pracovní skupiny Evropské komise sdružující národní přezkumné orgány (Network of first instance review bodies).

V letech 2014–2018 vedla Metodické oddělení na Sekci veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a předtím pracovala v Oddělení EU Kanceláře Senátu Parlamentu ČR v oblasti předběžné kontroly legislativního procesu EU.

Vítězslava Fričová vystudovala Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu (program francouzsko-české veřejné správy) Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálně College of Europe se specializací na evropské právo v belgických Bruggách. 

prezentace prezentace 366 KB

 

Roberto Caranta

Univerzita v Turíně

 

Roberto Caranta je řádným profesorem na katedře práva na Univerzitě v Turíně (Itálie) a zabývá se veřejnými zakázkami se zaměřením na udržitelné veřejné zakázky a nápravná opatření a evropským a srovnávacím správním právem se zaměřením na soudní přezkum. Je koordinátorem mezinárodního projektu SAPIENS - Udržitelnost a zadávání veřejných zakázek v mezinárodních, evropských a národních systémech (SAPIENS-ITN - H2020 - MSCA ITN: Grant 956696), vedoucím projektu ESR 7: Prosazování udržitelnosti a sociálních požadavků při plnění zakázek (https://sapiensnetwork.eu/) a členem Rady pro přezkum veřejných zakázek Evropské kosmické agentury (ESA). Je editorem Série o evropském právu veřejných zakázek a spolu s Albertem Sanchezem vydal publikaci Evropské veřejné zakázky. Komentář ke směrnici 2014/24/EU (Elgar Publishing, 2021). K jeho nejnovějším prácím například patří: ”Tort Liability of Public Authorities in European Laws“ (Deliktní odpovědnost orgánů veřejné moci v evropském právu) (Oxford, OUP, 2020) - vydal spolu s G. della Canenea; “Public-Private Partnerships and Concessions in the EU. An Unfinished Legislative Framework” (Partnerství veřejného a soukromého sektoru a koncese v EUNedokončený legislativní rámec) (Cheltenham, Elgar, 2020) - vydal spolu s P. Bogdanowiczem a P. Tellesem; “Cost and EU Public Procurement Law. Life-Cycle Costing for Sustainability” (Náklady a právo EU v oblasti veřejných zakázek. Kalkulace nákladů životního cyklu pro udržitelnost) (London, Routledge, 2020) - vydal spolu s M. Andhovem a A. Wiesbrockem); "The interplay between EU legislation and effectiveness, effective judicial protection and the right to an effective remedy in EU public procurement law" (Vzájemný vztah mezi právními předpisy EU a účinností, účinnou soudní ochranou a právem na účinný opravný prostředek v právu EU v oblasti veřejných zakázek) (REALaw 2/2019); “Transparency in EU Procurement” (Transparentnost při zadávání veřejných zakázek v EU) (Cheltenham, Elgar, 2019) - vydal spolu s K-M. Halonenem a A. Sanchézem Graellsem.

prezentace prezentace 749 KB

 

 

čtvrtek 19. května 2022

 

Vystoupení ministra pro místní rozvoj

Ivan Bartoš

místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

 

Blok V

 

Markéta Adámková

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Mgr. Markéta Adámková je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj, kde se podílí na tvorbě celostátní koncepce veřejného zadávání, především pak na tvorbě legislativních návrhů. Podílela se na přípravě návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek a stejně tak na návrhu technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek, která je nyní projednávána. Od roku 2012 se účastní jednání expertní skupiny pro veřejné zakázky a je také členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pravidelně přednáší a publikuje v odborných časopisech.

 prezentace prezentace 192 KB

 

 

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

JUDr. Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva. V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě, například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace  (komise RIA).

Dne 5. dubna 2016 byl jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

prezentace prezentace 270 KB

 

Petr Vévoda

ředitel Odboru veřejných zakázek III Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Ing. Petr Vévoda absolvoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. Po zahraniční pracovní zkušenosti nastoupil v roce 2007 na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Sekci veřejných zakázek. V roce 2014 byl jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek a tuto pozici zastává doposud. V rámci výkonu dozorové činnosti Úřadu se podílel na řadě z hlediska aplikační praxe významných rozhodnutí vydaných v oblasti veřejných zakázek, byl členem několika pracovních skupin a mimo jiné taktéž dohlížel na zajištění agendy související s výkonem kontrolní činnosti Sekce veřejných zakázek. Své praktické profesní zkušenosti měl taktéž možnost rozšířit o poznatky získané absolvováním zahraničních studijních programů/pracovních cest (Academy of European Law, European Institute of Public Administration, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii), kdy takto osvojené znalosti zúročil při různých jednáních vedených na evropské úrovni (například aktuálně při jednání pracovní skupiny Rady EU o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh).

prezentace prezentace 357 KB

 

Blok VI

 

Kamil Nejezchleb

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D., působí jako místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže od 1. 4. 2021. V roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 2019 dokončil doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se zabýval modernizací právních nástrojů na odhalování kartelových dohod a v průběhu doktorského studia úspěšně realizoval několik specifických projektů zaměřených na různé aspekty práva hospodářské soutěže. Od listopadu 2008 působí celou svou profesní kariéru na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. V posledních pěti letech před jmenováním do pozice místopředsedy působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů. Vyučoval obchodní a živnostenské právo na Veřejně správní akademii v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, kde přednášel v rámci specializovaných předmětů týkajících se práva či ekonomie hospodářské soutěže. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánů ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

prezentace prezentace 256 KB

 

Iveta Pospíšilíková

ředitelka Odboru druhostupňového rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Mgr. Iveta Pospíšilíková vystudovala Právnickou fakultu v Olomouci a po skončení studií pracovala jako právník na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Brně, poté na Magistrátu města Brna, kde se již věnovala veřejným zakázkám. Na Úřad nastoupila v roce 2012, začínala jako tajemník rozkladové komise veřejných zakázek a postupně byla jmenována vedoucí Oddělení druhostupňového rozhodování a následně ředitelkou Odboru druhostupňového rozhodování. Je předsedkyní rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Přednáší na konferencích jak v České republice, tak v zahraničí, účastní se jednání Review bodies u Evropské komise a dalších expertních skupin. Působí jako lektorka pro společnost Aliaves.

prezentace prezentace 713 KB

 

Karin Schnabl

soudkyně Spolkového správního soudu Štýrska

 

Mag. Karin Schnabl absolvovala v roce 1998 Právnickou fakultu Karl-Franzens-Universität v Grazu a od roku 1999 pracovala v Institutu veřejného práva a politických věd na této univerzitě. V roce 2001 nastoupila do Ústavní služby štýrské vlády, kde se specializovala na právo veřejných zakázek. Od září 2012 pracovala v Nezávislém správním senátu opět se specializací na veřejné zakázky. Od roku 2014 je Karin Schnabl soudkyní Spolkového správního soudu Štýrska ve specializovaných senátech zabývajících se přezkumem postupů při zadávání veřejných zakázek. Je rakouskou členkou expertní skupiny Komise "Síť prvoinstančních přezkumných orgánů pro veřejné zakázky". Působí také jako univerzitní lektorka správního práva a veřejných zakázek. Rovněž se věnuje pravidelné publikační a přednáškové činnosti v této oblasti.

prezentace prezentace 319 KB

 

Goran Matešić

dozor Chorvatsko

 

Goran Matešić, Dipl.iur., je kariérní právník, který působil jako soudce, vedl soukromou advokátní kancelář, kde působil jako advokát, a řadu let vykonával funkci předsedy nezávislého chorvatského orgánu pro přezkum odvolání v oblasti veřejných zakázek. Zastupoval Chorvatsko v síťových sdruženích EU a byl členem vyjednávacího týmu pro veřejné zakázky v procesu přistoupení k EU a pracovních skupin pro přijímání a provádění vnitrostátních předpisů v oblasti veřejných zakázek. Rovněž je autorem různých článků a publikací v oblasti veřejných zakázek a působí jako lektor a konzultant. 

prezentace prezentace 724 KB

 

Blok VII

 

Leona Gergelová Šteigrová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., je leaderem projektů odpovědného/strategického veřejného zadávání na MPSV, řídí aktivity a projekty rozvíjející odpovědné veřejné zadávání a od roku 2014 je rovněž vedoucí oddělení a zástupkyní ředitele pro oblast veřejných zakázek na MPSV. Od roku 2021 je i členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mimo jiné jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU. V současnosti dokončuje studijní program Public Procurement Excellence na Univerzitě ve Vídni. 

  prezentace  prezentace  2.3 MB

 

Martin Hadaš

Masarykova univerzita

 

Mgr. Martin Hadaš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a postgraduální studijní program na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zadávání veřejných zakázek se věnuje od roku 2005, kdy nastoupil do oddělení výběrových řízení v poradenské společnosti. Od roku 2011 vede odbor veřejných zakázek na rektorátu Masarykovy univerzity. Rektorátní tým zajišťuje centrální nákupy prostřednictvím dynamických nákupních systémů, řídí zadávání stavebních zakázek a souvisejících dodávek a služeb, koordinuje používání elektronického nástroje u zadavatele, poskytuje metodickou podporu univerzitním pracovištím a provádí kontrolní činnosti. Podílí se na výuce volitelného předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě MUNI, od roku 2021 je členem rozkladové komise pro oblast veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

prezentace prezentace 2.3 MB


Miroslav Knob

OTIDEA

 

Mgr. Miroslav Knob působil po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přes pět let na ÚOHS. Následně pracoval jako administrátor zadávacích řízení, právník a poradce pro veřejné zakázky ve společnosti OTIDEA. V současné době se věnuje veřejným zakázkám v nově založené advokátní kanceláři OTIDEA LEGAL. V oblasti veřejných zakázek má zkušenosti se zakázkami se zahraničními dodavateli, nákupy vědeckých přístrojů a speciálních zařízení v oblasti vědy a výzkumu. V rámci advokátní kanceláře se specializuje na námitky a přezkumy u ÚOHS pro dodavatelskou sféru a kompletní poradenství ve veřejných zakázkách. Zároveň aktivně školí v oblasti práva veřejných zakázek pro zadavatelský i dodavatelský sektor.

prezentace prezentace 2.3 MB

cs | en